Vad är företagspartnerskapsstöd?

Sök stöd för affärsverksamhet som medför positiva utvecklingseffekter.

En finsk aktör kan ansöka om ekonomiskt företagspartnerskapsstöd för ekonomiskt lönsam affärsverksamhet som medför positiva utvecklingseffekter i utvecklingsländer. Det är den enkla idén bakom företagspartnerskapsstödet.

För vad kan jag få stöd?

Ett finländskt företag eller annan finländsk aktör kan ansöka om stödet. Stödet kan beviljas för etablering av affärsverksamhet som syftar till långvarigt, kommersiellt och ekonomiskt lönsamt samarbete med inriktning på utvecklingsländer. Företagspartnerskapsstödet är avsett för utrednings- och utbildningsfaserna i projektet samt utveckling av befintlig affärsverksamhet i projektlandet. De projekt som stöds ska också medföra positiva utvecklingseffekter i projektlandet.

Företagspartnerskapsstödet är i regel ett de minimis-stöd. Under vissa förutsättningar kan stöd beviljas även utan de minimis-begränsningar.

Ansökan om företagspartnerskapsstödet sker med en standardblankett med bilagor.

På grund av företagspartnerskapsstödets offentliga karaktär är namn på organisationerna som har ansökt om stödet och namn på de som erhåller företagspartnerskapsstöd, FO-nummer, storlek, bransch, landskap, finansieringsform, datum för beviljande samt stödbeloppet som har ansökts, beviljats och betalats är offentlig information. Offentlig information är dessutom de statistikuppgifter för projektet som har samlats in med ansökningsblankett, projektets namn och projektlandet.

Finnpartnerships ansökningsverkstäder lär dig allt du behöver veta om företagspartnerskapsstödet och hur du ansöker om det. Anmäl dig!

Läs mer om företagspartnerskapsstödet nedan. Du får fram mer information genom att klicka fram rullgardinsmenyn.

Vad är företagspartnerskapsstöd?

Företagspartnerskapsstödet är ett ekonomiskt stöd för planerings-, utbildnings- och piloteringsfaserna i projekt som riktar sig till utvecklingsländer, samt utveckling av befintlig affärsverksamhet i projektlandet. Stödet kan ansökas om av ett finländskt företag eller annan finländsk aktör för verksamhet som syftar till långsiktigt, kommersiellt och affärsekonomiskt lönsamt samarbete. Stöd kan beviljas också för utrednings- och utbildningsfaserna vid import.

Projekten ska syfta till långsiktig affärsverksamhet och -partnerskap i projektlandet. Projekt vars främsta mål är export eller identifiering av distributörer är inte stödberättigade. Läs mer under punkten ”projekttyper som stöds”.

Företagspartnerskapsstödet är en del av finska statens officiella utvecklingsbistånd, som betalas som ett stöd till stödmottagaren för förverkligade och godkända kostnader.

Företagspartnerskapsstödet syftar till att öka mängden gemensamma kommersiella projekt mellan finländska aktörer och aktörer i utvecklingsländerna och samtidigt ge upphov till positiva utvecklingsverkningar.

Vem kan ansöka om företagspartnerskapsstöd?

Den som söker om företagspartnerskapsstöd kan vara

 • ett företag som registrerats i Finland (t.ex. aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, enskild firma) ELLER
 • ett företag som registrerats utomlands och som genom ägarskap har en betydande koppling till Finland
 • ett offentligt affärsverk som registrerats i Finland eller en anstalt inom den offentliga sektorn som följer principerna för offentliga affärsverk
 • en forskningsanstalt, ett universitet, ett andelslag, en handelskammare eller motsvarande organisation som registrerats i Finland
 • en medborgarorganisation eller förening som registrerats i Finland
 • ett konsortium bestående av ovan nämnda aktörer.

Stödsökanden ska vara den som genomför projektet (till exempel som etablerar sig i utvecklingslandet eller importör av produkter från ett utvecklingsland), och vars affärsverksamhet projektet väsentligen är förknippat med. Sökanden kan inte delta i projektet enbart som konsult. Sökanden ska ha tillräcklig erfarenhet och kommersiell kunskap inom den bransch som projektet rör. Dessutom ska sökanden ha tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för att genomföra planen.

Om sökanden är ett konsortium med flera aktörer,ska varje medlem i konsortiet ansöka om stöd med en egen ansökan och projektbudget. Statsunderstödsbeslutet ges separat till varje medlem i konsortiet.

Projekttyper som stöds

Stöd kan beviljas projekt vars syfte är något av följande:

 1. Långvarigt företagspartnerskap. Med företagspartnerskap avses ett samarbete mellan finländska och lokala företag eller andra ekonomiska aktörer som sker i ett utvecklingsland, som ska ha något av följande mål:
  • grundande av ett samföretag med en lokal aktör
  • grundande av ett dotterbolag
  • import till Finland och samtidigt eventuellt till andra länder
  • ingående av avtal om underleverans, service, franchise eller licensiering (exkl. försäljnings- och användningslicenser)
   • avtal om licensiering/franchising ska vara förknippat med ett långsiktigt samarbete med en lokal partner, till exempel utbildning av partnern, avtalsbaserat stöd åt partnern och/eller gemensam utveckling av en produkt/tjänst med partnern
  • utveckling av befintlig affärsverksamhet i projektlandet
   • de utredningar och personalens utbildning som understöds i projektskedet ska anknyta till något av följande: a. utvidga produktportföljen, b. finna nya varuleverantörer och c. underleverantörer eller motsvarande partner, d. utveckla verksamheten så den blir lättare skalbar, e. utreda investeringsbehoven och finansieringen av dem, f. förbättra/utveckla arbetsförhållandena, g. utveckla verksamheten i en mer ansvarsfull och hållbar riktning.
 1. Pilotförsök med en ODA-duglig internationell organisation. Stöd kan beviljas för ett pilot- och/eller demonstrationsprojekt i anslutning till en kommersiell/produktifierad teknologi eller lösning som genomförs som en del av verksamheten i en ODA-duglig internationell organisation (t.ex. EU, FN-organisationer, internationella finansieringsinstitut, internationella frivilligorganisationer), och som ifall det har framgång kan antas leda till införande av en mer omfattande lösning.
  • Verifiera stödberättigade internationalla organisationerna från de Allmänna villkoren för företagspartnerskapsstöd
  • En förutsättning för beviljande av stöd är att ett intentionsavtal rörande pilotförsöket har undertecknats med vederbörande organisation.
  • Pilotförsök med en produkt/lösning kan stödjas en gång per internationell organisation i samma projektland. Understöd kan endast sökas för ett pilotprojekt åt gången. Dessutom kan understöd beviljas för högst två pilotprojekt åt samma stödmottagare inom Finnpartnerships programperiod 2022–2024.
 2. Utredning om investeringsprojektets genomförbarhet. Stöd kan beviljas för en genomförbarhetsutredning (feasibility study) om ett investeringsprojekt som är stödberättigat inom utrikesministeriets Public Investment Facility-finansiering. Projekt anses vara PIF-finansieringsdugliga då utrikesministeriet har gett ett positivt utlåtande om deras koncept. Stöd kan enligt prövning även beviljas för genomförbarhetsutredningar om andra motsvarande investeringsprojekt som strävar efter utvecklingseffekter i LDC- eller LMIC-länder. Därvid är en förutsättning för beviljande av stödet att investeringsprojektet har ett värde på minst en miljon euro och att den sökande har slutit ett intentionsavtal med den som finansierar projektet eller har någon annan verifikation på den sökandes eventuella deltagande i projektet.
  • Stöd kan endast sökas för en genomförbarhetsplan åt gången och den föregående planen ska vara färdig innan nytt stöd kan beviljas.
  • Stöd kan sökas för högst två genomförbarhetsplaner inom tre år. Under följande treårsperiod kan aktören beviljas stöd för en genomförbarhetsplan endast om aktören kan påvisa att åtminstone ett av de tidigare projekten, för vilka en genomförbarhetsplan har gjorts, har övergått i genomförandeskedet och befinner sig i ett planenligt skede med sikte på produktion av utvecklingseffekter.
 3. Stödfunktioner. Stöd kan beviljas för projekt som utförs av frivilligorganisationer/läroanstalter/forskningsanstalter, där projektet har direkt anknytning och utförs i samspel med ett företags Finnpartnership-företagspartnerskapsprojekt eller ett projekt inom ramen för programmet Developing Markets Platform (DevPlat), som administreras av Business Finland. Organisationen eller en annan aktör som utför stödfunktionprojektet kan inte själv eftersträva ett vinstbringande partnerskap. Om en frivilligorganisation/läroanstalt/forskningsanstalt eftersträvar etablering av egen affärsverksamhet är det inte ett stödfunktionsprojekt, utan projektet ska ha något annat av de ovan nämnda syftena. Stödfunktionsprojektet ska utveckla den lokala gemenskapen och det ska också vara direkt anknutet till ett projekt för vilket företagspartnerskapsstöd/DevPlats stöd ansökts om, till exempel på följande sätt:
  • utveckling av kapaciteten hos moderprojektets intressentgrupper (inkl. utbildning i anslutning till frågor som gäller företagsansvar och mänskliga rättigheter samt yrkesinriktad, teknisk och merkantil utbildning för lärare/handledare/pilotgrupper), för att utveckla samarbetsnätverk, genomföra pilotprojekt för produkter och tjänster osv.
  • utveckling av samarbets- och innovationsplattformar, samt
  • anordnande av seminarier och workshops som en del av det allmänna upplysnings- och påverkansarbetet.

Företagspartnerskapsstöd kan ansökas för projekt inom branscher som inte finns på listan av icke godtagbara branscher.

Ifall projektet innehåller export av produkter med dubbel användning (produkter som utöver normal civil tillämpning även kan användas för militära ändamål), vänligen se utrikesministeriets Anvisningar för företag om exportkontroll av produkter med dubbel användning.

Projektfaser som stöds

Beroende på typ av projekt kan företagspartnerskapsstöd beviljas för olika skeden i ett projekt. I projekttypen ”Långvarigt företagspartnerskap” kan stöd beviljas för projektskedena 1–7, i projekttypen ”Pilotförsök med en ODA-duglig internationell organisation” kan stöd beviljas för projektskedena 1–5 och i projekttypen ”Utredning om investeringsprojektets genomförbarhet” kan stöd beviljas för projektskedena 2 och 4. I stödfunktionsprojekten finns det inga separata projektskeden.

Projektskedena är:

 1. identifiering av partner (en eller flera affärspartners)
 2. projektutredning
 3. affärsplan
 4. bedömning av miljö- och samhällskonsekvenser
 5. pilotförsök och demonstration av teknologin och lösningarna , också som en del av internationella organisationers (EU, FN-organisationer, internationella finansinstitut, internationella frivilligorganisationer) verksamhet*
 6. utbildning för den lokala personalen
 7. utveckling av befintlig affärsverksamget i projektlandet.**

Projektbudgeten i ansökan om företagspartnerskapsstödet upprättas genom att dela upp projektkostnaderna i en eller flera av de ovan nämnda projektfaserna.

* Som pilotförsök räknas testning av en befintlig teknologi/lösning i projektlandet. Som demonstration räknas en presentation av funktionaliteten i enheten eller motsvarande.

 • Projekttypen Långvarigt företagspartnerskap: Pilotförsök med en produkt/lösning kan stödjas en gång i samma projektland. Understöd kan endast sökas för ett pilotprojekt åt gången. Dessutom kan samma understödstagare beviljas understöd för högst två pilotprojekt i anknytning till långvarigt företagspartnerskap under Finnpartnerships programperiod 2022–2024. Pilot-/demonstrationsprojektet ska alltid baseras på ett beslut om inledande av långvarig affärsverksamhet.
 • Projekttypen Pilotförsök med en internationell organisation: Pilotförsök med en produkt/lösning kan stödjas en gång per internationell organisation i samma projektland. Understöd kan endast sökas för ett pilotprojekt åt gången. Dessutom kan samma understödstagare beviljas understöd för högst två pilotprojekt som genomförs tillsammans med en internationell organisation Finnpartnerships programperiod 2022–2024.

** De utredningar och personalens utbildning som understöds i projektskedet ska anknyta till något av följande:  a. utvidga produktportföljen, b. finna nya varuleverantörer och c. underleverantörer eller motsvarande partner, d. utveckla verksamheten så den blir lättare skalbar, e. utreda investeringsbehoven och finansieringen av dem, f. förbättra/utveckla arbetsförhållandena, g. utveckla verksamheten i en mer ansvarsfull och hållbar riktning.

Projektländer och stödprocent

Projektländer för företagspartnerskapsstödet är de utvecklingsländer som listats av OECD:s biståndskommitté DAC. Sökanden ska kontrollera EU:s och/eller FN:s eventuella sanktioner som hänför sig till projektlandet. Information om sanktionerna finns bland annat på utrikesministeriets webbplats och i EU:s dokument Restrictive measures in force. Det beviljade företagspartnerskapsstödet är till storleken 30, 50, 70 eller 85 % av kostnaderna enligt den godkända projektbudgeten.

Stödprocenten beror på utvecklingsnivån i projektlandet och på det ansökande företagets storlek (SME/Stor aktör). Här kan du se stödnivåerna för de vanligaste projekttyperna i projektländerna.

Sökandens storleksklassificering baseras på Europeiska kommissionens aktuella rekommendation för definition av SME-företag. Obs! Också ägoförhållanden kan påverka företagets storleksklassificering.

Stödandel av godkända kostnader

* Omfattar minst utvecklade länder (LDC), övriga länder med lägre inkomstnivå (LIC) samt “Extremely fragile”-länderna på OECD:s lista ”States of Fragility”, dessa är Afghanistan, Burundi, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Ekvatorialguinea, Eritrea, Haiti, Irak, Jemen, Republiken Kongo, Somalia, Sudan, Sydsudan, Syrien, Tchad samt Jordanien och Ukraina.

** Omfattar utvecklingsländer med en lägre medelinkomst-nivå (LMIC)

*** Omfattar utvecklingsländer med en högre medelinkomst-nivå (UMIC)

OBS! Ett projekt där statens stödandel är över 50 % är en offentlig upphandlande enhet och förbinds av upphandlingslagen. Sökanden ska själv göra sig förtrogen med hur det ovan nämnda påverkar genomförandet av projektet. Om den sökande så vill kan denne själv välja en 50 % stödandel.

Om projektet hänför sig till länder med två olika stödprocent, tillämpas den lägre stödprocenten på projektet. Sökanden kan ansöka om stöd med två separata ansökningar om projektet omfattar länder med olika stödprocent.

Projekt som hänför sig till länder med en högre medelinkomstnivå kan endast få stöd om de har direkta utvecklingseffekter.

Observera att Palau samt Antigua och Barbuda har tagits bort från OECD-DAC:s lista över länder som är utvecklingsbiståndsberättigande från och med början av 2022.

Nedre och övre gränser för det beviljade stödet samt tillämpning av de minimis-villkoret

Den nedre gränsen för det stöd som beviljas är 15 000 euro per projektansökan. Den övre gränsen för det stöd som beviljas, om stödet inte beviljas enligt de minimis-villkoren, är 400 000 euro per projekt i andra projekttyper förutom i Genomförbarhetsutredningar för investeringsprojekt, där den övre gränsen för det stöd som beviljas är 150 000 euro. Ett projekt kan bestå av flera olika projektansökningar, varvid den sammanlagda summan av separat beviljade belopp i anslutning till samma projekt inte kan överskrida den övre gränsen för det stöd som beviljas.

 

Vad är en de minimis-begränsning och hurdana projekt gäller den?

Utrikesministeriets företagspartnerskapsstöd omfattas i regel av de minimis-regleringen På de minimis-stöd tillämpas Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Under denna akt kan företag och av dessa bildade koncerner allokeras högst 200 000 euro i de minimis-stöd för det innevarande och två föregående skatteår.

Med undantag från huvudregeln kan de minimis-stöd endast beviljas begränsat till följande branscher:

• fiske- och vattenbrukssektorn (de minimis-gräns 30 000 euro)
• primärproduktion inom jordbruket (de minimis-gräns 15 000 euro)
• godstransporter på väg för andras räkning (de minimis-gräns 100 000 euro).

Dessutom kan de minimis-stöd med undantag från huvudregeln inte beviljas över huvud taget till stenkolssektorn, exportstöd eller gynnande av inhemska produkter framom import.

EU:s regler för statsstöd och konkurrens begränsar och reglerar de statsstöd som medlemsstaterna kan bevilja. Stödet omfattas av denna reglering om det enligt FEUF 107 artikel 1 uppfyller alla följande villkor:

1. Offentliga medel kanaliseras till offentliga eller privata företag
2. Företaget får ekonomisk nytta av stödet
3. Stödet är selektivt, det hänför sig endast till vissa företag och
4. Åtgärden kan snedvrida konkurrensen i handeln mellan medlemsstaterna.

Genom de minimis-förordningen ges medlemsstaterna möjlighet att bevilja små biståndsbelopp till företag, särskilt sme-företag, snabbt med lätta administrativa förfaranden och utan att informera kommissionen om stöden. I förordningen föreskrivs det att stödåtgärder, vars belopp är högst 200 000 euro per koncern under vilka tre successsiva skatteår som helst, inte hör till det statsunderstöd som omfattas av regleringen.

 

Det företag som ansöker om stöd ska på sin ansökningsblankett uppge alla de minimis-stöd det har mottagit under innevarande och de två föregående skatteåren från ministerier, myndigheter som lyder under ministerier, NTM-centraler, Business Finland, Finnvera Abp, kommuner eller landskapsförbund eller dylikt. Stödmottagaren ansvarar för att det sammanlagda beloppet av de minimis-stöden som beviljats/betalats av olika instanser inte överskrider de ovan nämnda maximala beloppen.

 

Hur ska sökanden förfara om denne inte anser att projektet omfattas av de minimis-begränsningen?

I regel är företagspartnerskapsstödet stöd som omfattas av de minimis-begränsningen, men stöd kan även beviljas på så sätt att det inte omfattas av de minimis-begränsningarna.

Om utrikesministeriet anser att projektet i fråga inte omfattas av de minimis-begräsningarna, kan man som företagspartnerskapsstöd bevilja högst 400 000 euro per projekt, och det beviljade stödet räknas inte som en del av företagets de minimis-kvot.

Om sökanden anser att stödet inte omfattas av de minimis-begränsningen, ska sökanden lämna in de minimis-förbindelseblanketten som bilaga till ansökan om företagspartnerskapsstödet. Blanketten hittar du under sökanvisningarna.

Ett projekt där företagspartnerskapets målmarknad i sin helhet ligger utanför EES snedvrider i regel inte konkurrensen inom EES. Om företaget anser att de varor eller tjänster som ska produceras endast är avsedda att säljas utanför EES och att stödet inte kan påverka handeln och konkurrensen mellan medlemsstaterna, ska företaget underteckna en förbindelse, där företaget motiverar sin ståndpunkt. Utrikesministeriet fattar det slutliga beslutet om tillämpning av de minimis-akten.
Av projekt med företagspartnerskapsstöd omfattas till exempel projekt som syftar till påbörjande av import till EES-området av de minimis-begränsningen.

 

I oklara fall ger Finnpartnership gärna mer information om de minimis-begränsningen.

Stödansökan och beslutsprocessen

Du kan ansöka om företagspartnerskapsstödet året om. Finnpartnership behandlar ansökningar och ger sina utlåtanden till utrikesministeriet som stöd för beslutsprocessen. Utrikesministeriet inför statsunderstödsbeslut om beviljande av stödet i e-tjänsten. Det tar i genomsnitt 3-5 månader att få statsunderstödsbeslutet.

Reservera tillräckligt med tid för inlämnande av ansökan. Det tar minst 1-2 vardagar att registrera ansökan elektroniskt i e-tjänsten.

 

Efter att sökanden har lämnat in ansökan ska denne aktivt följa med e-tjänsten. Sökanden får inget e-postmeddelande om de meddelanden eller kompletteringsförfrågningar som inkommit via utrikesministeriets e-tjänst.

Detaljerade sökanvisningar hittar du på vår webbplats.

Bedömningsgrunder för ansökningar

Projekten bedöms utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga kriterier. Finnpartnership strävar efter att försäkra sig om att de projekt som stöds står på en hållbar grund utifrån dessa bedömningskriterier.

 

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier:

 • Projektets ekonomiska lönsamhet
 • Projektets förutsättningar att uppnå målsättningarna, och projektets tidtabell och budget i förhållande till dess målsättningar och genomförande samt den sökandes kapacitet. Se godtagbara målsättningar under punkten Projekttyper som stöds.
 • Den sökandes affärsverksamhet och kunnande inom branschen för projektet i förhållande till projektets natur och omfattning.
 • Den sökandes tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för att genomföra den plan som ska finansieras med företagspartnerskapsstöd. Den sökande ska kunna genomföra projektet genom självfinansiering eftersom stödet betalas ut i efterskott på grundval av godkända, faktiska, betalda och reviderade kostnader i en eller två poster.
 • Positiva utvecklingseffekter av ett framgångsrikt projekt, såsom arbetsplatser, överföring av teknologi och kunskap, diversifiering av projektlandets produktion, jämställdhet mellan könen osv.
 • Projektet ska åtminstone vara sensitivt med avseende på de mänskliga rättigheterna enligt definitionen i den allmänna anvisningen för ett Rättighetsperspektiv på utveckling (2015) 
 • Projektets miljö- och samhällskonsekvenser och risker samt beaktandet och hanteringen av dessa*
 • Identifieringen och hanteringen av projektets risker har beaktats tillräckligt omfattande med avseende på det planerade projektets storlek.
 • Iakttagandet av skatteansvarsprinciperna för finansieringen av utvecklingssamarbete i Finland (Tax responsibility principles in Finland’s development coopertation funding to the private sector).

Utöver ovannämnda kriterier används dessutom en helhetsbedömning. I helhetsbedömningen beaktas den sökandes verifierade erfarenheter och bedömningar av eventuell tidigare verksamhet som genomförts med finansiering från utrikesministeriet.

* I projekt som stöds med företagspartnerskapsstödet bör internationellt godkända standarder för miljö- och samhällsansvar samt den lokala lagstiftningen uppfyllas. Som grund för bedömningen av projektens miljö- och samhällsansvar används Världsbankens och IFC:s (International Financial Corporation) standarder som rör miljö- och samhällskonsekvenser och administrationen av dessa och som har godkänts av internationella finansiärer (mer information IFC Performance Standards och World Bank Group EHS Guidelines).

Iakttagande och administrationen av miljö- och samhällskonsekvenser och -risker är viktigt redan i ett tidigt skede när projektet förbereds. Företagspartnerskapsstöd kan ansökas för utredning av miljö- och samhällskonsekvenser som en del av projektet. Finnpartnership stöder realiseringen av miljö- och samhällsansvar genom att erbjuda rådgivning i ansökningsverkstäderna.

I samband med bedömning av projekten klassificerar Finnpartnerships miljöexpert projekten utifrån deras förväntade miljö- och samhällskonsekvenser. Projekten klassifieras till antingen miljöklass A, B eller C. Utifrån observationerna ger experten vid behov krav eller rekommendationer, som den sökande ska iaktta när denne genomför projektet. Du kan läsa mer om klassifieringen här.

Utbetalning av stödet

Stödet utbetalas retroaktivt mot förverkligade kostnader. Kostnaderna ska motsvara villkoren och den godkända kostnadsbudgeten. Projektets kostnader ska vara reviderade. Skriftligt tillstånd för ändring bör ansökas av kostnadsbudgeten innan ändringarna genomförs.

Man kan ansöka om att få utbetalning i en eller två rater. Den sista begäran om utbetalning ska vara inlämnad i utrikesministeriets e-tjänst senast den dag stödet löper ut (24 mån. från datumet för statsunderstödsbeslutet).

Läs mer om utbetalning.

Till vad förbinder sig den organisation som får företagspartnerskapsstöd?

Stödmottagaren förbinder sig till att följa villkoren för företagspartnerskapsstödet och med företagspartnerskapsstödet täcker endast kostander enligt de allmänna villkoren.

Den som mottar företagspartnerskapsstöd förbinder sig att uppfylla internationella standarder om miljö- och samhällsansvar, arbetarsäkerhet, mänskliga rättigheter och anställdas rättigheter samt att agera enligt den lokala lagstiftningen.

På företagspartnerskapsstödet tillämpas statsunderstödslagen (2001/688).

Den som mottar företagspartnerskapsstöd omfattas av en rapporteringsskyldighet. I samband med varje begäran om utbetalning ska en framstegsrapport lämnas in. Dessutom är stödmottagaren skyldig att svara på två uppföljande enkäter som skickas ut under de två år som följer efter att stödet har förfallit. Läs mer om den rapportering som företagspartnerskapsstödet förutsätter.

På grund av företagspartnerskapsstödets offentliga karaktär är namn på organisationerna som ansökt om stödet och namn på de som erhåller företagspartnerskapsstöd, FO-nummer, storlek, bransch, landskap, finansieringsform, datum för beviljande samt stödbeloppet som har ansökts, beviljats och betalats offentlig information. Offentlig information är dessutom de statistikuppgifter för projektet som har samlats in med ansökningsblankett, projektets namn och projektlandet.

Var hittar jag mer information?

Finnpartnership ordnar månatliga ansökningsverkstäder, som ger ett omfattande och praktiskt informationspaket om hur företagspartnerskapsstödet kan utnyttjas och hur ansökningsprocessen ser ut. Verkstäderna är gratis och organiseras via Microsoft Teams. I verkstäderna erbjuds också utbildning i miljö- och samhällsfrågor och i bedömningen av utvecklingseffekter.

I sökanvisningarna för företagspartnerskapsstödet beskrivs sökprocessen och ges råd för inlämnande av ansökan. På samma sida hittar du också ansökningsblanketterna.

Läs också svar på vanliga frågor.

Du kan också kontakta Finnpartnerships experter per e-post på fp@finnpartnership.fi eller per telefon på +358 (0)9 348 434.