Siirry sisältöön

Bedömning av ansökan

Syftet med bedömningen är att säkerställa att projekten har en hållbar grund och att deras mål är realistiska såväl vad gäller tidtabell, budget och personresurser.

Eftersom stödet betalas retroaktivt ska sökanden ha tillräckliga och verifierbara ekonomiska resurser att genomföra projektet med självfinansiering. Projekten bedöms på basis av ekonomiska och sociala kriterier samt miljökriterier, med särskild hänsyn till

  • Projektets affärsekonomiska lönsamhet.
  • Projektets förutsättningar för att uppnå de mål som ställts samt hur realistiska projektets tidtabell och budget är med avseende på målen och genomförandet samt sökandens kapacitet.
  • Sökandens erfarenhet av affärsverksamhet och tillräckliga kunnande inom projektets bransch i förhållande till projektets karaktär och omfattning.
  • Sökandens tillräckliga ekonomi- och personalresurser för genomförande av planen som finansieras med företagspartnerskapsstöd.
  • Projektet är åtminstone på en människorättssensitiv nivå i enlighet med definitionen i de allmänna anvisningarna ’Rättighetsperspektiv på utveckling’.
  • Identifiering och hantering av riskerna med projektet har beaktats tillräckligt heltäckande i förhållande till det planerade projektets storlek.
  • Iakttagande av de skatteansvarsprinciper som fastställts för Finlands finansiering av utvecklingssamarbete.

Utöver ovan nämnda kriterier används helhetsbedömning. I helhetsbedömningen beaktas sökandens eventuella verifierbara erfarenheter och värderingar som inhämtats genom tidigare verksamhet som genomförts med utrikesministeriets finansiering.

Bedömning av utvecklingseffekter i Finnpartnerships projekt

Det understöd som Finnpartnership tillhandahåller, företagspartnerskapsstödet, är en del av finska statens officiella utvecklingssamarbete, varför utvecklingseffekter i målländerna förväntas av de projekt som ansöker om det. Den viktigaste indikationen på uppkomsten av utvecklingseffekter som uppföljs är de arbetsplatser som uppstår i mållandet. Bedömningen av projektens utvecklingseffekter är således i en central roll då projektansökningar bedöms.

Bedömning av miljö- och samhällskonsekvenser

De projekt som fått understöd ska iaktta internationellt godkända standarder för miljö- och samhällsansvar samt lokal lagstiftning i fråga om bland annat miljön och arbetstagarnas rättigheter. Det är viktigt, och nyttigt för företaget redan i projektets beredningsskede, att beakta och hantera konsekvenserna och riskerna med avseende på miljön och samhället.