Siirry sisältöön

Hakemuksen arviointi

Arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että hankkeet ovat kestävällä pohjalla ja niiden tavoitteet realistisia niin aikataulun, budjetin kuin henkilöresurssien osalta.

Koska tukiraha maksetaan takautuvasti, hakijalla tulee olla riittävät ja todennettavissa olevat taloudelliset resurssit toteuttaa hanke omarahoituksella. Hankkeita arvioidaan taloudellisten, yhteiskunnallisten ja ympäristökriteerien perusteella, huomioiden erityisesti:

  • Hankkeen liiketaloudellinen kannattavuus.
  • Hankkeen edellytykset saavuttaa asetetut tavoitteet sekä hankkeen aikataulun ja budjetin realistisuus tavoitteiden ja toteutuksen sekä hakijan kapasiteetin kannalta.
  • Hakijan liiketoimintakokemus ja riittävä osaaminen hankkeen toimialalta suhteessa hankkeen luonteeseen ja laajuuteen.
  • Hakijan riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit liikekumppanuustuella rahoitettavan suunnitelman toteuttamiseksi.
  • Hanke on vähintään ihmisoikeussensitiivisellä tasolla ’Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen’ -yleisohjeen määritelmän mukaisesti.
  • Hankkeen riskien tunnistaminen ja hallinta on huomioitu suunnitellun hankkeen kokoon nähden riittävän kattavasti.
  • Suomen kehitysyhteistyörahoitukselle asetettujen verovastuullisuusperiaatteiden noudattaminen.

Edellä mainittujen kriteerien lisäksi arvioinnissa käytetään kokonaisharkintaa. Kokonaisharkinnassa otetaan huomioon hakijan mahdolliset ulkoministeriön rahoituksella toteuttamasta aiemmasta toiminnasta kertyneet todennettavissa olevat kokemukset ja arviot.

Kehitysvaikutusten arviointi Finnpartnershipin hankkeissa

Finnpartnershipin tarjoama tukiraha, liikekumppanuustuki, on osa Suomen valtion virallista kehitysyhteistyötä, jonka takia sitä hakevilta hankkeilta odotetaan kehitysvaikutuksia kohdemaissa. Tärkeimpänä indikaationa kehitysvaikutusten syntymisestä seurataan kohdemaahan syntyviä työpaikkoja. Hankkeiden kehitysvaikutusten arviointi onkin keskeisessä roolissa hankehakemusten arvioinnissa.

Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointi

Tukirahaa saaneiden hankkeiden tulee noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardeja sekä paikallista lainsäädäntöä liittyen muun muassa ympäristön ja työntekijöiden oikeuksiin. Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten ja -riskien huomioiminen sekä hallinta on tärkeää ja yritykselle hyödyllistä jo hankkeen valmisteluvaiheessa.