Efter att stödet har beviljats

Läs anvisningarna nedan efter att du har beviljats företagspartnerskapsstöd.

Efter att du har fått ett positivt beslut på din ansökan om företagspartnerskapsstöd är det viktigt att du omsorgsfullt läser utrikesministeriets beslut om statsunderstöd och dess bilagor. Kom också ihåg att så snart som möjligt fylla i en förbindelseblankett, med vilken du förbinder dig till stödets villkor.

Du kan ladda ner utrikesministeriets beslut om statsunderstöd och en specifikation av de godtagbara kostnaderna för ditt projekt genom att i statens e-tjänst välja ”Ladda ner tillkännagivanden med bilagor”. Läs beslutet och de godtagbara projektkostnaderna noggrant. Läs samtidigt också villkor för stödet.

En godkänd projektbudget är bindande och ska följas under projektets hela genomförande. Eventuella kostnader utanför projektbudgeten godkänns nödvändigtvis inte såvida inte stödmottagaren redan har ansökt om och fått ett förhandsgodkännande för ändring av sin budget.

De tidpunkter som anges i projektplanen och i projektbudgeten är dock inte bindande, utan projektarbete i linje med den godkända budgeten kan även utföras vid en annan tidpunkt än ursprungligen planerat. Stödmottagaren ska begära utbetalning med en utbetalningsbegäran innan stödet förfaller (mer information på sidan utbetalnings- och rapporteringsanvisningar).

Förbind dig till villkoren för företagspartnerskapsstöd

De organisationer som fått ett positivt statsunderstödsbeslut ska förbinda sig att följa villkoren för företagspartnerskapsstödet. Organisationerna ska lämna in sin förbindelseblankett tillbörligt ifylld i statens e-tjänst så snabbt som möjligt efter att sökanden fått kännedom om beslutet, dock senast i samband med den första begäran om utbetalning.

Förbindelseblanketten fylls i under fliken Utvecklingssamarbete i e-tjänsten. Där väljer du rätt stödform, det vill säga företagspartnerskapsstöd, varefter anvisningarna för ifyllande av förbindelseblanketten öppnas.

Om du vill ändra projektplanen eller budgeten, fyll då först i en ändringsansökan

Kom ihåg att en godkänd projektbudget är bindande. Om du, när projektet framskrider, ändå vill ändra projektplanen eller den godkända budgeten ska du ansöka om tillstånd genom att fylla i en ändringsansökan. Tillståndet ska sökas innan några ändringar har gjorts.

Du hittar blanketten i e-tjänsten, under fliken Anhängiggjorda ärenden, genom att klicka på rubriken för ansökningsblanketten för företagspartnerskapsstödsprojektet. Därifrån kommer du till fliken Ärendets uppgifter, i vars nedre kant knappen ”Ändring/Komplettering” visas. Om du föreslår ändringar i budgeten för ditt projekt är det ofta enklast att göra ändringsförslagen i den godkända projektbudgeten med hjälp av färgkoder (t.ex. genom att med röd färg framhäva de kostnader du vill skära ner och använda en annan färg för de kostnader du vill lägga till).

Det är inte möjligt att ändra stödets förfallodag eller totalbeloppet för det beviljade stödet.

Rapporteringsskyldigheter förknippade med stödet

De stödmottagaren som har erhållit företagspartnerskapsstöd är skyldiga att rapportera om projektets framskridande. Finnpartnership skickar en kort uppföljningsenkät om projektets framskridande per e-post cirka 8, 16 och 24 månader efter att stödet har beviljats (sammanlagt tre gånger).

En framstegsrapport ska också lämnas in i samband med utbetalningsbegäran (mer information på sidan utbetalnings- och rapporteringsanvisningar).

Dessutom skickas en uppföljningsenkät till stödmottagarna tre och fyra år efter att stödet har beviljats, med vilken man mäter projektets resultat och effekter i destinationslandet på lång sikt. Till exempel ett projekt som har beviljats stöd år 2023 kan förvänta sig en uppföljningsenkät via e-post åren 2026 och 2027. Det är också obligatoriskt att svara på uppföljningsenkäten.