Vanliga frågor

1

Färdiga svar på vanliga frågor

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren med anknytning till företagspartnerskapsstödet. Kontakta oss om du inte hittar den information du söker.

Syfte med företagspartnerskapsstödet och att söka om stöd

För vilket ändamål ansöker man om företagspartnerskapsstödet?

Man kan ansöka om företagspartnerskapsstöd för att täcka kostnader vid beredningen av långvarig, affärsekonomiskt lönsam verksamhet i ett utvecklingsland. Det är avsett att på efterhand täcka godkända kostnader för projektförberedelse. Som kostnader för projektförberedelse räknas inte kostnader för grundande av företag eller inledande av operativ verksamhet (frånsett utbildning av personal och utveckling av befintlig affärsverksamhet i projektlandet). Stöd beviljas till exempel inte för projektets anläggnings- eller andra investeringar, för teknisk planering av dessa investeringar, allmänna produktutvecklingskostnader eller licensieringsavtal för program.

Projekt som redan pågår kan också beviljas stöd. I dessa fall stöds utbildning av personalen och utveckling av befintlig affärsverksamhet i projektlandet, om detta bidrar till förverkligande och fortsättande av företagspartnerskapet. Stöd kan emellertid bara beviljas för att täcka sådana kostnader som redan har uppkommit efter att stödansökan har registrerats.

Vem kan ansöka om stöd?

Den som söker om företagspartnerskapsstöd ska vara

 • ett företag som registrerats i Finland (t.ex. aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, enskild firma) ELLER
 • ett företag som registrerats utomlands och som har en betydande koppling till Finland genom ägarskap
 • ett offentligt affärsverk som registrerats i Finland eller en anstalt inom den offentliga sektorn som följer principerna för offentliga affärsverk
 • en forskningsanstalt, ett universitet, ett andelslag, en handelskammare eller motsvarande organisation som har registrerats i Finland
 • en medborgarorganisation eller förening som har registrerats i Finland
 • ett konsortium bestående av ovan nämnda aktörer.

Stödsökanden ska vara den som genomför projektet (t.ex. etablerande företag eller importör från utvecklingsland), och vars affärsverksamhet projektet väsentligen är förknippat med. Sökanden kan inte delta i projektet enbart som konsult. Sökanden ska ha tillräcklig erfarenhet och kommersiell kunskap inom den bransch som projektet rör. Dessutom ska sökanden ha tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för att genomföra planen.

Om sökanden är ett konsortium med flera aktörer, ska varje medlem i konsortiet ansöka om stöd med en egen ansökan och projektbudget. Stödbeslutet ges separat till varje medlem i konsortiet.

Kan frivilligorganisationer, läroanstalter och forskningsanstalter ansöka om stödet?

Frivilligorganisationer, läroanstalter och forskningsanstalter kan vara 1) självständiga sökande eller 2) genomföra ett stödfunktionsprojekt i företagspartnerskapsprojekt.

 1. Om en frivilligorganisation/läroanstalt/forskningsanstalt verkar som den egentliga sökanden i projektet, ska projektet bland annat omfatta ett långsiktigt etableringsmål i projektlandet enligt villkoren för företagspartnerskapsstödet och projektet ska syfta till långsiktigt kommersiellt samarbete. I detta fall skiljer sig inte projektet för en frivilligorganisation/läroanstalt/forskningsanstalt från ett normalt företagspartnerskapsprojekt som genomförs av till exempel ett företag.
 2. Stödfunktionen kan vara ett projekt som frivilligorganisation/läroanstalt/forskningsanstalt genomför, där aktören inte själv eftersträvar vinstbringande affärsverksamhet i projektlandet. Stödfunktionsprojektet ska vara anknutet till ett visst företagsprojekt (stöda detta) som stöds av Finnpartnerships företagspartnerskapsstöd eller Business Finlands Developing Markets Platform (DevPlat) genom att erbjuda kapacitet till resurserna i projektlandet överlag, till exempel genom att utbilda en större personalgrupp eller genom att ordna branschrelaterade workshops eller dylikt. I en stödfunktion kan man inte utveckla den egentliga produkten till exempel genom att producera innehåll för den. Om man i en stödfunktion utvecklar en produkt tillsammans med en annan sökande och dessutom eftersträvar egen affärsverksamhet i projektlandet, kan projektet inte anses vara en stödfunktion. I stödfunktionsprojekt är stödprocenten alltid 85 %. Stödfunktionsprojektet ska ha en eller flera utsedda företagspartners, som samtidigt ansöker om företagspartnerskapsstöd eller Business Finlands DevPlat stöd.

Frivilligorganisation/läroanstalt/ forskningsanstalt kan också verka som expert eller konsult åt ett företag, varvid aktörens kostnader för arbetet ska vara budgeterade i företagets projektbudget. Om aktörens verksamhet direkt och enkom betjänar ett företagsprojekt, om man till exempel erbjuder utbildning direkt till företaget, handlar det om konsultering.

När kan man ansöka om stödet?

Ansökan om företagspartnerskapsstöd kan lämnas in året om.

Hur länge tar beslutsfattandet?

Finnpartnership behandlar ansökningar och ger sina utlåtanden till utrikesministeriet som stöd för beslutsprocessen. Utrikesministeriet inför statsunderstödsbeslut om beviljande av stödet i e-tjänsten. Det tar i genomsnitt 3-5 månader att få statsunderstödsbeslutet.

På vad baseras uppdelningen av projektländerna?

Finnpartnerships företagspartnerskapsstöds andel av godkännda kostander baserar sig på OECD/DAC-klassificering och/eller States of Fragility-listan enligt följande: den första kategorin inbegriper minst utvecklade länder (LDC), övriga länder med lägre inkomstnivå (LIC), och mycket sköra stater (Extremely fragile states) med räknat Jordanien. Den andra kategorin inbegriper utvecklingsländer med en lägre medelinkomstnivå (LMIC), och den tredje kategorin utvecklingsländer med en högre medelinkomstnivå (UMIC). För närvarande används OECD/DAC-listan, som är giltig i rapporteringen 2022-2023 (DAC List of ODA Recipients Effective for reporting on 2022 and 2023 flows.) Mycket sköra stater inbegriper OECD States of Fragility-listans “Extremely fragile”-länder, som är Afghanistan, Burundi, Sydsudan, Haiti, Irak, Jemen, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Republiken Kongo, Somalia, Sudan, Syrien, Tšad samt Jordanien och Ukraina.

Vid behandling av företagspartnerskapsstödet tillämpas alltid den lista som varit gällande på projektets registreringsdag. Om projektlandet avlägsnas från OECD DAC:s lista medan stödet är i kraft, ska utbetalningsbegäran vara inlämnad, behandlad och utbetalningen gjord innan projektlandet avlägsnas. Sökanden ska i detta fall också beakta tiden för behandling av utbetalningsbegäran.

Om projektet riktar sig till både ett utvecklingsland med den högre medelinkomstnivån och ett land med den lägre medelinkomstnivån, tillämpas den lägre stödprocenten på hela projektet.

Vad avses med direkta utvecklingseffekter?

När projektet hänför sig till länder med den högre medelinkomstnivån (UMIC) ska projektet ha direkt utvecklingspåverkan. Till exempel är sysselsättning, skatter och exportintäkter som projektet åstadkommer inte tillräckliga utvecklingseffekter i UMIC-länderna.

Direkta utvecklingseffekter kan vara att skapa arbetsplatser för sådana människogrupper som annars har svårt att få arbete, till exempel sysselsättning för fattiga, erbjudande av en produkt/tjänst som är riktad till fattiga eller att koncentrera affärsverksamheten i ett fattigt område.

Kolla exempel på olika direkta utvecklingseffekter i bilagan nedan. Observera att listan endast omfattar exempel på direkta utvecklingseffekter. Varje projekt och dess information bedöms alltid som en helhet.

BILAGA Finnpartnership och UMIC länder

Utvecklingseffekterna beskrivs också i Finnpartnerships ansökningsverkstäder.

Projekttyper som stöds

Hurdana projekt kan stödas med företagspartnerskapsstödet?

Stöd kan beviljas projekt vars målsättning är något av följande:

 1. Långvarigt företagspartnerskap. Med företagspartnerskap avses ett samarbete mellan finländska och lokala företag eller andra ekonomiska aktörer som sker i ett utvecklingsland, som ska ha något av följande mål:
  • grundande av ett samföretag med en lokal aktör
  • grundande av ett dotterbolag
  • import till Finland och samtidigt eventuellt till andra länder
  • ingående av avtal om underleverans, service, franchise eller licensiering (exkl. försäljnings- och användningslicenser)
   • Avtal om licensiering/franchising ska vara förknippat med ett långsiktigt samarbete med en lokal partner, till exempel utbildning av partnern, avtalsbaserat stöd åt partnern och/eller gemensam utveckling av en produkt/tjänst med partnern.
  • utveckling av befintlig affärsverksamhet i projektlandet
   • De utredningar och personalens utbildning som understöds i projektskedet ska anknyta till något av följande: a. utvidga produktportföljen, b. finna nya varuleverantörer och c. underleverantörer eller motsvarande partner, d. utveckla verksamheten så den blir lättare skalbar, e. utreda investeringsbehoven och finansieringen av dem, f. förbättra/utveckla arbetsförhållandena, g. utveckla verksamheten i en mer ansvarsfull och hållbar riktning.
 1. Pilotförsök med en ODA-duglig internationell organisation. Stöd kan beviljas för ett pilot- och/eller demonstrationsprojekt i anslutning till en kommersiell/produktifierad teknologi eller lösning som genomförs som en del av verksamheten i en ODA-duglig internationell organisation (t.ex. EU, FN-organisationer, internationella finansieringsinstitut, internationella frivilligorganisationer), och som ifall det har framgång kan antas leda till införande av en mer omfattande lösning.
  • Verifiera stödberättigade internationalla organisationerna från de Allmänna villkoren för företagspartnerskapsstöd
  • En förutsättning för beviljande av stöd är att ett intentionsavtal rörande pilotförsöket har undertecknats med vederbörande organisation.
  • Pilotförsök med en produkt/lösning kan stödjas en gång per internationell organisation i samma projektland. Understöd kan endast sökas för ett pilotprojekt åt gången. Dessutom kan understöd beviljas för högst två pilotprojekt åt samma stödmottagare inom Finnpartnerships programperiod 2022–2024.
 2. Utredning om investeringsprojektets genomförbarhet. Stöd kan beviljas för en genomförbarhetsutredning (feasibility study) om ett investeringsprojekt som är stödberättigat inom utrikesministeriets Public Investment Facility-finansiering. Projekt anses vara PIF-finansieringsdugliga då utrikesministeriet har gett ett positivt utlåtande om deras koncept. Stöd kan enligt prövning även beviljas för genomförbarhetsutredningar om andra motsvarande investeringsprojekt som strävar efter utvecklingseffekter i LDC- eller LMIC-länder. Därvid är en förutsättning för beviljande av stödet att investeringsprojektet har ett värde på minst en miljon euro och att den sökande har slutit ett intentionsavtal med den som finansierar projektet eller har någon annan verifikation på den sökandes eventuella deltagande i projektet.
  • Stöd kan endast sökas för en genomförbarhetsplan åt gången och den föregående planen ska vara färdig innan nytt stöd kan beviljas.
  • Stöd kan sökas för högst två genomförbarhetsplaner inom tre år. Under följande treårsperiod kan aktören beviljas stöd för en genomförbarhetsplan endast om aktören kan påvisa att åtminstone ett av de tidigare projekten, för vilka en genomförbarhetsplan har gjorts, har övergått i genomförandeskedet och befinner sig i ett planenligt skede med sikte på produktion av utvecklingseffekter.
 1. Stödfunktioner. Stöd kan beviljas för projekt som utförs av frivilligorganisationer/läroanstalter/forskningsanstalter, där projektet har direkt anknytning och utförs i samspel med ett företags Finnpartnership-företagspartnerskapsprojekt eller ett projekt inom ramen för programmet Developing Markets Platform (DevPlat), som administreras av Business Finland. Organisationen eller en annan aktör som utför stödfunktionprojektet kan inte själv eftersträva ett vinstbringande partnerskap.
  • Om en frivilligorganisation/läroanstalt/forskningsanstalt eftersträvar etablering av egen affärsverksamhet är det inte ett stödfunktionsprojekt, utan projektet ska ha något annat av de ovan nämnda syftena. Stödfunktionsprojektet ska utveckla den lokala gemenskapen och det ska också vara direkt anknutet till ett projekt för vilket företagspartnerskapsstöd/DevPlats stöd ansökts om, till exempel på följande sätt:
  • utveckling av kapaciteten hos moderprojektets intressentgrupper (inkl. utbildning i anslutning till frågor som gäller företagsansvar och mänskliga rättigheter samt yrkesinriktad, teknisk och merkantil utbildning för lärare/handledare/pilotgrupper), för att utveckla samarbetsnätverk, genomföra pilotprojekt för produkter och tjänster osv.
  • utveckling av samarbets- och innovationsplattformar, samt
  • anordnande av seminarier och workshops som en del av det allmänna upplysnings- och påverkansarbetet.

Företagspartnerskapsstöd kan ansökas för projekt inom branscher som inte finns på listan av icke godtagbara branscher.

Kan man få företagspartnerskapsstöd för exportverksamhet som riktar sig från Finland till utvecklingsländer?

Företagspartnerskapsstöd kan inte beviljas projekt som syftar till export (inklusive identifiering av exportrelaterad agent eller distributör). Stöd kan beviljas för vissa projektfaser i exportprojekt, när exportprojektet är förknippat med långsiktig överföring av kunskap/knowhow, så som upprättande av ett långsiktigt underhålls- och/eller opereringsavtal som ger upphov till ett företagspartnerskap mellan en finländsk aktör och en aktör i utvecklingslandet. Då kan man till exempel få stöd för identifiering av en företagspartner eller utbildning av den lokala underhållspersonalen.

Vilka projekt för import från utvecklingsland kan man få stöd för?

Med företagspartnerskapsstöden kan man stöda utredning och utbildning i projekt som hänför sig till import från ett utvecklingsland till EES-området. Dylika aktiviteter kan till exempel vara identifiering av importpartner, förbättring av produktkvalitet eller erhållande av certifikat för rättvis handel/annan motsvarande certifiering samt utbildning av partnern i utvecklingslandet. Liksom för övriga projekt med företagspartnerskapsstöd omfattas den operativa verksamheten, till exempel fraktkostnader, inte av stödet.

 

Vad avses med frivilligorganisationers, läroanstalters, och forskningsanstalters stödfunktionsprojekt?

Projekttypen stödfunktionsprojekt, som är riktad för frivilligorganisationer, läroanstalter och forskningsanstalter beskrivs i detalj under ” Kan frivilligorganisationer, läroanstalter och forskningsanstalter ansöka om stödet?”.

E-tjänst och tekniska frågor för ansökan

Var hittar jag interventionskoden och ärendekoden för projektet?

Tabellen nedan visar var du hittar de erforderliga koderna och vad de används till.

 

Hur vet man veta om ansökan har införts i e-tjänsten?

Kontrollera under punkten ”Tillkännagivna” i e-tjänsten att du får ett mottagningskvitto. Du får mottagningskvitto i e-tjänsten inom 1–3 dagar från att du lämnat in ansökan. Obs! Du kan endast följa med hur ansökan framskrider via e-tjänsten, och för inlämnande av ansökan skickas till exempel inte något e-postmeddelande.

I mottagningskvittot uppges dagen för registrering av projektet. Om projektet beviljas stöd och den kostnadsbudget som den sökande presenterar godkänns, är de kostnader som uppkommer efter registreringsdagen och som uppfyller kostnadsbudgeten stödberättigande. Alla åtgärder som den sökande gör före stödbeslutet sker dock på egen risk.

Vilken är registreringsdagen för ansökan?

Utrikesministeriet informerar den sökande om projektets registreringsdag i det mottagningskvitto som skickas via e-tjänsten. Projektets registreringsdag blir den dag då den tillbörligt ifyllda ansökningsblanketten och de erforderliga bilagorna har lämnats in i e-tjänsten.

Registreringsdagen är viktig, eftersom de kostnader som uppkommer efter denna dag är kostnader som stöds. Stöd kan inte beviljas för kostnader som har uppkommit innan projektet registrerades.

Statsunderstödsbeslut om beviljande av företagspartnerskapsstöd

När får sökanden beslutet om att företagspartnerskapsstöd har beviljats?

Finnpartnership behandlar ansökningar och ger sina utlåtanden till utrikesministeriet som stöd för beslutsprocessen. Utrikesministeriet inför statsunderstödsbeslut om beviljande av stödet i e-tjänsten. Det tar i genomsnitt 3-5 månader att få statsunderstödsbeslutet.

Hur informeras sökande om statsunderstödsbeslutet?

Sökanden informeras om statsunderstödsbeslutet endast via punkten Tillkännagivna i e-tjänsten. Sökanden ska alltså följa med hur ansökan framskrider. Sökanden får till exempel inget e-postmeddelande om de meddelanden eller kompletteringsförfrågningar som inkommit via statens e-tjänst.

Finnpartnership överlåter, på utrikesministeriets begäran, inte uppgifter om innehållet i de utlåtanden som getts för projekt till de sökande.

Vilka av det sökande företagets uppgifter är offentliga?

På grund av företagspartnerskapsstödets offentliga karaktär är namnen på de organisationer som lämnat in en stödansökan, namnen på dem som fått företagspartnerskapsstöd, FO-nummer, storlek, bransch, landskap, finansieringsform, datum för beviljande samt stödbeloppet som har ansökts, beviljats och betalats offentlig information. Offentlig information är dessutom de statistikuppgifter för projektet som har samlats in med ansökningsblankett, projektets namn och projektlandet.

Kostnader som stöds

Vilka kostnader omfattar företagspartnerskapsstödet?

Företagspartnerskapsstödet omfattar kostnader för utredning, pilotförsök och utbildning i affärsverksamhetsprojekt som riktar sig till utvecklingsländer. Typiska stödberättigande kostnader som uppkommer i projekt är kostnader för resor, logi, löner och dagtraktamenten.

Godtagbara kostnader är till exempel:

 • den arbetstid som sökandens personal använder i projektlandet, i Finland eller annat land som väsentligt anknyter till projektet för projektförberädelse (högst 500€/dag och på basen av personens månadslön i enlighet med arbetsavtal samt endast för vardagar mån-fre)
 • ett arvode för en extern expert kan stödjas upp till 520€/dag för en juniorexpert och upp till 910€/dag för en seniorexpert
 • resekostnader till projektlandet eller annat land som väsentligen är förknippat med projektet samt dagtraktamenten under resan
 • utbildning av personalen i företaget i utvecklingslandet högst tillsammans 300 arbetsdagar per projekt och dessutom högst 100 arbetsdagar per projekt i projektskedet för utveckling av befintlig affärsverksamhet i projektlandet
 • för importprojekt produktutvecklingskostnader i anslutning till marknadsspecifik produktifiering och kostnader för tester som kan jämställas med detta, kostnader för tester för myndighetstillstånd som behövs för import
 • för pilotförsök och demonstration av teknologi och lösningar planeringskostnader, lokalisering, utbildning, annan teknisk hjälp och installationsarbete
  • hyror för anordningar och lokaler som är nödvändiga med tanke på pilotförsöket
  • skäliga investeringar i anordningar, byggnadskostnader och fraktavgifter, om pilotanordningen eller motsvarande förblir i understödstagarens eller en långvarig utvecklingslandspartners ägo åtminstone för den tid Företagspartnerskapsstödet i fråga gäller och kostnaderna är väsentliga med tanke på projektets karaktär och genomförbarheten

 

Till stödberättigande kostnader räknas inte kostnader för inledande av operativ verksamhet (frånsett utbildning av personal samt utveckling av befintlig affärsverksamhet). Till exempel anses rekryteringskostnader efter projektförberedelsen vara en del av den operativa verksamheten. Observera att kostnader som uppkommer ur sökandens normala affärsverksamhet inte kan stödas.

Sökanden ska i detalj bekanta sig med godtagbara kostnader som presenteras i bilagan nedan.

I samma dokument finns också exempel på kostnader som inte kan täckas med hjälp av stödet (till exempel rekrytering, allmänna marknadsföringskostnader och alla kostnader som stödmottagaren får stöd för av en tredje part).

Allmänna villkor for företagspartnerskapsstöd 2023

Från och med vilken dag kan man ackumulera kostnader på projektet?

De kostnader som uppkommer efter att ansökan har lämnats in och registrerats i e-tjänsten kan vara stödberättigande. Projektets registreringsdag blir den dag då den tillbörligt ifyllda ansökningsblanketten och de erforderliga bilagorna har lämnats in i e-tjänsten.

Vilka kostnader räknas till godtagbara resekostnader?

Godtagbara resekostnader är främst större kostnadsposter, såsom kostnader för flyg, tåg, fartyg och buss, nödvändiga taxikostnader i projektlandet (eller i Finland till den del kostnaderna motsvarar prisnivån för allmänna transportmedel) samt inkvarteringskostnader och utbetalade utrikestraktamenten (som godkänts av beskattaren) i projektlandet eller annat land som väsentligen är förknippat med projektet. Resekostnaderna godkänns enligt den billigaste resklassen och för hotellersättningar tillämpas de maximibelopp som fastställts i statens resereglemente. Som hotellkostnader godkänns endast dygnsersättningen för logi, inte ersättningar som man har betalat för hotellets övriga tjänster, såsom måltider.

Vilka är de kostnader som godkänns för det sökande företagets egen personal?

Användningen av sökandens egen personal kan stödas i förberedelsefasen för ett affärsverksamhetsprojekt som riktas till utvecklingsländer, när arbetet görs i projektlandet, i Finland eller annat land som väsentligen är förknippat med projektet. Kostnaderna kan till exempel vara förknippade med identifiering av företagspartner i projektlandet, genomförande av preliminär eller egentlig projektutredning, utveckling av affärsplan eller utbildning av personalen i företaget i utvecklingslandet. Arbete som utförs av sökandens egen personal kan stödas under vardagar (mån–fre) och vara högst 500 €/dag, dock enligt arbetsavtal så att kostnaderna baseras på utbetald lön samt lagstadgad semesterlön (frånsett bland annat naturaförmåner).

Lönekostnader kan inte stödas om man inte betalar någon lön åt företagets egen personal och/eller ägare (till exempel ett nyetablerat företag). Dividender, lönedividender, privata uttag eller motsvarande är inte stödberättigande. Då kan emellertid kostnaderna för resor, inkvartering och dagtraktamenten vara stödberättigande. Arbetsdagarnas innehåll ska specificeras per dag i ansökningsskedet och verifieras i samband med utbetalningen. Understödstagaren ska ordna uppföljning av arbetstidsanvändningen. Arbete som har utförts i Finland eller i något annat land som anknyter till projektet kan inte på nytt stödjas i projektlandet som arbete med samma innehåll. Arbetstid som är förknippad med personalens projektrelaterade vardagliga affärsverksamhet, såsom kostnader för användning eller byggande av maskiner i produktionsanläggningen, är inte stödberättigande.

När ansökandes personal utbildar den lokala personalen i projektlandet, kan arbetskostnaderna för ansökandes personal normalt godtas endast för den tid utbildningen sker i projektlandet. Arbetstid som är förknippad med personalens projektrelaterade vardagliga affärsverksamhet, såsom kostnader för användning eller byggande av maskiner i produktionsanläggningen, är inte stödberättigande.

Vilka är godtagbara arvoden som betalas till externa experter?

Den godtagbara kostnaden som kan betalas till externa experter/konsulter har fastställts enligt följande: yngre konsult (junior consultant) kan erläggas till ett maximalt dagsbelopp om högst 520 €, och äldre konsult (senior consultant) kan erläggas till ett maximalt dagsbelopp om högst 910 €. Arvoden som betalas till externa experter kan vara större än dessa maximibelopp, men också i sådana fall betalas stödet enligt de ovan angivna maximala beloppen.

Externa konsulter kan vara till exempel konsulter som används för projektutredningar, marknadsundersökningar, beredning av affärsplaner och miljöutredningar samt jurister och tolktjänster. Dessutom kan man använda externa experter för att utbilda personalen i företaget i utvecklingslandet eller för utveckling av befintlig affärsverksamhet i projektlandet. Kostnaderna för juridiska tjänster är godtagbara till den del de hänför sig till konsultering samt undertecknande av avtal. Som externa konsulter räknas inte den lokala partnerns anställda.

Revisorns arvode för revision av utbetalningsbegäran är en stödberättigande kostnad. Allmän bokföring och ekonomisk administration förknippad med projektet är emellertid inte stödberättigande.

Hurdana kostnader kan godkännas i projektskedet för pilotförsök och demonstration av teknologi och lösningar?

I företags företagspartnerskapsprojekt som innehåller pilotförsök/demonstration av teknologi och lösningar kan arbetskostader i anslutning till planeringskostnader, lokalisering, utbildning, annan teknisk hjälp och installationsarbete stödas. Hyror för anordningar och lokaler som är nödvändiga med tanke på pilotförsöket är vidare godtagbara kostnader. Ytterligare godkänns skäliga investeringar i anordningar, byggnadskostnader och fraktavgifter, om pilotanordningen eller motsvarande förblir i understödstagarens eller en långvarig utvecklingslandspartners ägo åtminstone för den tid företagspartnerskapsstödet i fråga gäller och kostnaderna är väsentliga med tanke på projektets karaktär och genomförbarheten.

Vilka är kostnader som inte ersätts?

Stödet täcker till exempel inte följande kostnader:

 • kostnader som ska anses höra till normal affärsverksamhet, såsom marknadsföring, försäljning, rekrytering och kommunikation
 • kostnader för identifiering av en agent eller distributör i anslutning till ett finländskt företags export eller kostnader för användarutbildning i direkt anslutning till maskin- eller anordningsleveranser, som inte eftersträvar ett långvarigt företagspartnerskap i enlighet med villkoren för företagspartnerskapsstödet
 • utbildning som ingår i ett licenserings- och franchisingavtal
 • kostnader av allmän natur för marknadsundersökningar som inte anknyter till främjande av företagspartnerskap i enlighet med villkoren
 • kostnader för deltagande i anbudsförfarande eller förberedelse inför sådan exporthandel som inte är förknippad med långvarigt partnerskap enligt villkoren
 • planering och förberedelse inför resor och distansmöten
 • anskaffningskostnader för maskiner och materiel som behövs för genomförandet av projektet och andra produktionsinvesteringar
 • kostnader av allmän natur för marknadsföring och marknadsföringsmaterial
 • produktutvecklingskostnader av allmän natur för produkter och lösningar och kostnader för därmed jämförbara tester (andra än marknadsspecifika produktifieringar i anslutning till utvecklingslandsimport)
 • kostnader av allmän natur för seminarier eller besök som inte anknyter till främjande av företagspartnerskap i enlighet med villkoren eller deras väsentliga stödfunktioner (t.ex. identifiering av företagspartner eller företagsansvar)
 • arbete som den egna personalen utför på veckoslut
 • den del av arbetskostnaderna för den egna personalen samt för löner och arvoden åt externa experter som överskrider maximigränsen
 • resekostnader i Finland, om de inte är anslutningsresor
 • dagtraktamenten i Finland, om de inte anknyter till resor till projektlandet eller något annat land som väsentligt anknyter till projektet
 • dagtraktamenten åt personal från projektlandet under utbildning som sker i Finland
 • kilometerersättningar och icke nödvändiga taxikostnader i projektlandet eller i något annat land som väsentligt anknyter till projektet
 • sedvanliga rese- och personförsäkringar
 • läkemedelskostnader som inte är nödvändiga med avseende på förhållandena i projektlandet
 • parkeringskostnader
 • kostnader för budservice
 • representationskostnader
 • hyror för lokaler (exkl. stödfunktionsprojekt och obligatoriska i pilotförsökskedet)
 • kostnader för projektets bokföring
 • kostnader för kapitalanskaffning
 • reserveringar som avses i bokföringslagen (1336/1997, med undantag av semesterlönereservering)
 • kalkylmässiga poster som inte redan baserar sig på faktiska kostnader
 • ersättningar för uppsägning eller lönekostnader som betalas för uppsägningstid utan arbetsplikt
 • icke lagstadgade tilläggspensioner, resultatbaserade arvoden och bonusar
 • rättegångskostnader eller ersättningar som utdömts av domstol samt andra avgifter av straffkaraktär, såsom förpliktelser som ska betalas för återkrav, böter, dröjsmålsräntor eller påminnelseavgifter
 • kostnader eller underskott från andra projekt som erhållit understöd
 • övriga eventuella icke stödberättigade kostnader

Närmare information finns i de Allmänna villkoren för företagspartnerskapsstöd.

Hur ska den sökande gå till väga om den godkända projektbudgeten ändras?

Om projektets verksamhetsplan och/eller projektbudget förändras, ska företaget ansöka om tillstånd till förändringen skriftligen genom att lämna in kompletteringsanmälan till e-tjänsten.

Om Finnpartnership eller utrikesministeriet inte har godkänt ändringarna i verksamhetsplanen eller projektbudgeten på förhand, kan sådana ändringar eventuellt inte godkännas i utbetalningsskedet eller så kan ändringarna endast godkännas till en viss del. Mer information: fp@finnpartnership.fi .

Företagspartnerskapsstödets giltighet och utbetalning av stöd

Hur länge är det beviljade stödet tillgängligt för den mottagande gemenskapen?

Det beviljade stödet är tillgängligt under 24 månader efter att statsunderstödsbeslutet har tillkännagivits. Företagspartnerskapsstödet kan inte beviljas en förlängning. Dagen för tillkännagivande hittar du under punkten Tillkännagivna i e-tjänsten.

När betalas stödet?

Företagspartnerskapsstödet betalas i efterskott mot realiserade, betalade och till 100 % reviderade kostnader som motsvarar projektbudgeten.

Mottagaren av företagspartnerskapsstödet kan ansöka om utbetalning av stödet i en eller två rater.

Finnpartnership behandlar förfrågningar om utbetalning i den ordning de inkommer. Utrikesministeriet ansvarar för att erlägga betalningen. Läs mer om utbetalning.

Kan man ansöka om förlängning för ett beviljat stöd?

Man kan inte ansöka om en förlängning för ett beviljat företagspartnerskapsstöd. Stödmottagaren ska begära utbetalning med en separat utbetalningsförfrågan innan stödet förfaller.

Hur ska jag ansöka om utbetalning för projektet?

Företagspartnerskapsstödet kan betalas till stödmottagaren efter att stödmottagaren har returnerat sin förbindelse att följa villkoren för företagspartnerskapsstödet. Företag ska skicka förbindelseblanketten tillbörligt ifylld via utrikesministeriets e-tjänst så snabbt som möjligt efter att sökanden fått kännedom om beslutet, dock senast i samband med den första begäran om utbetalning. Mottagaren av företagspartnerskapsstödet kan ansöka om utbetalning av stödet i högst två rater. Begäran om utbetalning och bilagor lämnas in via utrikesministeriets e-tjänst.

Begäran om utbetalning utgörs av:

 • blankett för begäran om utbetalning
 • utredning av realiserade kostnader (undertecknat av revisor), som även ska lämnas in elektroniskt i Excel-format. Finnpartnerships mall ska användas för den kostnadsspecifikation som fylls i för respektive projektfas.
 • av revisor ifylld och undertecknad kontrollista
 • framstegs-/slutrapport

Alla anvisningar och dokument som behövs för att upprätta en begäran om utbetalning finns under Utbetalning och rapporteringsanvisningar.

Hurdana är rapporteringskraven för företagspartnerskapsstödet?

Sökanden ska i samband med varje utbetalningsbegäran lämna in en framstegsrapport som beskriver projektets verksamhet och användning av medel. Om stödet förfaller utan att utbetalningar har skett, ska sökanden ge en kort utredning över varför projektet upphört (punkt 1.1. c i Framstegsrapport för företagspartnerskapsstöd-rapporteringsformulär). Detaljerade anvisningar för Finnpartnerships rapporteringspraxis hittar du under punkten Utbetalning och rapporteringsanvisningar.

Dessutom är stödsökanden skyldig att rapportera projektets framskridande i två uppföljningsrapporter. Den första uppföljningsförfrågan skickas elektroniskt till företaget senast inom ett år efter att stödet har förfallit. Den andra uppföljningsförfrågan skickas elektroniskt till företaget senast inom ett år efter att den sökande har svarat på den första uppföljningsförfrågan. Finnpartnership skickar blanketten för uppföljningsrapportering till stödmottagaren.

Om stödet förfaller utan att utbetalningar har skett, ska sökanden ge en kort utredning över varför projektet upphört.

Hur stödmottagaren kommunicerar om beviljat företagspartnerskapsstöd

Hur kan stödmottagaren kommunicera om beviljat företagspartnerskapsstöd?
 • De som beviljats företagspartnerskapsstöd uppmuntras att kommunicera om tillväxtmarknadernas verksamhetsmiljöer och utvecklingsutmaningar, som de önskar påverka med sitt arbete. Samt om hur projektet framskrider inbegripande såväl framgångar som utmaningar och vidare om uppnådda resultat.
 • Det rekommenderas att stödmottagarna i sin kommunikation nämner att projektet har beviljats företagspartnerskapsstöd från utrikesministeriets anslag för utvecklingssamarbete. Exempelvis:Projektet har beviljats Finnpartnership-företagspartnerskapsstöd från utrikesministeriets anslag för utvecklingssamarbete.
 • Utrikesministeriets eller Finnpartnerships logo får inte användas i kommunikation som gäller ett projekt.