Konsortium

Konkurrensfördelar och ökade utvecklingseffekter genom sammanslagning av resurser

Varför konsortium?

Ifall vi önskar uppnå de globala målen för hållbar utveckling krävs insatser av en bred skara olika aktörer. Många av utmaningarna och problemen som präglar samhällen i utvecklingsländer är komplexa och förutsätter lösningar, teknologi och expertis från flera olika aktörer.

Det finns en klar marknadspotential för gemensamma erbjudanden och lösningar från finska aktörer.

Samarbete flera aktörer emellan, exempelvis konsortium, utgör ett centralt tema i Finlands officiella Afrika strategi.

 

Bild på Finnpartnerships, Fingos och Business Finlands roll där dessa aktörer erbjuder finansiering, stöd och expertis för att stöda bland annat företag, medborgarorganisationer, läroanstalter och forskningsinstitut i formationen av konsortium. Centrala målsättningen är att stöda strävan för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling via inter-organisatoriskt samarbete.

 

 

Utgångspunkt

Det finns klara variationer i utgångsläget för potentiella konsortium. I vissa fall är det möjligt att utnyttja existerande personliga och inter-organisatoriska relationer medan dessa i andra fall fullständigt saknas.

Begränsade relationer, såväl personliga som organisationer emellan, ökar klart på kravet för att beakta relevanta strategiska aspekter och ledandet av sammanställningen av helheten.

Det finns ingen entydig modell eller entydigt handlingssätt för konsortium. Flera studier visar dock att ett framgångsrikt konsortium behöver åtminstone en klart ledande aktör. En aktör med resurser, förmågan och intresse att leda samarbetet.

 

Grunden för en bra helhet

Den grundläggande idén är att samtliga medlemmar koncentrerar sig och ansvarar för områden och uppgifter som de är bra på, samtidigt som de litar på övriga medlemmar i andra områden och uppgifter. Detta medför att alla medlemmarna har tillgång till exempelvis kompletterande teknologi, lösningar, tjänster och expertis, samt nya marknader. I många fall innebär integrerat samarbete även att man lyckas minska på riskerna för de enstaka aktörerna.

 

Illustration av ett konsortium och medlemmarnas kompetensområden

En illustration på ett konsortium med fyra medlemmar och deras kompetenser. Partner 1 deltar i samarbetet med till exempel kunnande inom ingenjörskonst, försäljning, patenter/IPR, forskning och utveckling, referenser; Partner 2 deltar med till exempel kunnande inom riskhantering, CSR/HSEQ, partners/partnerskap (partnerskaps modeller), kunder, marknadsposition/brand; Partner 3 deltar med till exempel lösningar/teknologi, kännedom om lokala marknaden, lokala affärskulturen, strategi och internationalisering, och kunder; och Partner 4 deltar med till exempel kontrakt, lösningar/teknologi, kunnande inom marknadsföring, ledning och arbetssätt, affärsutveckling, och relationer till centrala intressenter.

Samarbete som bygger på komplementära resurser och kunnande där samtliga aktörer har möjligheten att fokusera på sina kärnkompetenser.

 

Sammanställning av konsortium

Olika krav och aspekter som bör beaktas då man sammanställer ett konsortium är naturligtvis fallspecifika. Ur en enskild organisations och potentiell medlems synvinkel är det frågan om ett strategiskt beslut som måste medföra mervärde, då man ingår i ett konsortium.

Sammanställning av konsortium är inte lätt och utmaningarna varierar från fall till fall. Överlag gäller det att lägga vikt på konsortiets strategi, en noggrann bedömning och val av medlemmarna, samt ledandet, genomförandet och implementeringen av processen för sammanställning.

Det är centralt att etablera (och upprätthålla) tillit och engagemang bland alla medlemmarna i ett konsortium.

Alternativet att inkludera en medlem som redan har aktiviteter på målmarknaden (mål-landet), exempelvis ett företag och/eller en medborgarorganisation, kan vara relevant att begrunda. Vidare kan konsortiet klart dra nytta av samarbete med en välvald lokal partner, en organisation registrerad på den lokala marknaden, som man eventuellt redan i ett tidigt skede inleder samarbete med.

 

En allmän checklista för sammanställning av konsortium

Här presenteras vissa aspekter som kan vara relevanta att beakta då man önskar sätta igång ett konsortium, speciellt i fall med begränsade personliga och inter-organisatoriska relationer mellan medlemmarna.

 

Exempel på konsortium

Det finns nästan otaligt med alternativ för olika kompositioner då man talar om strategiskt samarbete flera aktörer emellan, exempelvis varierar mängden medlemmar, organisationstyper, roller och ansvarsområden, samt eventuella underleverantörer som stöder konsortiets arbete.

Här kan man bekanta sig med vissa exempel på hur konsortium kan se ut. Vissa av illustrationerna baserar sig på tidigare projekt som Finnpartnership beviljat stöd för.

För vidare inspiration lönar det sig även att bekanta sig med ett projekt i Nepal, där fyra finska organisationer samarbetade. Organisationerna beviljades stöd av Finnpartnership.

De enskilda organisationerna som formar ett konsortium kan ansöka om antingen Finnpartnership företagspartnerskapsstöd eller Business Finland finansiering.

 

Kontaktuppgifter

Finnpartnership samarbetar med Fingo och vi stöder gärna företag för att identifiera potentiella medborgarorganisationer som kunde ta del av ett konsortium.

Hör av er ifall ni har frågor eller tankar kring konsortium!

 

Axel Sointu

Grants Coordinator

axel.sointu@finnpartnership.fi

040 596 9877