Siirry sisältöön

Vinkkejä hankehakemuksen täyttämiseen

Sivulta löydät neuvoja siihen, miten kuvailla eri tavoitteita, kun hanketyyppinä on pitkäaikainen liikekumppanuus, ja miten voit kertoa hankevaiheista. Hankehakemuksessa on hyvä tuoda esille myös mahdolliset aiemmat tukirahaa saaneet hankkeet.

Hankkeen tavoite ja sisältö

Jos hankkeessa selvitetään tytär-/yhteisyrityksen perustamista, kuvaile esimerkiksi:

 • Mitä perustettavan tytär-/yhteisyrityksen toimintaan sisältyy (kuvaile liiketoimintaa)?
 • Mikä on karkea arvionne perustettavan yrityksen liikevaihdosta?
 • Kuinka monta henkilöä arvioitte yrityksen työllistävän?
 • Milloin tytär-/yhteisyritys voitaisiin perustaa?
 • Mihin kaupunkiin tai alueelle tytär-/yhteisyritys todennäköisimmin sijoittuu?

Mikäli hankkeen tavoitteena on yhteisyrityksen perustaminen:

 • Ketkä olisivat yhteisyrityksen mahdollisia osakkaita?
 • Mikä on arvionne tai suunnitelmanne siitä, miten omistusosuudet yhteisyrityksessä todennäköisesti jakautuisivat?

Jos hankkeessa selvitetään alihankintasuhteen aloittamista, kannattaa hakemuksessa tuoda esille seuraavia asioita:

 • Minkälaista alihankintapartneria etsitään?
 • Mitä partnerin kanssa solmittava sopimus tulee pitämään sisällään?
 • Mitä kaikkea alihankintapartnerin vastuulle tulee kuulumaan?
 • Mitä tuotteita/palveluita tullaan alihankkimaan?
 • Onko kyseessä sopimusvalmistus (tuotteet valmistetaan kokonaan paikallisen partnerin toimesta) vai tullaanko hankkeessa käyttämään ensisijaisen alihankkijan lisäksi muita alihankintapalveluja kohdemaassa tai esimerkiksi tuottamaan osa komponenteista itse?
 • Kuinka pitkäksi aikaa sopimus on tarkoitus tehdä?
 • Milloin alihankinta tullaan aloittamaan, mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan?
 • Tullaanko alihankkijan työmenetelmiä tai tuotantoprosesseja muokkaamaan tai parantamaan? Mikäli kyllä, miltä osin ja millä tavalla työmenetelmiä tai tuotantoprosesseja tullaan muokkaamaan tai parantamaan?
 • Tullaanko alihankkijan tiloihin, laitteisiin, työolosuhteisiin tai muuhun vastaavaan investoimaan?
 • Onko tarkoituksena valvoa partnerin toimintaa esim. tuotannon laadun osalta?
 • Tullaanko partnerin työntekijöiden työolosuhteita auditoimaan/seuraamaan?
 • Tullaanko paikallista partneria kouluttamaan? Jos kyllä, mitä aihealueita koulutus tulee sisältämään?

Jos tarkoituksena on lisensoida teknologiaa, kannattaa hakemuksessa tuoda esille seuraavia asioita:

 • Minkälainen lisensointisopimus paikallisen partnerin kanssa on tarkoitus solmia (mitkä ovat tärkeimmät sopimuksissa määriteltävät asiat)?
 • Mitä oikeuksia lisenssi tulee pitämään sisällään?
 • Ketkä ovat potentiaalisia lisenssin ostajia?
 • Kuka tulee myymään lisenssejä (tuen hakija itse, paikallinen partneri, perustettava yhteisyritys, vai joku muu taho, mikä?)?
 • Kuinka pitkäksi aikaa lisenssisopimus on tarkoitus solmia?
 • Tuleeko lisenssin haltija raportoimaan tuen saajalle vai jollekin muulle taholle, kenelle? Jos kyllä, mitä asioita ja kuinka usein?
 • Tuleeko paikallisen henkilökunnan koulutus sisältymään lisensointisopimukseen?

Jos kyseessä on tuontihanke, kannattaa hakemuksessa tuoda esille seuraavia asioita:

 • Mitä tuotteita kohdemaasta tuodaan?
 • Missä / mihin (maantieteellisesti) tuotteita tullaan myymään?
 • Minkä tyyppisille toimijoille tuotteet myydään?
 • Milloin tuonti on tarkoitus aloittaa, jos selvitykset edistyvät suunnitellusti?
 • Kuinka paljon/monta tuotetta kohdemaasta voitaisiin vuosittain tuoda?
 • Onko tavoitteena, että kaikille/joillekin tuotteille tullaan hankkimaan jokin laatu-, ympäristö- tms. standardi?
 • Kuinka todennäköisesti hankkeessa tullaan kouluttamaan paikallista partneria (tuotteiden valmistajia/toimittajia)?
 • Mitä mahdollinen koulutus pitäisi sisällään?
 • Tullaanko kohdemaan työntekijöitä esim. ohjeistamaan jollain tavalla valmistuksessa? Mikäli kyllä, miten tarkat nämä annettavat mahdolliset ohjeistukset ovat ja mitä ne sisältävät?

Kuvaile tämänhetkinen liiketoiminta:

 • Mitä toimintaa tuen hakijalla on tähän mennessä ollut kyseisessä kohdemaassa?
 • Missä vaiheessa hankeselvitykset ovat tällä hetkellä?
 • Mille alueelle kohdemaassa hanke kohdistuu? Kohdistuuko hanke maaseudulle tai pienempiin kasvukeskuksiin?
 • Miten operatiivinen toiminta tulee hankkeessa (esim. alihankintasuhteessa tai paikallisessa yhteisyrityksessä) jakaantumaan tuen hakijan ja paikallisen partnerin kesken?
 • Kenelle/minkä tyyppisille toimijoille hankkeessa tuotetut tuotteet/palvelut myydään (esimerkkejä tärkeimmistä asiakassegmenteistä)?
 • Entä mihin tuotteet/palvelut maantieteellisesti myydään?
 • Mihin kohdemaaliiketoimintojen (esimerkiksi perustettavan yrityksen) liikevaihtoarvio perustuu?
 • Mikä on karkea arvio valmistettavien tuotteiden volyymistä, eli kuinka monta kappaletta mitäkin tuotetta valmistetaan vuosittain?

Hankkeen päävaiheiden aikataulu:

 • Milloin arvioitte, että esimerkiksi tytär-/yhteisyritys aikaisintaan perustettaisiin tai sopimus paikallisen partnerin kanssa solmittaisiin?
 • Milloin kohdemaaliiketoiminta voisi käynnistyä?
 • Tullaanko paikallista henkilökuntaa kouluttamaan?
 • Mikäli hanke kohdistuu ylemmän keskitulotason kehitysmaahan/maihin, mitkä ovat hankkeenne tuottamat suorat kehitysvaikutukset kohdemaahan?
 • Mikäli tuen hakijan nettotulos on ollut tappiollinen kaksi peräkkäistä vuotta, kannattaa hankekuvauksessa kertoa mahdollisista suunnitelmista korjata kyseessä oleva taloudellinen tilanne (mitä suunniteltu tehtävän ja millä aikataululla).

Huomioitavaa eri hankevaiheiden osalta

Kun hankkeessa lähdetään identifioimaan paikallista partneria, kannattaa hankekuvauksessa tuoda esille seuraavia asioita:

 • Minkälaista partneria haetaan (miltä toimialalta, mitä osaamista vaaditaan, minkä kokoista organisaatiota, mitä partnerilta odotetaan jne.)?
 • Minkälainen sopimus paikallisen partnerin kanssa on tarkoitus solmia? Kuinka pitkää kumppanuutta tavoitellaan? Mikäli hankkeessanne on jo identifioitu paikallinen partneri, kannattaa hankekuvauksessa antaa lyhyt kuvaus ko. yrityksestä (toimiala, sijainti, tärkeimmät markkina-alueet ja asiakkaat, henkilöstön koko, liikevaihto ja tase jne.).

Hankeselvitysvaiheessa voidaan hyväksyä markkinaselvityksiä ja muuta kartoittavaa selvitystyötä, joka pohjustaa mahdollista pitkäaikaista etabloitumista koskevaa päätöksentekoa (kannattaako suunniteltu liiketoiminta käynnistää, millä tavalla se kannattaa tehdä, mitä asioita kohdemaan toimintaympäristössä ja lainsäädännössä kannattaa huomioida liiketoimintaa suunniteltaessa jne.).

Mikäli tukea haetaan liiketoimintasuunnitelman tekoon, kannattaa hakemuksessa tuoda esille tarkalleen ottaen mille yksikölle/liiketoiminnalle (esim. perustettavan tytäryrityksen toiminnalle, alihankinnan käynnistämiselle) liiketoimintasuunnitelma tehdään. Hakemuksessa voi myös mainita tehtävän liiketoimintasuunnitelman pääotsikot / tärkeimmät osiot.

Mikäli tukea haetaan ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointiin, kannattaa hakemuksessa tuoda esille, tarkalleen minkä yksikön / liiketoiminnan osan ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia selvitetään ja mitä kaikkea selvityksessä halutaan kartoittaa.

Jos hankkeessa on tarkoitus pilotoida teknologiaa/ratkaisuja, kannattaa hankekuvauksessa tuoda esille seuraavia asioita:

 • Minkä takia pilotointi tai demonstraatiohanke toteutetaan?
 • Miltä osin ja millä tavalla sillä on vaikutusta hankkeen toteutumiseen ja siihen liittyvään yrityksen perustamista tai sopimussuhteen aloittamista koskevaan päätöksentekoon?
 • Onko kyseessä teknologian tai ratkaisun testaaminen kohdemaan olosuhteissa vai esimerkiksi asiakkaan vaatimuksesta tapahtuva teknologian toimivuuden osoittaminen käytännössä?
 • Mitä pilotoinnilla halutaan saada selville?
 • Tarkalleen mitä pilotoidaan (mitä teknologiaa tai ratkaisua pilotoidaan, vai pilotoidaanko esimerkiksi vain määriteltyä osaa ratkaisusta)?
 • Millä tavoin pilotointi käytännössä toteutetaan?
 • Kuinka paljon (prosenteissa) pilotista on teknisten ratkaisujen testausta vs. asiakkaan tyytyväisyyden mittaamista/mahdollisuuksien näyttämistä heille?

Koulutusvaiheen osalta Finnpartnership tarvitsee tiedon siitä, ketä koulutetaan (esimerkiksi tytär-/yhteisyrityksen henkilökuntaa, alihankkija-/lisenssinottajayrityksen henkilökuntaa) sekä mitä aihealueita koulutus tulee suunnitelmien mukaan sisältämään.

Mikäli tukea haetaan olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen kohdemaassa, kannattaa hakemuksessa tuoda esille, tarkalleen miltä osin olemassa olevaa liiketoimintaa halutaan kehittää, mitä selvityksiä halutaan tehdä ja mitä kaikkea selvityksessä halutaan kartoittaa.

Aiemmat liikekumppanuustukihankkeet

Mikäli teille on aiemmin myönnetty tukirahaa toiseen hankkeeseen tai toisiin hankkeisiin, kannattaa hankekuvauksessa tuoda esille mm. seuraavia asioita em. hankkeen/hankkeiden osalta:

 • Mikä on ko. hankkeen tilanne tällä hetkellä (mitä tähän mennessä on tehty)?
 • Onko hankkeen tavoite edelleen pysynyt samana?
 • Milloin arvioisitte, että kohdemaaliiketoiminta voidaan käynnistää?
 • Mitkä ovat seuraavat askeleet?