Siirry sisältöön

Tuen määrä ja kohdemaat

Finnpartnershipin tarjoama tukiraha, liikekumppanuustuki, on 15,000–400,000€. Tukirahaa myönnetään hankkeille, jotka kohdistuvat kehittyville markkinoille.

Tukirahaa myönnetään suomalaistoimijoiden hankkeille, jotka suuntautuvat OECD:n kehitysapukomitea DAC:n listaamiin kehittyviin maihin. Tukirahaa voidaan myöntää €15,000–400,000.

Organisaation hanke voi koostua useista eri hankehakemuksista, jolloin tukirahan alaraja on €15,000 jokaiselle erilliselle hankehakemukselle. Kuitenkaan samaan hankkeeseen liittyvien hakemusten saama yhteissumma ei voi ylittää €400,000 ylärajaa. Poikkeuksena tukirahan määrälle on hanketyyppi ”Investointihankkeen toteutettavuussuunnitelma”, jossa myönnettävän tuen yläraja on €150,000.

Liikekumppanuustuen määrä riippuu hankkeen tukiprosentista, joka määräytyy hankkeen kohdemaan kehitysasteen ja hakijaorganisaation koon perusteella. Tukiraha on suuruudeltaan joko 30, 50, 75 tai 85 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Tuen alaraja €15,000 on minimimäärä, joka hankehakemukselle voidaan myöntää tukiprosentin jälkeen.

Kohdemaat ja tukiprosentit
Liikekumppanuustuen tukiprosentit eri kohdemaille ja hakijoille

Yhdellä hankkeella voi olla useita kohdemaita. Mikäli hanke suuntautuu maihin, joilla on eri tukiprosentit, hankkeeseen sovelletaan pienempää tukiprosenttia. Tällaisessa tilanteessa hakijan kannattaakin tehdä kohdemaista erilliset hankehakemukset.

Kohdemaita harkitessa hakijan tulee tarkastaa maihin mahdollisesti kohdistuvat EU:n tai YK:n asettamat pakotteet, joista löytyy tietoa ulkoministeriöltä ja EU:n Restrictive measures in force -dokumentista.

Dar es Salaam

Tarkemmat määritelmät kohdemaista ja organisaation koosta

De minimis -rajoite ja sen vaikutus tukirahan määrään

De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jota säätelee Euroopan komission asetus (EU) Nro 1407/2013. Asetuksen mukaan organisaatio voi saada de minimis -tukea enintään €300,000 kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.  

Ulkoministeriön myöntämä liikekumppanuustuki on lähtökohtaisesti de minimis -tukea, mutta käytännössä suurin osa tukirahaa saavista hankkeista ei ole de minimis -sääntelyn alaisia, koska yritysten liiketoiminta toteutetaan ETA-alueen ulkopuolella. Pääsääntöisesti Finnpartnershipin tukemista hankkeista vain tuontiin keskittyvät hankkeet ovat de minimis -asetuksen piirissä ja siten niille myönnettävä tukiraha on maksimissaan €300,000.

Mikäli tukirahaa hakeva organisaatio katsoo, ettei tuki ole de minimis -asetuksen alainen, organisaation tulee toimittaa lomake de minimis -asetuksen soveltumattomuudesta hakemuksen liitteenä. Lomakkeessa hakijan tulee perustella, miksi hanke ei kuulu de minimis -asetuksen piiriin. Ulkoministeriö tekee lopullisen päätöksen asetuksen soveltamisesta jokaisen hankkeen kohdalla.

Koska liikekumppanuustuki on lähtökohtaisesti de minimis -tukea, tulee hakevan yrityksen ilmoittaa hakemuksessa kaikki kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana yritykselle myönnetyt de minimis -tuet ministeriöistä, ministeriön alaisilta viranomaisilta, ELY-keskuksista, Business Finlandilta, Finnvera Oyj:stä, kunnista tai maakunnan liitoilta. Tuensaaja vastaa siitä, että eri tahojen myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä €300,000.

De minimis -tukea myönnetään rajoitetusti tietyille toimialoille, josta voi löytää lisää tietoa liikekumppanuustuen ehdoista.