Siirry sisältöön

Sökanvisningar och -blanketter

Ansökan om företagspartnerskapsstöd består av anmälan om basinformation och projektansökan som ifylls i utrikesministeriets e-tjänst, samt obligatoriska bilagor. Ansökan varken registreras eller behandlas innan de bilagor som behövs har inlämnats.

Att befullmäktiga en privatperson

Ansökan om understöd görs i e-tjänsten via kundens egna ärendehanteringskonto som fungerar med Suomi.fi-inloggning. För att en privatperson ska kunna sköta ärenden på ett företags vägnar i e-tjänsten ska företaget ge personen en fullmakt och välja rätt fullmaktsärende. En privatföretagare ska också befullmäktiga sig själv att sköta ärenden på företagets vägnar.

Ett företag kan befullmäktiga en person i Suomi.fi-tjänsten på sidan Fullmakter och ge personen rätt till fullmaktsärendet ”ansökan om statsunderstöd/fullmakt att sköta ärenden” på sidan Ansökan om statsunderstöd . Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper vid behov i frågor som gäller fullmakter.

Anvisningar för att fylla i ansökan

Finnpartnerships Step-by-step-anvisningar anger hur företagspartnerskapsstödet ansöks i e-tjänsten. Anvisningar behandlar i detalj hur anmälan om basinformation och projektansökan ska fyllas i.

Ansökningsblanketter

Sökanden ska i e-tjänsten inlämna

1. Anmälan om basinformation jämte bilagor:

  • utdrag ur handelsregistret (högst 3 mån. gammalt)
  • de två nyaste boksluten (uppgifter om företagets tre senaste räkenskapsperioder). Om det har gått 6 månader eller mer sedan utgången av den föregående räkenskapsperioden, skicka utöver boksluten även in den senaste tillgängliga resultat- och balansräkningen. Ifall bokslutsuppgifter inte finns tillgängliga, bifoga sökandeorganisationens aktuella resultaträkning och balansräkning samt CV-uppgifter för projektets nyckelpersoner till anmälan om basinformation.

2. Projektansökan jämte bilagor:

Utrikesministeriet kontrollerar anmälan om basinformation inom 1–3 arbetsdagar och skickar en kvittens om att den mottagits via e-tjänsten. Därefter kan sökanden fylla i projektansökan. Efter att sökanden har inlämnat projektansökan kontrollerar utrikesministeriet den inom 1–3 arbetsdagar och skickar en kvittens också om att den mottagits via e-tjänsten.

Projektansökan ska fokusera på en projekttyp. Om den sökande ansöker om finansiering för två olika projekttyper, ska separata ansökningar lämnas in för varje projekt. Här finns ett exempel på en projektansökan och anvisningar för ifyllnad .

Om anmälan om basinformation eller projektansökan är bristfälliga får sökanden en begäran om att komplettera dem genom utrikesministeriets kvittenser. Ytterligare utredningar som behövs till ansökan ska lämnas genom den kompletteringsblankett som finns i e-tjänsten.

Av kvittensen för projektansökan ser sökanden registreringsdatumet för projektet och får veta att ansökan har mottagits. Anmälan om basinformation gäller sex månader efter dagen då den inlämnades. Sökanden kan använda samma anmälan om basinformation för flera ansökningar om företagspartnerskapsstöd, förutsatt att det bifogade registreringsbeviset inte får vara äldre än tre månader.

Stöd av Finnpartnership för inlämnande av ansökan

Finnpartnership kontaktar sökanden under processen då ansökan behandlas och ger sökanden möjlighet att lämna ytterligare information. Finnpartnership ger ett utlåtande om ansökan till utrikesministeriet, som fattar ett beslut om statsunderstöd angående beviljandet av företagspartnerskapsstöd. Vid behov kan sökanden kontakta Finnpartnerships anställda som svarar för handläggningen av ansökningar om företagspartnerskapsstöd.