Coronaviruslägets inverkan på pågående företagspartnerskapsprojekt

28.9.2020

Fortsatt coronaviruspandemi kan orsaka fördröjningar i genomförandet av pågående företagspartnerskapsprojekt. Utrikesministeriet har beslutat utvidga flexibiliteten i stödvillkoren att även omfatta de företagspartnerskapsprojekt vars tidsfrist för användningen av stödet löpet ut 1.1 – 1.7.2021. Tidigare har flexibiliteten i stödvillkoren redan omfattat företagspartnerskapsprojekt vars stödbeslut fattats mellan 1.4 och 31.12.2018 och vars stöd löper ut under 2020 – läs mer här. Här följer en noggrannare beskrivning av flexibiliteten i villkoren och vilka projekt det gäller.

Vilka projekt gäller flexibiliteten?

Företagspartnerskapsprojekt vars stödbeslut fattats 1.1 – 1.7.2019 och vars stöd löper ut 1.1 – 1.7.2021 kan ansöka om flexibilitet i stödvillkoren. Flexibiliteten gäller inte automatiskt alla, utan stödmottagarna ska lämna in en ansökan om ändring av villkoren innan tidsfristen för användningen av stödet löper ut. Ändringsansökan ska lämnas in genom att ansöka om ändring av användningsändamål i Online e-tjänsten. Ta fram projektansökan på sidan ”Inlämnade ärenden” och välj där ”Komplettering/ändring av ansökan”.

Om ändringsansökan inte lämnas in innan tidsfristen för stödet normalt löper ut, kan flexibilitet inte beviljas.

 

Projekt som fått stödbeslut efter 1.7.2019 omfattas av de villkor som gällde när ansökan lämnades in.

 

Flexibilitet i villkoren

Om stödmottagaren lämnar in  ändringsansökan innan tidsfristen för användningen av stödet löper ut, godkänner utrikesministeriet följande avvikelser från villkoren för företagspartnerskapsprojekt:

  1. Tidsfristen för användningen av stödet förlängs till den 30 september 2021.
    Den förlängda tidsfristen gör det  möjligt att fortsätta projektet så att en anhållan om utbetalning med bilagor ska lämnas in i utrikesministeriets e-tjänst senast den 30 september 2021.
  1. Möjlighet till en tredje anhållan om utbetalning
    I stället för två utbetalningar har stödmottagaren möjlighet att lämna in en extra anhållan. Den sista anhållan om utbetalning ska lämnas in senast den 30 september 2021.
  1. Möjlighet att ersätta en del av arbetet i partnerlandet med arbete i Finland med finländsk personal i den mån det är ändamålsenligt för projektet. Bedömning av stödet sker projektspecifikt i samband med behandlingen av en ändringsansökan eller anhållan om utbetalning. Ändringsansökan måste innehålla en plan eller utredning om hur arbetet i partnerlandet ska ersättas eller har ersatts med arbete i Finland. Ändringsansökan måste lämnas in senast i samband med en anhållan om utbetalning eller före stödets normala förfallodag om stödmottagaren också ansöker om en annan avvikelse. Stödmottagaren ska beakta att för arbetet i Finland inte längre kan sökas stöd i partnerlandet till den del det gäller arbete med samma innehåll.

I övrigt omfattas projekten av de villkor som gällde när ansökan lämnades in.

 

Ytterligare information

Frågor kan riktas direkt till Finnpartnership fp@finnpartnership.fi