Siirry sisältöön

Bedömning av miljö- och samhällskonsekvenser i projektet

Det är viktigt, och nyttigt för företaget redan i projektets beredningsskede, att beakta och hantera konsekvenserna och de eventuella riskerna med avseende på miljön och samhället.

De projekt som ansöker om understöd ska iaktta internationellt godkända standarder för miljö- och samhällsansvar samt lokal lagstiftning i fråga om bland annat miljön och arbetstagarnas rättigheter. Som grund för bedömningen används Världsbankens och det internationella finansbolaget IFC:s standarder om miljö- och samhällskonsekvenser och hanteringen av dem. Det kan gynna projekt om högre standarder än dessa tillämpas.

Vid behov kan sökanden be Finnpartnership om råd angående tillämpningen av standarder på projekt, och Finnpartnership utnyttjar då Finnfunds miljöexperter i frågor som gäller miljö- och samhällsansvar.

Klassificering av miljö- och samhällskonsekvenserna av ett projekt

En miljöexpert klassificerar projekten på basis av deras förväntade miljö- och samhällskonsekvenser. Projektets karaktär och skede påverkar i hög grad hur detaljerad analys som görs och uppgifterna som behövs. Strävan är att säkerställa att det i projektverksamheten ingår så få negativa sanitära effekter, samhälls- och miljökonsekvenser som möjligt.

Ett projekt som kan ha betydande negativa miljökonsekvenser som eventuellt sträcker sig över ett mer omfattande område än projektets placeringsort. I praktiken refererar detta bland annat till nya produktionsanläggningar och betydande utvidgningar av produktionsanläggningar inom kritiska branscher. Även projekt som finns inom känsliga områden eller i deras omedelbara närhet eller som kan ha negativa effekter på känsliga områden kan ges en A-klassificering.

Projekt som kan ha måttliga negativa miljökonsekvenser, men vars effekter är mindre än för projekt i klass A, och som är enklare att hantera än i projekt i klass A.

Projekt som inte har några potentiella negativa miljökonsekvenser eller ringa sådana.

Särskild uppmärksamhet fästs på projekt med följande drag när samhällskonsekvenserna bedöms:

  • Projektet är verksamt inom primärproduktionen, till exempel inom skogs-, jordbruks- eller gruvsektorn och sysselsätter en betydande outbildad och/eller tillfällig eller hyrd arbetskraft.
  • Projektet riktar sig till en arbetskraftsintensiv bransch (i synnerhet inom särskilda ekonomiska zoner).
  • I produktionen som hör till projektet används hälsofarliga råvaror eller processer.
  • Genomförandet av projektet kan kräva omlokalisering av människor eller projektet försämrar näringsmöjligheter för det lokala samhället.
  • Projektet innebär privatisering, vilket kan leda till omfattande uppsägningar eller försvaga tillgången på samhällets befintliga bastjänster.

För mer information:

Eelis Hemberg

Programme Officer

+358 (0)40 184 5723

Stöd för identifiering och hantering av risker

Finnpartnership erbjuder en avgiftsfri konsulttjänst för företag som beviljats understöd och vars projekt är utmanande med avseende på konsekvenser som anknyter till miljön, samhället eller mänskliga rättigheter.

Ansök om understöd för bedömning av miljö- och samhällskonsekvenser

När ett företag utreder möjligheter till affärsverksamhet på utvecklingsmarknader kan det ansöka om understöd även för bedömning av miljö- och samhällskonsekvenser. Med hjälp av understödet kan ett företag till exempel bedöma var företagets verksamhetsställe kan grundas och hurdana konsekvenser detta kan ha för miljön i området.