Siirry sisältöön

Stödbeloppet och målländer

Understödet som Finnpartnership tillhandahåller, företagspartnerskapsstödet, är 15 000–400 000 €. Stöd beviljas för projekt som riktar sig till utvecklingsmarknader.

Stöd beviljas för finländska aktörers projekt som riktar sig till utvecklingsländer som finns på OECD:s biståndskommitté DAC:s lista . Understödsbeloppet som kan beviljas är 15 000–400 000 €.

Organisationens projekt kan ha flera olika projektansökningar, varvid den nedre gränsen för stödet är 15 000 € för varje separat projektansökan. De ansökningar som anknyter till samma projekt kan dock inte överskrida den övre gränsen på 400 000 € totalt. Ett undantag vad gäller stödbeloppet är projekttypen ”Utredning om investeringsprojektets genomförbarhet” där den övre gränsen för stödet som beviljas är 150 000 €.

Stödbeloppet beror på projektets stödprocent, som fastställs utifrån utvecklingsgraden för projektets målland och storleken på sökandeorganisationen. Stödet är till storleken 30, 50, 75 eller 85 % av de godkända kostnaderna för projektet. Den nedre gränsen för stödet 15 000 € är ett minimibelopp som kan beviljas på basis av projektansökan efter stödprocenten.

Projektländer

Ett projekt kan ha flera målländer. Om projektet riktar sig till länder med olika stödprocenter tillämpas den lägsta stödprocenten på projektet. I en sådan situation lönar det sig för sökanden att göra separata projektansökningar för målländerna.

När målländer övervägs ska sökanden kontrollera EU:s eller FN:s eventuella sanktioner som hänför sig till mållandet, om vilka information fås av utrikesministeriet och från EU:s dokument Restrictive measures in force .

Dar es Salaam

Noggrannare definitioner av målländer och organisationsstorlek

De minimis-begränsning och dess inverkan på stödbeloppet

De minimis-stöd är ett offentligt företagsstöd som regleras genom Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Enligt förordningen kan en organisation får högst 300 000 € i de minimis-stöd under innevarande och de två föregående beskattningsåren.

Utrikesministeriets företagspartnerskapsstöd utgör i regel de minimis-stöd, men i praktiken omfattas största delen av de understödda projekten inte av de minimis-regleringen, eftersom företagens affärsverksamhet bedrivs utanför EES-området. Av de projekt Finnpartnership stöder är det i regel enbart de projekt som fokuserar på export som omfattas av de minimis-förordningen och således kan dessa beviljas högst 300 000 € i understöd.

Om organisationen som ansöker om stödet anser att stödet inte omfattas av de minimis-förordningen ska organisationen inlämna blanketten om att de minimis-förordningen inte är tillämplig som bilaga till ansökan. I blanketten ska sökanden motivera varför projektet inte omfattas av de minimis-förordningen. Utrikesministeriet fattar ett slutgiltigt beslut om tillämpning av förordningen för varje projekt.

Eftersom företagspartnerskapsstödet i princip är de minimis-stöd ska sökandeföretaget i sin ansökan ange alla de minimis-stöd det beviljats under det innevarande och de två föregående beskattningsåren av ministerier, myndigheter som lyder under ministerier, NTM-centralerna, Business Finland, Finnvera Abp, kommuner eller landskapsförbund. Stödmottagaren svarar för att det totala de minimis-stödbeloppet som olika aktörer beviljat inte överskrider 300 000 €.

De minimis-stöd beviljas begränsat till vissa sektorer, vilket det finns mer information om i villkoren för företagspartnerskapsstödet.