Siirry sisältöön

Tips för att fylla i projektansökan

På sidan hittar du råd om hur man beskriver olika mål då projekttypen är ett långvarigt företagspartnerskap, och hur du kan beskriva projektskedena. Det är bra att i projektansökan även föra fram eventuella tidigare projekt som understötts.

Projektets syfte och innehåll

Om projektet utreder grundande av dotter-/samriskföretag, ska du beskriva till exempel:

 • Vad ingår i verksamheten hos det dotter-/samriskföretag som ska grundas (beskriv affärsverksamheten)?
 • Vilken är den grova uppskattningen om omsättningen för det företag som ska grundas?
 • Hur många personer uppskattar ni att företaget kommer att sysselsätta?
 • När skulle dotter-/samriskföretaget kunna grundas?
 • I vilken stad eller region placeras dotter-/samriskföretaget mest sannolikt?

Om projektet syftar till att grunda ett samriskföretag:

 • Vilka skulle vara eventuella delägare i samriskföretaget?
 • Vilken är er bedömning eller plan för hur ägoförhållandena sannolikt skulle fördelas i samriskföretaget?

Om projektet utreder påbörjande av en underleverantörsrelation, lönar det sig att i ansökan lyfta fram följande:

 • En hurdan underleverantörspartner sökes?
 • Vad kommer avtalet med partnern att omfatta?
 • Vad allt kommer att höra till underleverantörspartnerns ansvar?
 • Vilka produkter/tjänster kommer att köpas som underleveranser?
 • Rör det sig om kontraktstillverkning (produkterna tillverkas i sin helhet av den lokala partnern) eller kommer man i projektet utöver den primära underleverantören också att använda andra underleverantörstjänster i projektlandet eller till exempel att själv producera en del av komponenterna?
 • För hur lång tid är det tänkt att teckna avtalet?
 • När kommer underleveranserna att påbörjas om allt går enligt planerna?
 • Kommer underleverantörens arbetsmetoder eller produktionsprocesser att modifieras eller förbättras? Om ja, till vilken del och på vilket sätt kommer underleverantörens arbetsmetoder eller produktionsprocesser att modifieras eller förbättras?
 • Kommer man att investera i underleverantörens lokaler, maskiner, arbetsförhållanden eller motsvarande?
 • Är målsättningen att övervaka partnerns verksamhet till exempel med avseende på produktionskvaliteten?
 • Kommer man att revidera/följa med arbetsförhållandena för partnerns anställda?
 • Kommer man att utbilda den lokala partnern? Om ja, vilka ämnesområden kommer utbildningen att omfatta?

Om avsikten är att licensiera teknik, lönar det sig att lyfta fram följande i ansökan:

 • Hurdant licensieringsavtal är det tänkt att teckna med den lokala partnern (vilka är de viktigaste sakerna som fastställs genom avtalen)?
 • Vilka rättigheter kommer licensen att inkludera?
 • Vem är potentiella licensköpare?
 • Vem kommer att sälja licenserna (den som ansöker om stödet, den lokala partnern, det samriskföretag som grundas eller någon annan part, vilken?)?
 • För hur lång tid är det tänkt att teckna licensavtalet?
 • Kommer licensinnehavaren att rapportera till stödmottagaren eller till någon annan part, vilken? Om ja, vad rapporteras och hur ofta?
 • Kommer utbildning av den lokala personalen att ingå i licensieringsavtalet?

Om det rör sig om ett importprojekt, lönar det sig att lyfta fram följande i ansökan:

 • Vilka produkter importeras från projektlandet?
 • Var/vart (geografiskt) kommer produkterna att säljas?
 • Till vilka typer av aktörer säljs produkterna?
 • När är det tänkt att påbörja importen, om utredningarna framskrider enligt planerna?
 • Hur mycket/många produkter skulle kunna importeras årligen från projektlandet?
 • Har man för avsikt att ansöka om någon kvalitets- eller miljöstandard eller någon annan standard för alla/vissa produkter?
 • Hur sannolikt är det att man i projektet kommer att utbilda den lokala partnern (produkttillverkarna/leverantörerna)?
 • Vad skulle den eventuella utbildningen omfatta?
 • Kommer de anställda i projektlandet till exempel få instruktioner beträffande tillverkningen? Om ja, hur detaljerade är dessa eventuella anvisningar och vad omfattar de?

Beskriv den nuvarande affärsverksamheten:

 • Hurdan verksamhet har den som ansöker om stödet hittills haft i projektlandet i fråga?
 • I vilket skede är projektredovisningarna i detta skede?
 • Till vilket område i projektlandet hänför sig projektet? Hänför sig projektet till landsbygden eller mindre tillväxtcentra?
 • Hur kommer den operativa verksamheten att fördelas i projektet (t.ex. i underleverantörsrelationen eller det lokala samriskföretaget) mellan stödsökanden och den lokala partnern?
 • Till vem/vilken typ av aktörer säljs de produkter/tjänster som produceras i projektet (exempel på de viktigaste kundsegmenten)?
 • Vart säljs produkterna/tjänsterna geografiskt sett?
 • På vad baseras omsättningsuppskattningen för verksamheten i projektlandet (till exempel det företags som grundas)?
 • Ge en grov uppskattning av volymen på de produkter som tillverkas, det vill säga hur många exemplar tillverkas av respektive produkt?

Tidplan för projektets huvudsteg:

 • När bedömer ni att till exempel dotter-/samriskföretaget tidigast grundas eller att avtalet med den lokala partnern tecknas?
 • När kan verksamheten i projektlandet påbörjas?
 • Kommer man att utbilda den lokala personalen?
 • Om projektet hänför sig till utvecklingsland/-länder med en högre medelinkomstnivå, vilka är projektets direkta utvecklingspåverkan i projektlandet?
 • Om stödsökandens nettoresultat har varit förlustbringande under två på varandra följande år, lönar det sig i projektbeskrivningen att berätta om eventuella planer för att avhjälpa den ekonomiska situationen i fråga (vad man planerar göra och inom vilken tidsfrist).

Att uppmärksamma om de olika projektfaserna

När man i projektet ger sig ut för att identifiera en lokal partner, lönar det sig att i projektbeskrivningen lyfta fram följande:

 • Hurdan är den partner som söks (vilken bransch, vilken kompetens behövs, hur stor är organisationen, vad förväntas av partnern osv.)?
 • Hurdant är det avtal som man har för avsikt att teckna med den lokala partnern? Hur långt partnerskap eftersträvas? Om projektet redan har identifierat en lokal partner, lönar det sig i projektbeskrivningen att ge en kort beskrivning av företaget i fråga (bransch, placering, viktigaste marknadsområden och kunder, personalstyrka, omsättning och balans m.m.).

I projektutredningen kan man godkänna marknadsutredningar och annat kartläggande utredningsarbete, som lägger grunden för det beslutsfattande som avser en långsiktig etablering (om det lönar sig att starta den planerade verksamheten, hur det lönar sig att göra detta, vad det lönar sig att beakta i projektlandets verksamhetsmiljö och lagstiftning när man planerar verksamheten osv.).

Om du ansöker om stöd för upprättande av affärsplan, lönar det sig i ansökan att lyfta fram för exakt vilken enhet/verksamhet (t.ex. verksamheten i det dotterbolag som grundas, påbörjande av underleveranser) affärsplanen görs. I ansökan kan du också ange huvudrubrikerna/de viktigaste delarna i affärsplanen som upprättas.

Om man ansöker om stöd för bedömning av miljö- och samhällskonsekvenser, lönar det sig att i ansökan lyfta fram för exakt vilken enhet/verksamhetsdel man avser utreda miljö- och samhällskonsekvenserna och vad allt man vill kartlägga i utredningen.

Om man i projektet har för avsikt att utföra pilotprojekt för teknik/lösningar, lönar det sig att i projektbeskrivningen lyfta fram följande:

 • Varför genomförs pilot- eller demonstrationsprojektet?
 • I vilken omfattning och på vilket sätt påverkar det projektgenomförandet och beslutsfattandet som gäller grundande av tillhörande företag eller inledande av ett avtalsförhållande?
 • Rör det sig om tester av tekniken eller lösningen i projektlandets förhållanden eller till exempel att kunden har krävt att tekniken ska påvisas fungera i praktiken?
 • Vad vill man utreda med pilotprojekten?
 • Exakt vad riktar sig pilotprojekten till (vilken teknik eller lösning avser pilotprojekten, eller vill man endast göra pilotprojekt för en viss del av lösningen)?
 • Hur genomförs pilotprojekten i praktiken?
 • Hur stor del (i procent) av pilotprojekten är tester av tekniska lösningar och hur stor del är mätning av kundnöjdheten/visning av möjligheterna för kunderna?

För utbildningsfasen behöver Finnpartnership information om vem som ska utbildas (t.ex. personalen i dotter-/samriskföretaget, personalen i underleverantörs-/licenstagarföretaget) samt vilka ämnesområden utbildningen har planerats att omfatta.

Då man ansöker om stöd för utveckling av den existerande affärsverksamheten i projektlandet är det bra att i ansökan noggrannt framföra vilka delar av verksamheten man önskar utveckla, vilka utredningar som önskas samt vad allt man vill kartlägga i utredningen.

Tidigare projekt med företagspartnerskapsstöd

Om ni tidigare har blivit beviljade understöd för ett eller flera andra projekt, lönar det sig att i projektbeskrivningen lyfta fram bland annat följande saker om projektet/projekten ovan:

 • Vilken är projektets status för närvarande (vad har man gjort hittills)?
 • Är projektets målsättning fortfarande den samma?
 • När bedömer ni att verksamheten i projektlandet kan påbörjas?
 • Vilka är de följande stegen?