Utbetalnings- och rapporteringsanvisningar

Anvisningar för upprättande av utbetalningsbegäran och information om rapporteringsskyldigheten.

Coronavirusets effekter är svåra att förutspå, både hur länge krisen kommer att pågå och hur omfattande konsekvenserna blir. Coronapandemin kan också orsaka fördröjningar i genomförandet av pågående företagspartnerskapsprojekt. Utrikesministeriet har beslutat att i detta skede öka flexibiliteten i stödvillkoren för att stödja slutförandet av de projekt vars finansiering tar slut under 2020 (läs mer här) och mellan 1.1.-1.7.2020 (läs mer här).

 

Företagspartnerskapsstödet är i kraft i 24 månader från datumet för tillkännagivande av statsunderstödsbeslutet. Stödmottagaren ska begära utbetalning med en utbetalningsbegäran innan stödet förfaller. Utbetalningen av företagspartnerskapsstöd förutsätter att en förbindelseblankett lämnas in i statens e-tjänst. Företagspartnerskapsstödet kan utbetalas i en eller två rater. Stödet betalas ut baserat på godkända och förverkligade kostnader i efterskott.

Om projektlandet försvinner från OECD DAC:s lista medan stödet är i kraft, ska utbetalningsbegäran vara inlämnad, behandlad och utbetalningen gjord innan projektlandet försvinner. Sökanden ska också beakta tiden för behandling av utbetalningsbegäran.

Företagspartnerskapsstödet kan inte beviljas en förlängning. Om stödmottagaren inte har lämnat in sin utbetalningsbegäran inom tidsfristen, förfaller stödet och det betalas inte ut. Stödmottagaren kan emellertid ansöka om stöd på nytt, om stödet inte används på grund av att projektgenomförandet fördröjs och de godtagbara kostnader som stöds inte uppkommer innan stödet har förfallit. Observera dock att de kostnader som kan godkännas med anknytning till den nya ansökan kan uppkomma först efter att den nya ansökan har registrerats.

Sökande som har fått utbetalningar är skyldiga att rapportera om projektets framskridning med två uppföljningsrapporter med ett års mellanrum efter att stödet har förfallit. Finnpartnership skickar blanketten för uppföljningsrapportering till stödmottagaren.

Nedan hittar du de villkor som gäller på projektets registreringsdatum, en lista över godtagbara kostnader samt anvisningar för att lämna in utbetalningsbegäran.

Villkor, godtagbara kostnader och utbetalningsbegäran

Villkor för projekt som registrerats efter 1.1.2019

Godtagbara kostnader för projekt som registrerats efter 1.1.2019

Villkor för projekt som registrerats efter 1.1.2020

Godtagbara kostnader för projekt som registrerats efter 1.1.2020

Villkor för projekt som registrerats efter 1.7.2020

Godtagbara kostnader för projekt som registrerats efter 1.7.2020

 

Utbetalningsbegäran

Företagspartnerskapsstödet kan betalas till stödmottagaren efter att stödmottagaren har returnerat sin förbindelse att följa villkoren för företagspartnerskapsstödet. Företag som har lämnat in sin ansökan efter 1.1.2016 ska skicka förbindelseblanketten tillbörligt ifylld via statens e-tjänst så snabbt som möjligt efter att sökanden fått kännedom om beslutet, dock senast i samband med den första begäran om utbetalning.

Företagspartnerskapsstödet är i kraft i 24 månader från datumet för tillkännagivande av statsunderstödsbeslutet. Stödmottagaren ska begära utbetalning med en separat utbetalningsförfrågan innan stödet förfaller. Begäran om utbetalning och bilagor lämnas in via e-tjänsten.

Stödet betalas ut baserat på godkända, förverkligade och betalade kostnader i efterskott.

 

Begäran om utbetalning utgörs av

1. blankett för utbetalningsbegäran* (ladda ner blanketten på din dator och öppna den i Adobe Reader)

2. utredning av realiserade kostnader (kostnadsspecifikation).  För kostnadsspecifikationen ska bifogade mall från Finnpartnership användas. Kostnadsspecifikationen skall lämnas in

  1. a) i Excel-format (alla sidor), samt
  2. b) som pdf med revisors underskrift (första sidan)

3. utlåtande och checklista i original ifyllda och undertecknade av revisorn Checklistan ska returneras ifylld och märkt med revisorns initialer (alla sidor) samt bifogas till kontrollrapporten.

4. framstegs-/slutrapportMer information hittar du under ”Framstegsrapport, slutrapport och uppföljningsrapportering”.

 

Mottagaren av företagspartnerskapsstödet kan ansöka om utbetalning av stödet i en eller två rater. Revisorn ska granska 100 % av de förverkligade kostnader som ingår i utbetalningsbegäran (stickprovskontroll räcker inte).

Om projektet är förknippat med krav på eller rekommendationer för miljö- och samhällseffekter, ska stödmottagaren i utbetalningsbegäran ge en utredning för hur dessa har beaktats. Sökanden informeras om eventuella rekommendationer och krav i samband med statsunderstödsbeslutet.

Du hittar anvisningar för begäran om utbetalning i en utskrivbar version här.

 

Villkor och godtagbara kostnader

Villkoren och de godtagbara kostnaderna för företag som lämnat in sin ansökan efter 1.1.2020 har ändrats och avviker från de tidigare villkoren. De nyare och äldre villkoren samt relaterade godtagbara kostnader hittar du ovan.

 

Kompletteringsanmälan

Med kompletteringsanmälan kan sökanden ge tilläggsinformation till utbetalningsbegäran eller informera om eventuella förändringar i projektplanen och/eller projektbudgeten.

Blankett för kompletteringsanmälan

Framstegsrapport, slutrapport och uppföljningsrapportering

Stödmottagaren är skyldig att returnera en rapport i samband med varje utbetalningsbegäran (högst två) samt att svara på en uppföljningsenkät under de två år som följer efter att stödet har förfallit.

 

Framstegs-/slutrapport

Sökanden ska i samband med varje utbetalningsbegäran lämna in en framstegsrapport som beskriver projektets verksamhet och användning av medel. Om stödet förfaller utan att utbetalningar har skett, ska sökanden ge en kort utredning över varför projektet upphört (punkt 1.1. c i formuläret nedan).

Syftet med rapporten är att ge en omfattande utredning av projektgenomförandet i förhållande till de mål som satts upp. Rapporteringen kan göras antingen med hjälp av formuläret nedan eller i form av en fritt formulerad rapport som innehåller den information som efterfrågas i rapporteringsformuläret. Rapporteringsformuläret består av en obligatorisk del (1), vars alla frågor ska besvaras, och en frivillig del (2), som ska fyllas i till tillämpliga delar. Frågorna fungerar som stödfrågor, och alla behöver inte besvaras.

Framstegsrapport för företagspartnerskapsstöd-rapporteringsformulär

 

Uppföljningsrapportering

Företaget ska svara på projektets enkäter för uppföljningsrapportering (totalt 2), så att den första uppföljningsförfrågan skickas elektroniskt till företaget senast inom ett år efter att stödet har förfallit. Den andra uppföljningsförfrågan skickas elektroniskt till företaget senast inom ett år efter att den sökande har svarat på den första uppföljningsförfrågan.

I uppföljningsenkäten kontrolleras åtminstone följande:

  • projektets ekonomiska läge
  • projektets sysselsättande effekter med avseende på samarbetspartnerna
  • projektets effekter på verksamhetsmiljöns marknad och struktur
  • projektets slutliga miljö- och samhällseffekter (inkl. jämlikhet mellan könen och verkningar för sårbara och marginaliserade grupper)
  • projektets effekter på den ekonomiska och samhälleliga strukturen i projektlandet

Uppföljningsenkäten skickas till företaget per e-post när rapporteringsskyldigheten blir aktuell. Uppföljningsrapporterna ska returneras inom den angivna tidsfristen.