Siirry sisältöön

För vilket ändamål ansöker man om understöd

Understöd kan fås för projekt vars målsättning är exempelvis ett långvarigt företagspartnerskap eller samarbete med en ODA-duglig internationell organisation. Företagspartnerskapsstödet kan ansökas för projektens utrednings-, utbildnings- och pilotskeden samt för utveckling av affärsverksamhet.

Tuulivoima

Understöd kan beviljas för finländska aktörers projekt vars verksamhet ska rikta sig till utvecklingsmarknader och som målsättning är någon av följande:

 • Långvarigt företagspartnerskap (den vanligaste projekttypen)
 • Pilotförsök med en ODA-duglig internationell organisation
 • Utredning om investeringsprojektets genomförbarhet (PIF)
 • Stödfunktioner

Långvarigt företagspartnerskap

Merparten av de projekt som Finnpartnership stöder är inriktade på utveckling av ett långvarigt företagspartnerskap. Med företagspartnerskap avses ett samarbete i mållandet mellan finländska företag och företag eller organisationer i mållandet. Således beviljas inte understöd för projekt som enbart har export som målsättning. Däremot ska projekten ha något av följande mål:

 • grundande av ett samföretag med en lokal aktör
 • grundande av ett dotterbolag
 • import till Finland och samtidigt eventuellt till andra länder
 • ingående av avtal om underleverans, service, franchise eller licensiering (exkl. försäljnings- och användningslicenser)
 • utveckling av befintlig affärsverksamhet i projektlandet

Finnpartnership kan inte stödja projekt som hör till icke godtagbara sektorer. Om export av en produkt med dubbel användning (produkt som lämpar sig förutom för normal civil användning även för militära syften) till utlandet utgör en del av projektet ska sökanden bekanta sig med utrikesministeriets anvisningar för företag om exportkontroll av produkter med dubbel användning.

Bekanta dig med andra typer av projekt

Projektskeden som stöds

Syftet med företagspartnerskapsstödet är att ge stöd i förberedelseskedet av affärsverksamheten, dvs. för arbetet då det finländska företaget försöker reda ut huruvida det lönar sig att inleda affärsverksamhet i mållandet och hur. Understöd kan även fås för utveckling av affärsverksamheten. Beroende på typ av projekt kan understöd beviljas för

 1. identifiering av partner (en eller flera affärspartner)
 2. utarbetande av en projektutredning
 3. för utarbetande av en affärsplan
 4. bedömning av miljö- och samhällskonsekvenser
 5. pilotförsök med och demonstrationer av teknologier och lösningar
 6. utbildning av den lokala personalen
 7. utveckling av befintlig affärsverksamhet i projektlandet

En finländsk aktör kan ansöka om understöd för ett eller flera projektskeden åt gången. I fråga om projektskedena finns det mer detaljerad information om pilotförsök och utveckling av befintlig affärsverksamhet i villkoren för företagspartnerskapsstödet.

Beroende på projektmålen kan understöd fås för alla projektskeden eller en del av dem. I projekttypen Långvarigt företagspartnerskap kan stöd beviljas för projektskedena 1–7, i projekttypen Pilotförsök med en ODA-duglig internationell organisation kan stöd beviljas för projektskedena 1–5 och i projekttypen Genomförbarhetsplan för investeringsprojekt kan stöd beviljas för projektskedena 2 och 4. I stödfunktionsprojekt finns det inga separata projektskeden.

Insinöörit yhteistyö

Finnpartnership ordnar månatligen virtuella ansökningsverkstäder där deltagarna får information om hur ansökan görs. Deltagarna får även exempel på projekttyper och -skeden som hjälper när det egna projektet ska planeras.

Stödbeloppet och målländer

Understödet som Finnpartnership tillhandahåller är 15 000–400 000 €. Understödet beviljas för projekt som riktar sig till utvecklingsmarknader.