Siirry sisältöön

Global Gateway -hankkeet

Finnpartnership kokoaa tälle sivulle ajankohtaiset tiedot EU:n tukemista Global Gateway -hankkeista, joihin suomalaisyrityksillä on erityisesti kysyntää.

Vietnam bridge Vietnam bridge

Globaalit hankkeet

Euroopan komissio on avannut haun strategisille CRM-arvoketjujen hankkeille. Hankkeiden tavoitteena on edistää strategisten raaka-aineiden toimitusvarmuutta unionissa. Haku on auki 23.5.-22.8.2024.

Hankkeiden arviointikriteerit:

 1. hankkeen tulee käsitellä yhtä tai useampaa kriittistä raaka-ainetta
 2. hankkeen tulee edistää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi komission kriittisiä raaka-aineita koskevia tavoitteita
 3. hankkeen tulee oltava teknisesti toteutettavissa
 4. hankeen tulee olla toteutettavissa kestävällä tavalla (ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten minimointi ja läpinäkyvä toteutus)
 5. hankkeen tulee tuottaa molemminpuolisia hyötyjä EU:lle ja kumppanimaalle / tuottaa rajat ylittäviä hyötyjä (jos se toteutetaan EU:ssa)

Hankkeen tunnustamisesta strategiseksi hankkeeksi Euroopan komission toimesta on useita etuja, kuten sujuvammat ja ennakoitavammat lupamenettelyt ja tuki rahoituksen saannille.

Lisätietoa:

Afrikka

Angola, Sambia ja Kongon demokraattinen tasavalta kehittävät Lobito-liikenneväylää EU:n, Yhdysvaltojen, ADB:n ja AFC:n strategisen kumppanuuden kautta. Liikenneväylä yhdistää Kongon demokraattisen tasavallan eteläosan ja Sambian tasavallan luoteisosan alueellisiin ja maailmanlaajuisiin kauppamarkkinoihin Angolassa sijaitsevan Lobiton sataman kautta.

EU:n ja sen kumppaneiden välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa todetaan, että yhteistyössä keskitytään kolmeen osa-alueeseen: i) liikenneinfrastruktuuri-investoinnit, ii) kaupan, talouskehityksen ja kauttakulkuliikenteen helpottamiseen tähtäävät toimenpiteet ja iii) liikenteeseen liittyvien alojen tukeminen, jotta osallistavaa ja kestävää talouskasvua ja pääomainvestointeja voidaan edistää näissä kolmessa Afrikan maassa pitkällä aikavälillä.

Konkreettisesti ja suomalaisten yritysten osalta tähän kuuluvat:

 • puhtaan energian hankkeiden kehittäminen alueen yhteisöjen sähkönsaannin lisäämiseksi
 • kriittiset raaka-aineet ja puhtaan energian kestävän arvoketjun kehittäminen
 • digitaalisia yhteyksiä koskevat hankkeet
 • maatalouden arvoketjut paikallisen elintarviketuotannon tehostamiseksi
 • TVET ja osaamisen kehittäminen paikalliselle työvoimalle
 • pk-yritysten tukeminen ja talouden monipuolistaminen
 • insinööriosaaminen selvitysten ja suunnittelun muodossa

Lobito-liikenneväylä liittyy myös äskettäin allekirjoitettuun EU:n, Kongon demokraattisen tasavallan ja Sambian väliseen yhteisymmärryspöytäkirjaan strategisista kumppanuuksista kriittisten raaka-aineiden arvoketjujen alalla. Kumppanuuksien ansiosta kaikki osapuolet voivat edistää kauppaa ja investointeja tähtäämällä turvalliseen, kestävään ja joustavaan raaka-aineiden arvoketjuun.

Jos Lobito-liikenneväylään liittyvät liiketoimintamahdollisuudet kiinnostavat, ota yhteyttä : julian.blom@finnpartnership.fi

 • Hanke: Regional Teachers’ Initiative for Africa
 • Rahoittaja ja toteuttaja: Team Europe

Vuoden 2023 alussa Euroopan komissio käynnisti Afrikassa toteutettavan ”Regional Teachers’ Initiative” -projektin, jonka myötä Euroopan unioni tulee investoimaan noin 100 miljoonaa euroa koulutukseen Afrikassa. Aloitteella pyritään parantamaan koulutuksen laatua Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa keskittymällä opettajan työolosuhteiden ja opettajankoulutuksen kehittämistarpeisiin. Haasteet voivat olla monia: opettajan työ ei ole houkuttavaa, ammatissa ei ole pito- ja vetovoimaa, opettajilla ei ole ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia, riittäviä resursseja, kompetensseja tai tukea työssään, ja opettajien peruskoulutus voi olla laajuudeltaan tai laadultaan riittämätön.

Suomi on aktiivisesti hankkeessa mukana yhdessä Ranskan, Saksan ja Belgian kanssa. Opetushallitus ja erityisesti Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus FinCEED ovat mukana ”Regional Teachers’ Initiative” -hankkeen suunnittelussa. Hankkeeseen tulee avautumaan mahdollisuuksia opettajankoulutushankkeita sekä tutkimusta opettajankoulutuksesta tehneille toimijoille.

Haku ”Regional Teachers’ Initiative” -hankkeen eri toimintoihin tulee avautumaan ensi vuonna. Finnpartnershipin liikekumppanuustuen avulla suomalaistoimijat voivat jo ennen sitä kartoittaa mahdollisia kumppaneita tai käynnistää pilottihankkeita, jotka tukea ja voivat antaa paremmat edellytykset ”Regional Teachers’ Initiative” -hankkeeseen osallistumiseen.

 • Hanke: Inclusive Green Growth – Tsau // Khaeb National Park (HyphenSCDI)
 • Rahoittaja ja toteuttaja: Team Europe, Saksalainen Hyphen Hydrogen Energy (Hyphen)

Osana ”Inclusive Green Growth” -kattohanketta, saksalaisyritys Hyphen investoi Namibiaan 10 miljardia euroa vihreän vedyn tuotantoon tuuli- ja aurinkovoimalla. Hanke on osana laajempaa Team Europe -hanketta, joka pyrkii kehittämään uusiutuvan energian saatavuutta Namibiassa. Hankkeessa on kysyntää erityisesti suomalaiselle energia- ja vesialan osaamiselle. Löydät lisää tietoja hankkeen verkkosivuilta.

 • Hanke: Inclusive Green Growth
 • Rahoittaja ja toteuttaja: Team Europe

Osana Team Europen ”Inclusive Green Growth” -kattohanketta, projektin tavoitteena on edistää kriittisten raaka-aineiden vastuullista hankintaa ja kestäviä investointeja koko arvoketjussa. Hankkeessa on kysyntää suomalaiselle kaivos- ja vesialan osaamiselle. Löydät lisää tietoja Euroopan komission ja Namibian kumppanuussopimuksesta täältä ja yhteisymmärryspöytäkirjan täältä.

Namibian kaivosala tarjoaa monipuolisia markkinamahdollisuuksia suomalaistoimijoille. Namibiassa tuotetaan esimerkiksi uraania, kultaa, tinaa, sinkkiä, kuparia ja akkumineraaleja. Kaikkiaan kaivosala tuottaa noin 13% Namibian BKT:sta ja yli 60% maan ulkomaankaupan tuloista. Lue lisää Suomen Windhoekin-suurlähetystön katsauksesta.

 

Ugandassa useat alat, kuten infrastruktuuri, kaivostoiminta, terveydenhuolto ja energia, tarjoavat mahdollisuuksia investointeihin ja kumppanuuksien luomiseen. Ugandan investointiviranomainen (Uganda Investment Authority, UIA) on julkaissut investointimahdollisuuksista raportin, joka esittelee käynnissä olevia tai alkavia projekteja sekä kuvailee, miten eri alat ovat kehittyneet viime vuosina.

Esimerkiksi mineraalialalla yritykset ovat kehittäneet investointihankkeita ja etsivät parhaillaan kumppanuuksia niiden toteuttamiseksi. Terveydenhuoltoon liittyen Ugandan hallitus kaipaa investointeja kehittääkseen energiantoimitusta heikosti sähköistetyillä maaseutualueilla ja kunnostaakseen alueiden sairaaloita.

Ugandan matkailualalla on useita päähankkeita, joita toteutetaan yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Näihin kuuluvat esimerkiksi Victoria-järven matkailupiirin perustaminen Entebben ympärillä tapahtuvan matkailutoiminnan ja -kokemusten lisäämiseksi sekä Hoiman kansainvälisen lentokentän rakentaminen. Uusi lentokenttä tulee myös erityisesti tukemaan öljynjalostamon kehittämistä ja toimintaa.

 • Hanke: Data Governance in Sub-Saharan Africa (osana D4D Hub -aloitetta)
 • Rahoittaja ja toteuttaja: Team Europe

Data Governance in Sub-Saharan Africa –hankkeen tavoitteena vahvistaa henkilö- ja muita tietoja koskevaa politiikkasäätelyä sekä edistää tietoliikenteen liikkumista yli rajojen Afrikan liikennetoiminnan tukemiseksi. Keskiössä ovat myös vihreisiin ja turvallisiin datainfrastruktuuri-investointeihin liittyvien kumppanuuksien edistäminen. Hanke on osa laajempaa digitalisaatiohankkeita kokoavaa D4D Hub -aloitetta. Suomi osallistuu yhdessä Belgian, Ranskan, Saksan ja Viron sekä Euroopan komission kanssa hankkeen valmisteluun.

Aasia

Indonesia aikoo siirtää pääkaupunkinsa Jakartasta uuteen Nusantara-nimiseen kaupunkiin Itä-Kalimantanissa vuoteen 2024 mennessä. Uuden pääkaupungin odotetaan keventävän kasvupainetta Jakartassa ja maan tavoitteena on rakentaa älykäs, huipputeknologiaa hyödyntävä ja vihreä metropoli, joka toimii uusiutuvalla energialla. Samalla hanke edellyttää Indonesian hallitukselta ja kansainvälisiltä yhteisöiltä valtavaa investointikapasiteettia.

Indonesian hallitus on tehostamassa yhteistyötään eri kansainvälisten järjestöjen, rahalaitosten ja hallitusten kanssa, mukaan luettuna Suomen hallitus ja Team Finland -organisaatiot. Team Finland ja Business Finland ovat järjestänyt useita tilaisuuksia, joissa suomalaista teknologiaa on esitelty Indonesian hallitukselle. Nusantaran kehitys avaa mahdollisuuksia yrityksille useilta eri sektoreilta, kuten koulutus, terveydenhuolto, digitalisaatio, energia, asuminen ja jätehuolto.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää Nusantaran kehittämisestä ja yhteistyömahdollisuuksista, ota yhteyttä Tam Nguyeniin: tam.nguyen@finnpartnership.fi.

Ninh Thuanin maakunnassa sijaitseva Bac Ai -energiahanke (1 200 MW) on Vietnamin ensimmäinen pumppuvesivoimalaitoshanke. Hankkeen tavoitteena on osaltaan vakauttaa kansallista sähköjärjestelmää ja tuottaa sähköä niin, että kulutushuippuihin pystytään vastaamaan paremmin. Hanke mahdollistaa Vietnamin siirtymisen kohti uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä ja vähentää siten riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Bac Ai -hankkeen kokonaisinvestointi on noin 900 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, ja sitä rahoittavat AFD, EIP, KfW ja JICA. Hanke on parhaillaan due diligence -menettelyn piirissä: taloudellinen due diligence, mahdolliset ympäristö- ja yhteiskuntakysymyksiin liittyvät lisätutkimukset sekä perustelut hankkeen käynnistämiselle. Tässä yhteydessä hankkeeseen tarvitaan konsulttipalveluja koko sen keston ajaksi, kuten teknistä suunnittelua ja työnvalvontaa hankkeen toteuttamiseksi. Suomalaiset yritykset, joilla on asianmukaista teknistä osaamista ja teknologiaa, voivat ottaa yhteyttä Finnpartnershipiin.

Lisätietoja:

Julian Blom

Global Gateway Project Lead

EU project funding and investments

+358 (0)40 531 6537

Löydä tietoa kansainvälisistä tarjouskilpailuista

Ulkoministeriö tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille ilmaisen pääsyn DevelopmentAid-sivustolle, joka kokoaa yhteen tietoja kansainvälisistä kilpailutuksista, avustuksista, niiden rahoittajista sekä järjestäjistä ja mahdollisista yhteistyökumppaneista. Palvelu on voimassa 1.5.2024 asti ja sen myötä pk-yrityksillä on rajaton pääsy sivustolle. Ota meihin yhteyttä, jos haluaisit saada pääsyn sivustolle.

Dar es Salaam