Coronaviruslägets inverkan på pågående företagspartnerskapsprojekt

24.3.2020

Coronavirusets effekter är svåra att förutspå, både hur länge krisen kommer att pågå och hur omfattande konsekvenserna blir. Coronapandemin kan också orsaka fördröjningar i genomförandet av pågående företagspartnerskapsprojekt. Utrikesministeriet har beslutat att i detta skede öka flexibiliteten i stödvillkoren för att stödja slutförandet av de projekt vars finansiering tar slut under 2020. Här följer en noggrannare beskrivning av flexibiliteten i villkoren och vilka projekt det gäller.

Vilka projekt gäller flexibiliteten?

Företagspartnerskapsprojekt vars stödbeslut fattats mellan 1.4 och 31.12.2018 och vars stöd löper ut under 2020 kan ansöka om flexibilitet i stödvillkoren. Flexibiliteten gäller inte automatiskt alla, utan stödmottagarna ska lämna in en ansökan om ändring av villkoren innan stödet löper ut. Ändringsansökan ska lämnas in på en blankett för kompletteringsanmälan i utrikesministeriets e-tjänst. Blanketten finns på Finnpartnerships webbplats under ansökningsanvisningarna  och under anvisningarna för utbetalning.

Om ändringsansökan inte lämnas in innan stödet normalt skulle löpa ut, förfaller stödet.

 

Projekt som fått stödbeslut efter 1.1.2019 omfattas tillsvidare av de villkor som gällde när ansökan lämnades in.

 

Flexibilitet i villkoren

Om stödmottagaren lämnar in sin ändringsansökan innan stödet förfaller godkänner utrikesministeriet följande avvikelser från villkoren för partnerskapsprojekt:

  1. Stödet förlängs till den 31 december 2020
    Det är möjligt att förlänga stödets giltighetstid och förlänga projektet genom att lämna in en anhållan om utbetalning med bilagor i utrikesministeriets e-tjänst senast den 31 december 2020.
  1. En tredje utbetalning
    Stödmottagaren kan lämna in en extra anhållan om utbetalning och på så vis dela upp utbetalningen i tre i stället för två utbetalningar. Anhållan om utbetalning ska helst lämnas in när projektet avbryts eller senast på stödets normala förfallodag. Den sista anhållan om utbetalning ska lämnas in senast den 31 december 2020.
  1. Möjlighet att ersätta en del av arbetet i partnerlandet med arbete i Finland med finländsk personal i den mån det är ändamålsenligt för projektet. Vi utvärderar varje projekts ändringsansökan eller anhållan om utbetalning enskilt. Obs! Ändringsansökan måste innehålla en plan eller utredning om hur arbetet i partnerlandet ska ersättas eller har ersatts med arbete i Finland. Ändringsansökan måste lämnas in senast i samband med en anhållan om utbetalning eller innan stödets normala förfallodag om stödmottagaren också ansöker om en annan avvikelse (som nämnts ovan).  

 

I övrigt omfattas projekten av de villkor som gällde när ansökan lämnades in.

 

Ytterligare information

Frågor kan riktas direkt till Finnpartnership: fp@finnpartnership.fi