Utvärderingsomgång av konceptdokument för investeringsstödet för utvecklingsländer är pågående – skicka din projektplan vid slutet av 5.3.2021 (Utrikesministeriets nyheter 7.1.2021)

7.1.2021

Den här nyheten har ursprungligen publicerats på utrikesministeriets webbsida. Du kan läsa nyheten från utrikesministeriets webbsida här.

Utrikesministeriet söker nya ider för projekt under investeringsstödet för utvecklingsländer på årliga utlåtandeomgång. Pågående Utlåtandeomgång stängs 5.3.2021. Ansökningar bör skickas till: PIF(a)formin.fi.

PIF-investeringskrediterna är så kallade blandkrediter, vilka är en kombination av utvecklingsfinansiering och exportkrediter. Syftet med instrumentet är att stödja sådana investeringar i utvecklingsländernas offentliga sektor som främjar FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) och utnyttjar finländsk teknik och expertis.

Projektets syfte och basuppgifter kan i förberedelseskedet presenteras för utrikesministeriet i form av en preliminär projektplan.  Den preliminära projektplanen kan läggas fram av ett finskt företag som har intresse att genomföra projektet, en aktör inom den offentliga sektorn i mållandet, ett finansinstitut som har intresse att finansiera projektet eller ett företag i mållandet eller ett tredje land.

Med hjälp av PIF kan man finansiera investeringar i den offentliga sektorn i de minst utvecklade länderna (Least Developed Coutntries, LDC), länder med låg inkomstnivå (Low-Income Countries, LIC) och lägre medelinkomstländer (Low and Middle Income Countries, LMIC), som uppfyller villkoren för Finnveras exportkreditgaranti.  Under denna utvärderingsomgång betonar vi projekt som har kopplingar till utrikesministeriets och Business Finlands nya instrument DevPlat. Mer information om DevPlat finns på Business Finlands hemsida.

 Stödet kan beviljas för investeringar i t.ex. social-, vattenvårds-, energi- och cleantech-sektorn eller andra områden där utvecklingssamarbete är möjligt. Projekten ska vara i linje med Finlands utvecklingspolitik (bl.a. riktlinjerna som gäller rättighetsperspektiv och resultatinriktning).

De företag som genomför projekt ska vara registrerade i Finland och projektens finländska innehåll ska vara på en nivå som statens specialfinansiär Finnvera godkänner. Nivån fastställs utifrån Finnveras aktuella normer. För närvarande innebär det i de flesta fall minst 1/3 finländsk insats.

Mer anvisningar för PIF: https://um.fi/investeringsstod-for-utvecklingslander