Sökanvisningar och -blanketter

Ju noggrannare du har fyllt i ansökan, desto bättre framskrider ärendet.

Företagspartnerskapsstödet är utrikesministeriets finansiella stöd för projekt i utvecklingsländer.  Ansökan om företagspartnerskapsstödet sker elektroniskt.

I rullgardinsmenyerna nedan har vi samlat sådant som är viktigt att beakta när du vill ansöka om företagspartnerskapsstöd samt blanketter och anvisningar för hur du lämnar in ansökan. Gå noggrant igenom punkterna nedan innan du lämnar in ansökan.

Före ansökandet av företagspartnerskapsstöd

Bekanta dig här med företagspartnerskapsstödet och till hurudana projekt det kan beviljas.

Finnpartnerships ansökningsverkstäder lär dig allt du behöver veta om företagspartnerskapsstödet och hur du ansöker om det.

Innan ansökningsprocessen påbörjas ska den sökande ta del av användningssyftena för företagspartnerskapsstödet samt gällande villkor:

Allmänna villkor för företagspartnerskapsstödet

Ansökan om företagspartnerskapsstöd 2022-2024

Instrumentbeskrivning

 

Finnpartnership rekommenderar att sökanden först bekantar sig med steg-för-steg anvisningarna:

Steg-för-steg anvisningar

 

Ansöknings- och behandlingstid för företagspartnerskapsstödet

Du kan ansöka om företagspartnerskapsstödet året om. Finnpartnership behandlar ansökningar och ger sina utlåtanden till utrikesministeriet som stöd för beslutsprocessen. Utrikesministeriet inför statsunderstödsbeslut om beviljande av stödet i e-tjänsten. Det tar i genomsnitt 3-5 månader att få statsunderstödsbeslutet.

Reservera tillräckligt med tid för inlämnande av ansökan. Det tar minst 1-2 vardagar att registrera ansökan elektroniskt i e-tjänsten. Sökanden kan på egen risk börja genomföra projektet efter att denne har fått utrikesministeriets mottagningskvitto för företagspartnerskapsstöd i e-tjänsten. I mottagningskvittot uppges dagen för registrering av projektet. Om projektet beviljas stöd och den kostnadsbudget som den sökande presenterar godkänns, är de kostnader som uppkommer efter registreringsdagen och som uppfyller kostnadsbudgeten stödberättigande.

Ansökan sker elektroniskt med Suomi.fi -koder

Du ansöker om företagspartnerskapsstöd genom att lämna in elektroniska blanketter och bilagor via statens e-tjänst och ditt eget ärendehanteringskonto. Ärendehanteringskontot tas i bruk via Suomi.fi -identifieringen. Anvisningarna för hur utländska företag använder Suomi.fi -tjänsten hittar du här.

Ansökningsblanketter och e-tjänst
De blanketter som behövs för ansökan är blanketten för basinformation och ansökningsblanketten. Obligatoriska bilagor ska inkluderas i ansökningarna. Ansökan varken registreras eller behandlas innan alla bilagor enligt anvisningarna har lämnats in i statens e-tjänst.

Blankett för basinformation

1. Blankett för basinformation (fyll i e-tjänsten)

Som bilagor till basinformationsanmälan ska dessutom bifogas

– utdrag ur handelsregistret (högst 3 mån. gammalt)

– bokslut för de två senaste åren (uppgifter om företagets tre senaste räkenskapsperioder). Om det har gått 6 månader eller mer sedan utgången av ditt föregående räkenskapsår, vänligen skicka in den senaste tillgängliga resultat- och balansräkningen utöver bokslutet.

Ifall bokslutsuppgifter inte finns tillgängliga, vänligen bifoga till basinformationsblanketten CV-uppgifter för företagets / projektets nyckelpersoner. Fyll i blanketten med hjälp av steg för steg anvisningar.

Logga in på statens e-tjänst tjänst med Suomi.fi -koderna. Ansökan skickas först när du klickar på knappen ”Lämna in” i e-tjänsten. Utrikesministeriet granskar basinformationsanmälan inom 1–3 arbetsdagar och skickar ett mottagningskvitto via e-tjänsten. Mottagningskvittot finns under punkten ”Tillkännagivna”. Mottagningskvittot skickas inte som ett separat meddelande till exempel till sökandens e-postadress. Om blanketten för basinformation är bristande, meddelar utrikesministeriet i sitt mottagningskvitto om kompletteringsbehovet. Tilläggsutredningar eller -bilag till en redan ifylld basinformationsblankett ska lämnas in i e-tjänsten med kompletteringsblanketten (i rullgardinsmenyn nedan).  En basinformationsanmälan som lämnats in i e-tjänsten är i kraft i sex månader från inlämningsdagen. Sökanden kan använda samma basinformationsanmälan för flera ansökningar om företagspartnerskapsstöd.

Ansökan om företagspartnerskapsstöd

2. Ansökan (fyll i e-tjänsten). Så här fyller du i ansökningsblanketten. Exempel på ansökningsblanketten finns här.

Som bilagor till ansökan ska dessutom bifogas:

2.1. Projektets kostnadsbudget (i Excel format) (obligatorisk)

2.2. Enkät för bedömning av utvecklingseffekter (obligatorisk. Formen har ändrats 25.8.2022))

2.3. Försäkran* (obligatorisk)

2.4. Blanketten om att de minimis-begränsningen inte är tillämplig (valfri, se detaljer på sidan ”Vad är företagspartnerskapsstöd?”).

 

Fyll i blanketten med hjälp av steg för steg anvisningar. Logga in på statens e-tjänst med Suomi.fi -koderna och fyll i blanketten. Obs! Ansökan skickas först när du klickar på knappen ”Lämna in” i e-tjänsten. Utrikesministeriet granskar ansökan om företagspartnerskapsstöd inom 1–3 arbetsdagar och skickar ett mottagningskvitto via e-tjänsten. Av mottagningskvittot framgår när projektet har registrerats och du får veta att ansökan har mottagits. Om ansökan är bristfällig meddelar utrikesministeriet om kompletteringsbehovet i e-tjänsten. Kompletterande uppgifter/bilagor skickas till e-tjänsten med blanketten för kompletterande information (rullgardinsmenyn nedan).

 

* Direktivet om sanktioner mot arbetsgivare förbjuder anställandet av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i landet. Syftet är att bekämpa olaglig invandring. Om statsunderstödet kan användas till lönekostnader ska den sökande intyga att hen eller hens representant inte under de tre närmaste åren har dömts till straff för anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd eller för utlänningsförseelse av arbetsgivare eller har påförts en påföljdsavgift för att ha anställt arbetstagare som vistas i landet olagligt.

Tips för att fylla i ansökan

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan?

Nedan har vi samlat tips på sådant det lönar sig att beakta när du fyller i projektansökan.

1 Projektets syfte och innehåll

1.1 Grundande av dotter-/samriskföretag

Om projektet utreder grundande av dotter-/samriskföretag, ska du beskriva till exempel:

 • Vad ingår i verksamheten hos det dotter-/samriskföretag som ska grundas (beskriv affärsverksamheten)?
 • Vilken är den grova uppskattningen om omsättningen för det företag som ska grundas?
 • Hur många personer uppskattar ni att företaget kommer att sysselsätta?
 • När skulle dotter-/samriskföretaget kunna grundas?
 • I vilken stad eller region placeras dotter-/samriskföretaget mest sannolikt?

Om projektet syftar till att grunda ett samriskföretag:

 • Vilka skulle vara eventuella delägare i samriskföretaget?
 • Vilken är er bedömning eller plan för hur ägoförhållandena sannolikt skulle fördelas i samriskföretaget?

1.2 Underleverantörer

Om projektet utreder påbörjande av en underleverantörsrelation, lönar det sig att i ansökan lyfta fram följande:

 • En hurdan underleverantörspartner sökes?
 • Vad kommer avtalet med partnern att omfatta?
 • Vad allt kommer att höra till underleverantörspartnerns ansvar?
 • Vilka produkter/tjänster kommer att köpas som underleveranser?
 • Rör det sig om kontraktstillverkning (produkterna tillverkas i sin helhet av den lokala partnern) eller kommer man i projektet utöver den primära underleverantören också att använda andra underleverantörstjänster i projektlandet eller till exempel att själv producera en del av komponenterna?
 • För hur lång tid är det tänkt att teckna avtalet?
 • När kommer underleveranserna att påbörjas om allt går enligt planerna?
 • Kommer underleverantörens arbetsmetoder eller produktionsprocesser att modifieras eller förbättras? Om ja, till vilken del och på vilket sätt kommer underleverantörens arbetsmetoder eller produktionsprocesser att modifieras eller förbättras?
 • Kommer man att investera i underleverantörens lokaler, maskiner, arbetsförhållanden eller motsvarande?
 • Är målsättningen att övervaka partnerns verksamhet till exempel med avseende på produktionskvaliteten?
 • Kommer man att revidera/följa med arbetsförhållandena för partnerns anställda?
 • Kommer man att utbilda den lokala partnern? Om ja, vilka ämnesområden kommer utbildningen att omfatta?

1.3 Licensiering

Om målsättningen är att licensiera t.ex. teknik, lönar det sig att i ansökan lyfta fram följande:

 • Hurdant licensieringsavtal är det tänkt att teckna med den lokala partnern (vilka är de viktigaste sakerna som fastställs genom avtalen)?
 • Vilka rättigheter kommer licensen att inkludera?
 • Vem är potentiella licensköpare?
 • Vem kommer att sälja licenserna (den som ansöker om stödet, den lokala partnern, det samriskföretag som grundas eller någon annan part, vilken?)?
 • För hur lång tid är det tänkt att teckna licensavtalet?
 • Kommer licensinnehavaren att rapportera till stödmottagaren eller till någon annan part, vilken? Om ja, vad rapporteras och hur ofta?
 • Kommer utbildning av den lokala personalen att ingå i licensieringsavtalet?

1.4 Import

Om det rör sig om ett importprojekt, lönar det sig att i ansökan lyfta fram följande:

 • Vilka produkter importeras från projektlandet?
 • Var/vart (geografiskt) kommer produkterna att säljas?
 • Till vilka typer av aktörer säljs produkterna?
 • När är det tänkt att påbörja importen, om utredningarna framskrider enligt planerna?
 • Hur mycket/många produkter skulle kunna importeras årligen från projektlandet?
 • Har man för avsikt att ansöka om någon kvalitets-, miljö- eller annan standard för alla/vissa produkter?
 • Hur sannolikt är det att man i projektet kommer att utbilda den lokala partnern (produkttillverkarna/leverantörerna)?
 •  Vad skulle den eventuella utbildningen omfatta?
 • Kommer de anställda i projektlandet till exempel få instruktioner beträffande tillverkningen? Om ja, hur detaljerade är dessa eventuella anvisningar och vad omfattar de?

1.5 Frågor som rör flera av de ovan nämnda projekttyperna

 • Beskriv den nuvarande affärsverksamheten
 • Hurdan verksamhet har den som ansöker om stödet hittills haft i projektlandet i fråga?
 • I vilket skede är projektredovisningarna i detta skede?
 • Till vilket område i projektlandet hänför sig projektet? Hänför sig projektet till landsbygden eller mindre tillväxtcentra?
 • Hur kommer den operativa verksamheten att fördelas i projektet (t.ex. i underleverantörsrelationen eller det lokala samriskföretaget) mellan stödsökanden och den lokala partnern?
 • Till vem/vilken typ av aktörer säljs de produkter/tjänster som produceras i projektet (exempel på de kundsegmenten)?
 • Vart säljs produkterna/tjänsterna geografiskt sett?
 • På vad baseras omsättningsuppskattningen för verksamheten i projektlandet (till exempel det företags som grundas)?
 • Vilken är en grov uppskattning av volymen på de produkter som tillverkas, det vill säga hur många exemplar tillverkas av respektive produkt?

Tidplan för projektets huvudsteg:

 • När bedömer ni att till exempel dotter-/samriskföretaget tidigast grundas eller att avtalet med den lokala partnern tecknas?
 • När kunde verksamheten i projektlandet påbörjas?
 • Kommer man att utbilda den lokala personalen?
 • Om ansökan omfattar flera projektländer, är projektländerna i fråga alternativa placeringar till exempel för företaget som grundas och/eller det långsiktiga partnerskapet, eller är avsikten att, om möjligt, påbörja projektlandsverksamheten/teckna partneravtal i flera projektländer?
 • Om projektet hänför sig till utvecklingsland/-länder med en högre medelinkomstnivå, vilka är projektets direkta utvecklingspåverkan i projektlandet? Om stödsökandens nettoresultat har varit förlustbringande under två på varandra följande år, lönar det sig i projektbeskrivningen att berätta om eventuella planer för att avhjälpa den ekonomiska situationen i fråga (vad man planerar göra och inom vilken tidsfrist).

2 Att uppmärksamma om de olika projektfaserna

2.1 Partneridentifiering

När man i projektet ger sig ut för att identifiera en lokal partner, lönar det sig att i projektbeskrivningen lyfta fram följande:

 • Hurdan är den partner som söks (vilken bransch, vilken kompetens behövs, hur stor är organisationen, vad förväntasav partnern osv.)?
 • Hurdant är det avtal som man har för avsikt att teckna med den lokala partnern? Hur långt partnerskap eftersträvas? Om projektet redan har identifierat en lokal partner, lönar det sig i projektbeskrivningen att ge en kort beskrivning av företaget i fråga (bransch, belägenhet, viktigaste marknadsområden och kunder, personalstyrka, omsättning och balans m.m.).

2.2 Projektutredning

I projektutredningen kan man godkänna marknadsutredningar och annat kartläggande utredningsarbete, som lägger grunden för det beslutsfattande som avser en långsiktig etablering (om det lönar sig att starta den planerade verksamheten, hur det lönar sig att göra detta, vilka partner som behövs för verksamheten, vad det lönar sig att beakta i projektlandets verksamhetsmiljö och lagstiftning när man planerar verksamheten osv.).

2.3 Upprättande av affärsplan

Om du ansöker om stöd för upprättande av affärsplan, lönar det sig i ansökan att lyfta fram för exakt vilken enhet/verksamhet (t.ex. verksamheten i det dotterbolag som grundas, påbörjande av underleveranser) affärsplanen görs. I ansökan kan du också ange huvudrubrikerna/de viktigaste kapitlen i affärsplanen som upprättas.

2.4 Bedömning av miljö- och samhällskonsekvenser

Om man ansöker om stöd för bedömning av miljö- och samhällskonsekvenser, lönar det sig att i ansökan lyfta fram för exakt vilken enhet/verksamhetsdel man avser utreda miljö- och samhällskonsekvenserna och vad allt man vill kartlägga i utredningen.

2.5 Pilotförsök och demonstration av teknologin och lösningarna, också som en del av internationella organisationers (EU, FN-organisationer, internationella finansinstitut) verksamhet

Om man i projektet har för avsikt att utföra pilotprojekt för teknik/lösningar,  lönar det sig att i projektbeskrivningen lyfta fram följande:

 • Varför genomförs pilot- eller demonstrationsprojektet?
 • I vilken omfattning och på vilket sätt påverkar det projektgenomförandet och beslutsfattandet med anknytning till grundande av tillhörande företag eller påbörjande av avtalsrelation?
 • Rör det sig om tester av tekniken eller lösningen i projektlandets förhållanden eller till exempel att kunden har krävt att tekniken ska påvisas fungera i praktiken?
 • Vad vill man utreda med pilotprojekten?
 • Exakt vad riktar sig pilotprojekten till (vilken teknik eller lösning avser pilotprojekten, eller vill man endast göra pilotprojekt för en viss del av lösningen)?
 • Hur genomförs pilotprojekten i praktiken?
 • Hur stor del (i procent) av pilotprojekten är tester av tekniska lösningar och hur stor del är mätning av kundnöjdheten/visa möjligheterna för kunderna?
 • Om man också ansöker om stöd för anläggnings- eller byggkostnader relaterade till pilot-/demonstrationsprojektet, i vems (stödsökandens, den lokala partnerns, kundens, någon annans?) ägo blir pilotanläggningen eller motsvarande i fråga och för hur lång tid?

2.6 Utbildning för den lokala personalen

För utbildningsfasen behöver Finnpartnership information om vem som ska utbildas (t.ex. personalen i dotter-/samriskföretaget, personalen i underleverantörs-/licenstagarföretaget) samt vilka ämnesområden utbildningen har planerats att omfatta.

2.7 Utveckling av befintlig affärsverksamhet i projektlandet

Då man ansöker om stöd för utveckling av den existerande affärsverksamheten i projektlandet är det bra att noggrannt framföra vilka delar/funktioner av verksamheten man önskar utveckla, vilka utredningar som kommer att krävs samt närmare vad exakt man vill utforska.

 

3 Tidigare projekt med företagspartnerskapsstöd

Om ni tidigare har blivit beviljade företagspartnerskapsstöd för ett eller flera andra projekt, lönar det sig att i projektbeskrivningen lyfta fram bland annat följande saker om projektet/projekten ovan:

 • Vilken är projektets status för närvarande (vad har man gjort hittills)?
 • Är projektets målsättning fortfarande den samma?
 • När skulle ni bedöma att verksamheten i projektlandet kan påbörjas?
 • Vilka är de följande stegen?
Vanliga frågor om sökande av företagspartnerskapsstödet

Var hittar jag materialbeteckningen, ärendebeteckningen eller interventionskoden som behövs för ansökan om företagspartnerskapsstöd? Var hittar jag den interventionskod som behövs för kompletteringsanmälan?

 • Tabellen nedan visar var du hittar de nödvändiga koderna och vad de används till:
 • Om du inte lyckas lösa problemet, kan du kontakta Finnpartnership, fp@finnpartnership.fi eller +358 (0) 9 348 434.
Efter att du har lämnat in ansökan om företagspartnerskapsstöd
 • Kontrollera under punkten ”Tillkännagivna” i e-tjänsten att du får ett mottagningskvitto. Om utrikesministeriet via e-tjänsten informerar att ansökan behöver kompletteras, görs kompletteringarna genom att lägga till de efterfrågade uppgifterna/bilagorna via blanketten för komplettering av ansökan (se anvisning nedan), och som sedan laddas upp till e-tjänsten.
 • I mottagningskvittot uppges dagen för registrering av projektet. Om projektet beviljas stöd och den kostnadsbudget som den sökande presenterar godkänns, är de kostnader som uppkommer efter registreringsdagen och som uppfyller kostnadsbudgeten stödberättigande. Alla åtgärder som den sökande gör före statsunderstödsbeslutet sker dock på egen risk.
 • Vid behov kontaktar Finnpartnership sökanden under behandlingsprocessen och ger den sökande en möjlighet att ge tilläggsinformation.
 • Finnpartnership utarbetar ett utlåtande om ansökan och skickar utlåtandet till utrikesministeriet som fattar beslut om beviljande av stödet.
 • Beslutet levereras till e-tjänsten. Beslutet samt tillhörande bilagor hittar du under vyn Inlämnade för behandling på fliken Tillkännagivande/Tillstånd. Beslutet öppnas med knappen ”Visa PDF”. Öppna bilagorna med knappen ”Ladda ner tillkännagivande och bilagor”.

 

Kompletteringsanmälan

Utrikesministeriet skickar vid behov en kompletteringsbegäran till sökandes ärendehanteringskonto. Också Finnpartnership kan be om tilläggsinformation till e-tjänsten medan ansökan behandlas.

Nödvändiga tilläggsutredningar till en redan ifylld basinformationsblankett eller ansökan ska lämnas in med kompletteringsblanketten. De efterfrågade dokumenten läggs till kompletteringsanmälan och kompletteringsanmälan fylls sedan i e-tjänsten.

Fylla i basinformationsblanketten

Om kompletteringsanmälan görs för basinformationsblanketten, ska man i kompletteringsanmälan välja ”ändring/komplettering av basinformation”.

Fylla i ansökan

Om kompletteringsanmälan görs för ansökan om partnerskapsstöd, ska man i kompletteringsanmälan välja ”komplettering av ansökan”. Då ska man också fylla i den materialbeteckningen som ansökan har blivit tilldelad. Denna finns i e-tjänsten. Den har ingått i mottagningskvittot, som skickas till sökandens ärendehanteringskonto.