Siirry sisältöön

Utvecklingseffekter i affärsverksamheten

De projekt som Finnpartnership stöder centrerar kring uppkomsten av positiva utvecklingseffektuer i målländerna.

Som en del av Finlands officiella utvecklingssamarbete strävar Finnpartnership efter att främja genomförandet av FN:s mål för en hållbar utveckling. Privata sektorn har en betydande roll i uppnåendet av målen, och en långvarig lönsam affärsverksamhet kan komplettera det officiella utvecklingssamarbetet såväl genom de investeringar som görs i målländerna som genom lokal utbildning av arbetskraften.

Exempel på utvecklingseffekter av ansvarsfull affärsverksamhet är bland annat arbetsplatser skapas, ren energiproduktion byggs upp, klimatförändringen dämpas, jämställdhet främjas och nya teknologier införs på utvecklingsmarknader. Det understöd som Finnpartnership tillhandahåller, företagspartnerskapsstödet, uppmuntrar företag till affärsverksamhet som åstadkommer dessa effekter. Programmet strävar särskilt efter att skapa hållbara och anständiga arbetsplatser i målländerna.

Afrikkalainen nainen tekstiilitehdas

Identifiera utvecklingseffekter

Att eftersträva utvecklingseffekter och identifiera de egna effekterna kan öppna nya möjligheter till nya affärsverksamhet. Finnpartnerships handbok Know your impact hjälper företag att identifiera och lyfta fram utvecklingseffekterna av affärsverksamheten. Handboken leder företag att hitta nya finansieringsmöjligheter och agera ansvarsfullt.

FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s medlemsländer avtalade 2015 om handlingsplanen för hållbar utveckling (Agenda 2030) och 17 målsättningar (SDG) som styr främjandet av hållbar utveckling under åren 2016–2030. Målsättningarna gäller alla länder i världen, och för att uppnå dem behövs ett omfattande deltagande av stater, lokalförvaltningar, privata sektorn, civilsamhället och medborgarna. Under Finnpartnerships programperiod 2022–2024 ligger satsningen på SDG 8, anständigt arbete och ekonomisk tillväxt, och SDG 5, jämställdhet mellan könen.

Finnpartnership stöder Finlands utrikespolitiska tyngdpunkter

Målet med Finlands utvecklingspolitik är hållbar utveckling samt att undanröja fattigdom och ojämlikhet. Finland främjar jämställdhet mellan könen, likabehandling, klimatresilient och utsläppssnål utveckling samt miljöskydd med betoning på säkerställande av naturens mångfald som genomskärande mål i sin utvecklingspolitik.

Bedömning av utvecklingseffekter i Finnpartnerships projekt

Det understöd som Finnpartnership tillhandahåller, företagspartnerskapsstödet, är en del av finska statens officiella utvecklingssamarbete, varför utvecklingseffekter i målländerna förväntas av de projekt som ansöker om det. Bedömningen av projektens utvecklingseffekter är således i en central roll då Finnpartnership analyserar projektansökningar och bereder utlåtanden om dem till utrikesministeriet.

Den sökande ska bedöma projektets sannolika utvecklingseffekter redan i ansökningsskedet. Enkäten för bedömning av utvecklingseffekter är en obligatorisk del av ansökan och där anger sökanden projektets utvecklingsmål, effekter för mänskliga rättigheter och uppskattade effekter rörande de genomskärande temana i Finlands utvecklingspolitik. Sökanden ska även skriftligen förbinda sig att iaktta lagarna i mållandet samt internationella författningar, såsom kriterierna för skattskyldighet.

Eftersom understödet ofta riktar sig till inledningsskedet av affärsverksamheten görs bedömningen av utvecklingseffekter genom att granska de effekter som projektet sannolikt medför i framtiden om det blir framgångsrikt. I bedömningen av utvecklingseffekter granskas direkta och indirekta effekter, som till exempel är effekter på sysselsättningen, jämställdheten mellan könen och utökande av den arbetsföra befolkningens kompetens i mållandet. Av projekt som genomförs i länder med en högre medelinkomstnivå (Upper Middle Income Countries, UMIC) förväntas direkta utvecklingseffekter.

Projekten poängsätts på basis av bedömningen av utvecklingseffekter. Särskild uppmärksamhet fästs även vid projektens eventuella negativa och positiva miljö- och samhällskonsekvenser. Utifrån det kan krav och rekommendationer meddelas för projekten.

Finnpartnership iakttar dessutom tydliga anvisningar om hurdana projekt som stöd inte beviljas för. Utrikesministeriet fattar det slutgiltiga beslutet om beviljande av understöd genom att utnyttja Finnpartnerships analys.

Understöd betalas retroaktivt då stödmottagaren själv har finaniserat de åtgärder som hör till budgeten för projektet och ansökt om utbetalning av stödet med en separat utbetalningsbegäran. I samband med utbetalningsbegäran kontrollerar Finnpartnership projektets framskridande samt exempelvis efterföljandet av krav och rekommendationer som eventuellt meddelats för projektet. Utbetalning görs endast om stödmottagaren har iakttagit villkoren och kraven för stödet.

Stödmottagaren ska lämna en bedömning av projektets utvecklingseffekter i samband med varje utbetalningsbegäran. Eftersom projekten oftast fokuserar på de inledande skedena av affärsverksamheten har inte alla projekt ännu medfört utvecklingseffekter i skedet för utbetalningsbegäran. På basis av den rapportering som görs under projektet kan man ändå identifiera eventuella redan åstadkomna och sannolika framtida utvecklingseffekter.

Konkreta utvecklingseffekter uppstår vanligtvis först efter att stödet upphört, då affärsverksamheten eller samarbetet i mållandet har kommit igång ordentligt. För att kunna mäta de utvecklingseffekter som då uppstår ska stödmottagarna rapportera projektens utvecklingseffekter i slutrapporten till Finnpartnership och i två uppföljningsenkäter. Sökandena är skyldiga att besvara uppföljningsenkäter som skickas under två år efter att understödet förfallit. På basis av svaren sammanställer Finnpartnership varje år en offentlig rapport om projektens utvecklingseffekter.

För mer information:

Eelis Hemberg

Programme Officer

+358 (0)40 184 5723

Hur bedömer du miljö- och samhällskonsekvenserna av ditt projekt

De projekt som fått understöd ska iaktta internationellt godkända standarder för miljö- och samhällsansvar samt lokal lagstiftning i fråga om bland annat miljön och arbetstagarnas rättigheter. Det är viktigt, och nyttigt för företaget redan i projektets beredningsskede, att beakta och hantera konsekvenserna och riskerna med avseende på miljön och samhället.