Siirry sisältöön

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om understöd.

Syfte med företagspartnerskapsstödet och att söka om stöd

Man kan ansöka om företagspartnerskapsstödet för långvarig, ekonomiskt lönsam affärsverksamhet som fokuserar på utvecklingsmarknader. Företagspartnerskapsstödet är avsett för faserna utredning, utbildning och pilottestning samt för utveckling av befintlig affärsverksamhet. Typiska kostnader som kan ersättas inom projekt är kostnader för resor, inkvartering, löner och dagtraktamenten. Kostnader som kan godkännas är kostnader som uppstått samma datum som projektet registreras eller efter det, och som finns i projektbudgeten som är bilaga till beslutet om statsunderstöd. Mera information om vilka kostnader som kan godkännas finns i villkoren för företagspartnerskapsstödet.

Företagspartnerskapsstödet kan ansökas av

 • ett företag registrerat i Finland (till exempel aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, firma)
 • ett företag som är registrerat utomlands och är finskägt till minst 20 procent
 • ett offentligt affärsverk som är registrerat i Finland eller en inrättning inom den offentliga sektorn i Finland och som verkar enligt principerna för ett offentligt affärsverk
 • ett forskningsinstitut, ett universitet, ett kooperativ, en handelskammare eller motsvarande organisation som verkar i Finland
 • en medborgarorganisation eller en förening som är registrerad i Finland
 • en sammanslutning av nämnda aktörer, det vill säga ett konsortium.

Den som ansöker om understöd ska genomföra projektet (till exempel ett företag som etablerar sig eller en tillväxtlandsimportör), i vars affärsverksamhet projektet är en väsentlig del. Den som ansöker om stöd kan inte ha endast en konsultroll i projektet. Den som ansöker om stöd ska ha tillräcklig erfarenhet och ekonomiskt kunnande i den bransch där projektet genomförs. Dessutom ska den sökande ha tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för att genomföra planen. Om den sökande är ett konsortium med flera aktörer, ska varje medlem i konsortiumet ansöka om stöd med en egen ansökan och projektbudget. Beslut om statsunderstöd ges separat till varje medlem i konsortiet.

Frivilligorganisationer, läroanstalter och forskningsanstalter kan vara 1) självständiga sökande eller 2) genomföra ett stödfunktionsprojekt i företagspartnerskapsprojekt.

 1. Om en frivilligorganisation/läroanstalt/forskningsanstalt verkar som den egentliga sökanden i projektet, ska projektet bland annat omfattaett långsiktigt etableringsmål i projektlandet enligt villkoren för företagspartnerskapsstödet och projektet ska syfta till långsiktigt kommersiellt samarbete. I detta fall skiljer sig inte projektet för en frivilligorganisation/läroanstalt/forskningsanstalt från ett normalt företagspartnerskapsprojekt som genomförs av till exempel ett företag.
 2. Stödfunktionen kan vara ett projekt som frivilligorganisation/läroanstalt/forskningsanstalt genomför, där aktören inte själv eftersträvar vinstbringande affärsverksamhet i projektlandet. Stödfunktionsprojektet ska vara anknutet till ett visst företagsprojekt (stöda detta) som stöds av Finnpartnerships företagspartnerskapsstöd eller Business Finlands Developing Markets Platform (DevPlat) genom att erbjuda kapacitet till resurserna i projektlandet överlag, till exempel genom att utbilda en större personalgrupp eller genom att ordna branschrelaterade workshops eller dylikt. I en stödfunktion kan man inte utveckla den egentliga produkten till exempel genom att producera innehåll för den. Om man i en stödfunktion utvecklar en produkt tillsammans med en annan sökande och dessutom eftersträvar egen affärsverksamhet i projektlandet, kan projektet inte anses vara en stödfunktion. I stödfunktionsprojekt är stödprocenten alltid 85 %. Stödfunktionsprojektet ska ha en eller flera utsedda företagspartners, som samtidigt ansöker om företagspartnerskapsstöd eller Business Finlands DevPlat stöd.

Frivilligorganisation/läroanstalt/ forskningsanstalt kan också verka som expert eller konsult åt ett företag, varvid aktörens kostnader för arbetet ska vara budgeterade i företagets projektbudget. Om aktörens verksamhet direkt och enkom betjänar ett företagsprojekt, om man till exempel erbjuder utbildning direkt till företaget, handlar det om konsultering.

Ansökan om företagspartnerskapsstöd kan lämnas in året om.

Finnpartnership handlägger ansökningarna och ger utlåtanden om projekten till utrikesministeriet som stöd för beslutsprocessen. Utrikesministeriet sänder till e-tjänsten besluten om statsunderstöd. Det tar i genomsnitt 3–5 månader att få ett beslut om understöd efter att en ansökan lämnats in.

Finnpartnerships företagspartnerskapsstöds andel av godkännda kostander baserar sig på OECD/DAC-klassificering och/eller States of Fragility-listan. Mycket sköra stater inbegriper OECD States of Fragility-listans “Extremely fragile”-länder, som är Afghanistan, Burundi, Sydsudan, Haiti, Irak, Jemen, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Republiken Kongo, Somalia, Sudan, Syrien, Tšad samt Jordanien och Ukraina.

Vid behandling av företagspartnerskapsstödet tillämpas alltid den lista som varit gällande på projektets registreringsdag. Om projektlandet avlägsnas från OECD DAC:s lista medan stödet är i kraft, ska utbetalningsbegäran vara inlämnad, behandlad och utbetalningen gjord innan projektlandet avlägsnas. Sökanden ska i detta fall också beakta tiden för behandling av utbetalningsbegäran.

Om projektet riktar sig till både ett utvecklingsland med den högre medelinkomstnivån och ett land med den lägre medelinkomstnivån, tillämpas den lägre stödprocenten på hela projektet.

När projektet gäller länder med den högsta medelinkomstnivån (UMIC), ska projektet ha direkta utvecklingseffekter. Till exempel projektets sysselsättande effekt, skatter eller exportinkomster räknas inte som tillräckliga utvecklingseffekter i UMIC-länder. Direkta utvecklingseffekter är till exempel sysselsättning för människogrupper som annars har svårt att få jobb, till exempel fattiga, tillhandahållande av en produkt eller tjänst för fattiga eller centralisering av affärsverksamhet till ett fattigt område. Här ser du fler exempel på direkta utvecklingseffekter. Varje projekt och de uppgifter som gäller projektet bedöms alltid som en egen helhet.

Projekttyper som stöds

Stöd kan beviljas projekt vars målsättning är något av följande:

 1. Långvarigt företagspartnerskap. Med företagspartnerskap avses ett samarbete mellan finländska och lokala företag eller andra ekonomiska aktörer som sker i ett utvecklingsland, som ska ha något av följande mål:
  • grundande av ett samföretag med en lokal aktör
  • grundande av ett dotterbolag
  • importtill Finland och samtidigt eventuellt till andra länder
  • ingående av avtal om underleverans, service, franchise eller licensiering (exkl. försäljnings- och användningslicenser)
  • utveckling av befintlig affärsverksamhet i projektlandet. De utredningar och personalens utbildning som understöds i projektskedet ska anknyta till något av följande: a. utvidga produktportföljen, b. finna nya varuleverantörer och c. underleverantörer eller motsvarande partner, d. utveckla verksamheten så den blir lättare skalbar, e. utreda investeringsbehoven och finansieringen av dem, f. förbättra/utveckla arbetsförhållandena, g. utveckla verksamheten i en mer ansvarsfull och hållbar riktning.
 1. Pilotförsök med en ODA-duglig internationell organisation. Stöd kan beviljas för ett pilot- och/eller demonstrationsprojekt i anslutning till en kommersiell/produktifierad teknologi eller lösning som genomförs som en del av verksamheten i en ODA-duglig internationell organisation (t.ex. EU, FN-organisationer, internationella finansieringsinstitut, internationella frivilligorganisationer), och som ifall det har framgång kan antas leda till införande av en mer omfattande lösning.
  • Verifiera stödberättigade internationalla organisationerna från de Allmänna villkoren för företagspartnerskapsstöd
  • En förutsättning för beviljande av stöd är att ett intentionsavtal rörande pilotförsöket har undertecknats med vederbörande organisation.
  • Pilotförsök med en produkt/lösning kan stödjas en gång per internationell organisation i samma projektland. Understöd kan endast sökas för ett pilotprojekt åt gången. Dessutom kan understöd beviljas för högst två pilotprojekt åt samma stödmottagare inom Finnpartnerships programperiod 2022–2024.
 2. Utredning om investeringsprojektets genomförbarhet. Stöd kan beviljas för en genomförbarhetsutredning (feasibility study) om ett investeringsprojekt som är stödberättigat inom utrikesministeriets Public Investment Facility-finansiering. Projekt anses vara PIF-finansieringsdugliga då utrikesministeriet har gett ett positivt utlåtande om deras koncept. Stöd kan enligt prövning även beviljas för genomförbarhetsutredningar om andra motsvarande investeringsprojekt som strävar efter utvecklingseffekter i LDC- eller LMIC-länder. Därvid är en förutsättning för beviljande av stödet att investeringsprojektet har ett värde på minst en miljon euro och att den sökande har slutit ett intentionsavtal med den som finansierar projektet eller har någon annan verifikation på den sökandes eventuella deltagande i projektet.
  • Stöd kan endast sökas för en genomförbarhetsplan åt gången och den föregående planen ska vara färdig innan nytt stöd kan beviljas.
  • Stöd kan sökas för högst två genomförbarhetsplaner inom tre år. Under följande treårsperiod kan aktören beviljas stöd för en genomförbarhetsplan endast om aktören kan påvisa att åtminstone ett av de tidigare projekten, för vilka en genomförbarhetsplan har gjorts, har övergått i genomförandeskedet och befinner sig i ett planenligt skede med sikte på produktion av utvecklingseffekter.
 1. Stödfunktioner. Stöd kan beviljas för projekt som utförs av frivilligorganisationer/läroanstalter/forskningsanstalter, där projektet har direkt anknytning och utförs i samspel med ett företags Finnpartnership-företagspartnerskapsprojekt eller ett projekt inom ramen för programmet Developing Markets Platform (DevPlat), som administreras av Business Finland. Organisationen eller en annan aktör som utför stödfunktionprojektet kan inte själv eftersträva ett vinstbringande partnerskap. Om en frivilligorganisation/läroanstalt/forskningsanstalt eftersträvar etablering av egen affärsverksamhet är det inte ett stödfunktionsprojekt, utan projektet ska ha något annat av de ovan nämnda syftena. Stödfunktionsprojektet ska utveckla den lokala gemenskapen och det ska också vara direkt anknutet till ett projekt för vilket företagspartnerskapsstöd/DevPlats stöd ansökts om, till exempel på följande sätt:
  • utveckling av kapaciteten hos moderprojektets intressentgrupper (inkl. utbildning i anslutning till frågor som gäller företagsansvar och mänskliga rättigheter samt yrkesinriktad, teknisk och merkantil utbildning för lärare/handledare/pilotgrupper), för att utveckla samarbetsnätverk, genomföra pilotprojekt för produkter och tjänster osv.
  • utveckling av samarbets- och innovationsplattformar, samt
  • anordnande av seminarier och workshops som en del av det allmänna upplysnings- och påverkansarbetet.

Företagspartnerskapsstöd kan ansökas för projekt inom branscher som inte finns på listan av icke godtagbara branscher.

Företagspartnerskapsstöd kan inte beviljas projekt som syftar till export (inklusive identifiering av exportrelaterad agent eller distributör). Stöd kan beviljas för vissa projektfaser i exportprojekt, när exportprojektet är förknippat med långsiktig överföring av kunskap/knowhow, så som upprättande av ett långsiktigt underhålls- och/eller opereringsavtal som ger upphov till ett företagspartnerskap mellan en finländsk aktör och en aktör i utvecklingslandet. Då kan man till exempel få stöd för identifiering av en företagspartner eller utbildning av den lokala underhållspersonalen.

Med företagspartnerskapsstöden kan man stöda utredning och utbildning i projekt som hänför sig till import från ett utvecklingsland till EES-området. Dylika aktiviteter kan till exempel vara identifiering av importpartner, förbättring av produktkvalitet eller erhållande av certifikat för rättvis handel/annan motsvarande certifiering samt utbildning av partnern i utvecklingslandet. Liksom för övriga projekt med företagspartnerskapsstöd omfattas den operativa verksamheten, till exempel fraktkostnader, inte av stödet.

E-tjänst och tekniska frågor för ansökan

Kontrollera vid ”Delgivna” att du får en kvittering på att din ansökan mottagits. Du får en kvittering om mottagande i e-tjänsten 1–3 vardagar efter att ansökan inlämnats. Status för ansökan kan följas endast i e-tjänsten, och till exempel sänds inget e-postmeddelande om att en ansökan inlämnats.

Om utrikesministeriet meddelar i e-tjänsten att ansökan måste kompletteras, ska du komplettera ansökan direkt i e-tjänsten. Utrikesministeriet sänder i e-tjänsten en kvittering efter att ansökan mottagits, och där anges datumet när ansökan registrerats. Om projektet beviljas stöd och den kostnadsbudget som den sökande presenterat godkänns, beviljas efter registreringsdatumet stöd för de kostnader som anges i kostnadsbudgeten. Allt som den sökande gör för projektet före beslutet om statsunderstöd är på den sökandes egen risk.

Utrikesministeriet informerar den sökande om projektets registreringsdag i det mottagningskvitto som skickas via e-tjänsten. Projektets registreringsdag blir den dag då den tillbörligt ifyllda ansökningsblanketten och de erforderliga bilagorna har lämnats in i e-tjänsten.

Registreringsdagen är viktig, eftersom de kostnader som uppkommer efter denna dag är kostnader som stöds. Stöd kan inte beviljas för kostnader som har uppkommit innan projektet registrerades.

Statsunderstödsbeslut om beviljande av företagspartnerskapsstöd

Beslutet om statsunderstödet meddelas till den sökande endast i e-tjänsten. I samband med beslut om statsunderstöd sänds till den sökande en Excel-fil med de kostnader som godkänts för projektet. Beslutet med bilagor finns i vyn ”Anhängiggjorda”, på fliken ”Delgivning/Tillstånd”. Själva beslutet ser man genom att trycka på ”Visa PDF”. Bilagor till beslutet om statsunderstöd öppnar man genom att trycka på ”Ladda ner delgivning med bilagor”. Den sökande ska följa status för sin ansökan i e-tjänsten. I e-tjänsten kan man även ställa in e-post- och/eller sms-meddelanden om mottagande av nya dokument. På begäran av utrikesministeriet lämnar Finnpartnership inte ut innehållet i de utlåtanden som getts om projekten.

På grund av företagspartnerskapsstödets offentliga karaktär är namnen på de organisationer som lämnat in en stödansökan, namnen på dem som fått företagspartnerskapsstöd, FO-nummer, storlek, bransch, landskap, finansieringsform, datum för beviljande samt stödbeloppet som har ansökts, beviljats och betalats offentlig information. Offentlig information är dessutom de statistikuppgifter för projektet som har samlats in med ansökningsblankett, projektets namn och projektlandet.

Beslutet med bilagor finns i vyn ”Anhängiggjorda”, på fliken ”Delgivning/Tillstånd”. Själva beslutet ser man genom att trycka på ”Visa PDF”. Bilagor öppnar man genom att trycka på ”Ladda ner delgivning med bilagor”.

Kostnader som stöds

Företagspartnerskapsstödet omfattar kostnader för utredning, pilotförsök och utbildning i affärsverksamhetsprojekt som riktar sig till utvecklingsländer. Typiska stödberättigande kostnader som uppkommer i projekt är kostnader för resor, logi, löner och dagtraktamenten.

Godtagbara kostnader är till exempel:

 • den arbetstid som sökandens personal använder i projektlandet, i Finland eller annat land som väsentligt anknyter till projektet för projektförberädelse (högst 500€/dag och på basen av personens månadslön i enlighet med arbetsavtal samt endast för vardagar mån-fre)
 • ett arvode för en extern expert kan stödjas upp till 520€/dag för en juniorexpert och upp till 910€/dag för en seniorexpert
 • resekostnader till projektlandet eller annat land som väsentligen är förknippat med projektet samt dagtraktamenten under resan
 • utbildning av personalen i företaget i utvecklingslandet högst tillsammans 300 arbetsdagar per projekt och dessutom högst 100 arbetsdagar per projekt i projektskedet för utveckling av befintlig affärsverksamhet i projektlandet
 • för importprojekt produktutvecklingskostnader i anslutning till marknadsspecifik produktifiering och kostnader för tester som kan jämställas med detta, kostnader för tester för myndighetstillstånd som behövs för import
 • för pilotförsök och demonstration av teknologi och lösningar planeringskostnader, lokalisering, utbildning, annan teknisk hjälp och installationsarbete
  • hyror för anordningar och lokaler som är nödvändiga med tanke på pilotförsöket
  • skäliga investeringar i anordningar, byggnadskostnader och fraktavgifter, om pilotanordningen eller motsvarande förblir i understödstagarens eller en långvarig utvecklingslandspartners ägo åtminstone för den tid Företagspartnerskapsstödet i fråga gäller och kostnaderna är väsentliga med tanke på projektets karaktär och genomförbarheten

Till stödberättigande kostnader räknas inte kostnader för inledande av operativ verksamhet (frånsett utbildning av personal samt utveckling av befintlig affärsverksamhet). Till exempel anses rekryteringskostnader efter projektförberedelsen vara en del av den operativa verksamheten. Observera att kostnader som uppkommer ur sökandens normala affärsverksamhet inte kan stödas.

Mera information om kostnader som kan godkännas samt exempel på kostnader som man inte kan få affärspartnersstöd till finns i villkoren för företagspartnerskapsstödet.

De kostnader som uppkommer efter att ansökan har lämnats in och registrerats i e-tjänsten kan vara stödberättigande. Projektets registreringsdag blir den dag då den tillbörligt ifyllda ansökningsblanketten och de erforderliga bilagorna har lämnats in i e-tjänsten.

Resekostnader som kan ersättas är närmast större kostnadsposter, såsom flyg-, tåg-, färje- och busskostnader, nödvändiga taxikostnader i mållandet(eller i Finland till den del de motsvarar priserna inom kollektivtrafiken) samt inkvarteringskostnader och betalda utrikesdagtraktamenten (godkända av skattemyndigheten) i mållandet eller i ett annat land som på ett väsentligt sätt anknyter till projektet. Resekostnader godkänns enligt billigaste reseklass och i hotellersättningar iaktas de maximibelopp som fastställs i statens reseregler.

Användningen av sökandens egen personal kan stödas i förberedelsefasen för ett affärsverksamhetsprojekt som riktas till utvecklingsländer, när arbetet görs i projektlandet, i Finland eller annat land som väsentligen är förknippat med projektet. Kostnaderna kan till exempel vara förknippade med identifiering av företagspartner i projektlandet, genomförande av preliminär eller egentlig projektutredning, utveckling av affärsplan eller utbildning av personalen i företaget i utvecklingslandet. Arbete som utförs av sökandens egen personal kan stödas under vardagar (mån–fre) och vara högst 500 €/dag, dock enligt arbetsavtal så att kostnaderna baseras på utbetald lön samt lagstadgad semesterlön (frånsett bland annat naturaförmåner).

Lönekostnader kan inte stödas om man inte betalar någon lön åt företagets egen personal och/eller ägare (till exempel ett nyetablerat företag). Dividender, lönedividender, privata uttag eller motsvarande är inte stödberättigande. Då kan emellertid kostnaderna för resor, inkvartering och dagtraktamenten vara stödberättigande. Arbetsdagarnas innehåll ska specificeras per dag i ansökningsskedet och verifieras i samband med utbetalningen. Understödstagaren ska ordna uppföljning av arbetstidsanvändningen. Arbete som har utförts i Finland eller i något annat land som anknyter till projektet kan inte på nytt stödjas i projektlandet som arbete med samma innehåll. Arbetstid som är förknippad med personalens projektrelaterade vardagliga affärsverksamhet, såsom kostnader för användning eller byggande av maskiner i produktionsanläggningen, är inte stödberättigande.

När ansökandes personal utbildar den lokala personalen i projektlandet, kan arbetskostnaderna för ansökandes personal normalt godtas endast för den tid utbildningen sker i projektlandet. Arbetstid som är förknippad med personalens projektrelaterade vardagliga affärsverksamhet, såsom kostnader för användning eller byggande av maskiner i produktionsanläggningen, är inte stödberättigande.

När det gäller arvoden som betalas till externa experter/konsulter är följande maximibelopp godtagbara: den maximala ersättningen per dag för en yngre konsult (junior consultant) är 520 € och för en äldre konsult (senior consultant) är den maximala ersättningen 910 €. Till externa experter kan betalas högre arvoden än maximibeloppen, men då betalas stöd endast enligt maximibeloppen. Externa experter är till exempel konsulter för projektutredningar, marknadsundersökningar, beredning av affärsplaner och miljöutredningar samt jurister och tolkningstjänster. Dessutom kan externa experter användas för utbildning av personalen i ett företag på en tillväxtmarknad eller för utveckling av existerande affärsverksamhet. Kostnader för juridiska tjänster kan godkännas om det gäller konsulttjänster eller upprättande av avtal. Som externa konsulter anses inte arbetstagare hos en lokal partner, men mållandsutredningar som görs av den part som anses som understödsmottagarens långvariga partner i ett tillväxtland kan stödas med ett arvode på samma nivå som tillämpas i mållandet i projektfaserna 1–3. Revisorns arvode för revision av en betalningsbegäran är en kostnad som kan få stöd. Allmän bokföring och ekonomiförvaltning som gäller projektet kan inte få stöd.

Utöver rese-, dagtraktamentes- och inkvarteringskostnader samt löner och arvoden stöds inom projekt som gäller pilottestning av teknik och lösningar samt demonstreringar sådana arbetskostnader som gäller planering, lokalisering, utbildning, övrig teknisk hjälp och installationer. Kostnader som kan godkännas är dessutom utrustnings- och lokalhyror som behövs för pilottestning. Skäliga utrustningsinvesteringar, byggnadskostnader och fraktkostnader kan få stöd i särskilda fall, om den pilottestade utrustningen eller annan motsvarande blir kvar i ägo hos understödsmottagaren eller hos en långvarig mållandspartner under minst den tid som affärspartnerskapsstödet är i kraft, och om kostnaderna är väsentliga med avseende på projektets karaktär och genomförbarhet.

Stödet täcker till exempel inte följande kostnader:

 • kostnader som ska anses höra till normal affärsverksamhet, såsom marknadsföring, försäljning, rekrytering och kommunikation
 • kostnader för identifiering av en agent eller distributör i anslutning till ett finländskt företags export eller kostnader för användarutbildning i direkt anslutning till maskin- eller anordningsleveranser, som inte eftersträvar ett långvarigt företagspartnerskap i enlighet med villkoren för företagspartnerskapsstödet
 • utbildning som ingår i ett licenserings- och franchisingavtal
 • kostnader av allmän natur för marknadsundersökningar som inte anknyter till främjande av företagspartnerskap i enlighet med villkoren
 • kostnader för deltagande i anbudsförfarande eller förberedelse inför sådan exporthandel som inte är förknippad med långvarigt partnerskap enligt villkoren
 • planering och förberedelse inför resor och distansmöten
 • anskaffningskostnader för maskiner och materiel som behövs för genomförandet av projektet och andra produktionsinvesteringar
 • kostnader av allmän natur för marknadsföring och marknadsföringsmaterial
 • produktutvecklingskostnader av allmän natur för produkter och lösningar och kostnader för därmed jämförbara tester (andra än marknadsspecifika produktifieringar i anslutning till utvecklingslandsimport)
 • kostnader av allmän natur för seminarier eller besök som inte anknyter till främjande av företagspartnerskap i enlighet med villkoren eller deras väsentliga stödfunktioner (t.ex. identifiering av företagspartner eller företagsansvar)
 • arbete som den egna personalen utför på veckoslut
 • den del av arbetskostnaderna för den egna personalen samt för löner och arvoden åt externa experter som överskrider maximigränsen
 • resekostnader i Finland, om de inte är anslutningsresor
 • dagtraktamenten i Finland, om de inte anknyter till resor till projektlandet eller något annat land som väsentligt anknyter till projektet
 • dagtraktamenten åt personal från projektlandet under utbildning som sker i Finland
 • kilometerersättningar och icke nödvändiga taxikostnader i projektlandet eller i något annat land som väsentligt anknyter till projektet
 • sedvanliga rese- och personförsäkringar
 • läkemedelskostnader som inte är nödvändiga med avseende på förhållandena i projektlandet
 • parkeringskostnader
 • kostnader för budservice
 • representationskostnader
 • hyror för lokaler (exkl. stödfunktionsprojekt och obligatoriska i pilotförsökskedet)
 • kostnader för projektets bokföring
 • kostnader för kapitalanskaffning
 • reserveringar som avses i bokföringslagen (1336/1997, med undantag av semesterlönereservering)
 • kalkylmässiga poster som inte redan baserar sig på faktiska kostnader
 • ersättningar för uppsägning eller lönekostnader som betalas för uppsägningstid utan arbetsplikt
 • icke lagstadgade tilläggspensioner, resultatbaserade arvoden och bonusar
 • rättegångskostnader eller ersättningar som utdömts av domstol samt andra avgifter av straffkaraktär, såsom förpliktelser som ska betalas för återkrav, böter, dröjsmålsräntor eller påminnelseavgifter
 • kostnader eller underskott från andra projekt som erhållit understöd
 • övriga eventuella icke stödberättigade kostnader

Närmare information finns i de Allmänna villkoren för företagspartnerskapsstöd.

Om projektets verksamhetsplan och/eller projektbudget förändras, ska företaget ansöka om tillstånd till förändringen skriftligen genom att lämna in kompletteringsanmälan till e-tjänsten. Om Finnpartnership eller utrikesministeriet inte har godkänt ändringarna i verksamhetsplanen eller projektbudgeten på förhand, kan sådana ändringar eventuellt inte godkännas i utbetalningsskedet eller så kan ändringarna endast godkännas till en viss del.

Företagspartnerskapsstödets giltighet och utbetalning av stöd

Det beviljade stödet är tillgängligt under 24 månader efter att statsunderstödsbeslutet har tillkännagivits. Företagspartnerskapsstödet kan inte beviljas en förlängning. Dagen för tillkännagivande hittar du under punkten Tillkännagivna i e-tjänsten.

öretagspartnerskapsstödet betalas i efterskott mot realiserade, betalade och till 100 % reviderade kostnader som motsvarar projektbudgeten. Mottagaren av företagspartnerskapsstödet kan ansöka om utbetalning av stödet i en eller två rater. Finnpartnership behandlar förfrågningar om utbetalning i den ordning de inkommer. Utrikesministeriet ansvarar för att erlägga betalningen. Läs mer om utbetalning.

Man kan inte ansöka om en förlängning för ett beviljat företagspartnerskapsstöd. Stödmottagaren ska begära utbetalning med en separat utbetalningsförfrågan innan stödet förfaller.

Företagspartnerskapsstödet kan betalas till stödmottagaren efter att stödmottagaren har returnerat sin förbindelse att följa villkoren för företagspartnerskapsstödet. Företag ska skicka förbindelseblanketten tillbörligt ifylld via utrikesministeriets e-tjänst så snabbt som möjligt efter att sökanden fått kännedom om beslutet, dock senast i samband med den första begäran om utbetalning. Mottagaren av företagspartnerskapsstödet kan ansöka om utbetalning av stödet i högst två rater. Begäran om utbetalning och bilagor lämnas in via utrikesministeriets e-tjänst.

Begäran om utbetalning utgörs av:

 • blankett för begäran om utbetalning
 • utredning av realiserade kostnader (undertecknat av revisor), som även ska lämnas in elektroniskt i Excel-format. Finnpartnerships mall ska användas för den kostnadsspecifikation som fylls i för respektive projektfas.
 • av revisor ifylld och undertecknad kontrollista
 • framstegs-/slutrapport

Stödmottagaren ska i samband med varje utbetalningsbegäran lämna en rapport som beskriver projektets verksamhet och medelanvändning (om företagspartnerskapsstödet förfaller utan att det utbetalats, ska stödmottagaren lämna en kort redogörelse över varför projektet inte verkställts). Dessutom är stödmottagaren skyldig att lämna två uppföljningsrapporter om hur projektet framskrider. En första uppföljningsenkät sänds elektroniskt till företaget senast ett år efter att tiden under vilken stödet är tillgängligt gått ut. En andra uppföljningsenkät sänds elektroniskt till företaget senast ett år efter svaret på den första uppföljningsenkäten inkommit.  Finnpartnership sänder en blankett för uppföljningsrapportering till stödmottagaren.

Hur stödmottagaren kommunicerar om beviljat företagspartnerskapsstöd

Mottagare av företagspartnerskapsstöd uppmuntras att informera om verksamhetsmiljön på utvecklingsmarknader och om de utmaningar som man vill svara på genom arbete, om hur projektet framskrider, om framgångar och utmaningar samt vilka resultat som uppnås i arbetet. Mottagare av stöd rekommenderas i sin kommunikation nämna att projektet beviljats företagspartnerskapsstöd från utrikesministeriets medel för utvecklingssamarbete.

Utrikesministeriets eller Finnpartnerships logo får inte användas i samband med information om projektet.