Vad är företagspartnerskapsstöd?

Sök stöd för affärsverksamhet som medför positiva utvecklingseffekter.

En finsk aktör kan ansöka om ekonomiskt företagspartnerskapsstöd för ekonomiskt lönsam affärsverksamhet som medför positiva utvecklingseffekter i utvecklingsländer. Det är den enkla idén bakom företagspartnerskapsstödet.

För vad kan jag få stöd?

Ett finländskt företag eller annan finländsk aktör kan ansöka om stödet. Stödet kan beviljas för etablering av affärsverksamhet som syftar till långvarigt, kommersiellt och ekonomiskt lönsamt samarbete med inriktning på utvecklingsländer. Företagspartnerskapsstödet är avsett för utrednings- och utbildningsfaserna i projektet. De projekt som stöds ska också medföra positiva utvecklingseffekter i projektlandet.

Företagspartnerskapsstödet är i regel ett de minimis-stöd. Under vissa förutsättningar kan stöd beviljas även utan de minimis-begränsningar.

Ansökan om företagspartnerskapsstödet sker med en standardblankett med bilagor.

På grund av företagspartnerskapsstödets offentliga karaktär är sökandens namn, bransch samt storleken på stödet offentlig information.

Finnpartnerships ansökningsverkstäder lär dig allt du behöver veta om företagspartnerskapsstödet och hur du ansöker om det. Anmäl dig!

Läs mer om företagspartnerskapsstödet nedan. Du får fram mer information genom att klicka fram rullgardinsmenyn.

Vad är företagspartnerskapsstöd?

Företagspartnerskapsstödet är ett ekonomiskt stöd för planerings-, utbildnings- och piloteringsfaserna i projekt som riktar sig till utvecklingsländer. Stödet kan ansökas om av ett finländskt företag eller annan finländsk aktör för verksamhet som syftar till långsiktigt, kommersiellt och affärsekonomiskt lönsamt samarbete. Stöd kan beviljas också för utrednings- och utbildningsfaserna vid import.

Projekten ska syfta till långsiktig affärsverksamhet och -partnerskap i projektlandet. Projekt vars främsta mål är export eller identifiering av distributörer är inte stödberättigade. Läs mer under punkten ”projekttyper som stöds”.

Företagspartnerskapsstödet är en del av finska statens officiella utvecklingsbistånd, som betalas som ett stöd till stödmottagaren för förverkligade och godkända kostnader.

Företagspartnerskapsstödet syftar till att öka mängden gemensamma kommersiella projekt mellan finländska aktörer och aktörer i utvecklingsländerna och samtidigt ge upphov till positiva utvecklingsverkningar.

Vem kan ansöka om företagspartnerskapsstöd?

Den som söker om företagspartnerskapsstöd kan vara

 • ett företag som registrerats i Finland (t.ex. aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, enskild firma) ELLER
 • ett företag som registrerats utomlands och som genom ägarskap har en betydande koppling till Finland
 • ett offentligt affärsverk som registrerats i Finland eller en anstalt inom den offentliga sektorn som följer principerna för offentliga affärsverk
 • en forskningsanstalt, ett universitet, ett andelslag, en handelskammare eller motsvarande organisation som registrerats i Finland
 • en medborgarorganisation eller förening som registrerats i Finland
 • ett konsortium bestående av ovan nämnda aktörer.

Stödsökanden ska vara den som genomför projektet (t.ex. som etablerar sig i unvecklingslandet eller importör av produkter från ett utvecklingsland), och vars affärsverksamhet projektet väsentligen är förknippat med. Sökanden kan inte delta i projektet enbart som konsult. Sökanden ska ha tillräcklig erfarenhet och kommersiell kunskap inom den bransch som projektet rör. Dessutom ska sökanden ha tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för att genomföra planen.

Om sökanden är ett konsortium med flera aktörer, ska en av medlemmarna i konsortiet vara den huvudansvarige sökanden. Varje medlem i konsortiet ska ansöka om stöd med en egen ansökan och projektbudget. Statsunderstödsbeslutet ges separat till varje medlem i konsortiet. Medlemmarna i konsortiet kan utnyttja den gemensamma kunskapen och gemensam rapportering i projektet.

Projekttyper som stöds

Stöd kan beviljas projekt vars syfte är något av följande:

 

 • etablering av samriskföretag i ett utvecklingsland tillsammans med en lokal aktör

 

 • etablering av dotterbolag i ett utvecklingsland

 

 • import från utvecklingsland till Finland och eventuellt samtidigt till andra länder

 

 • avtal om underleverans, underhåll, franchising eller licensiering
  • Avtal om licensiering/franchising ska vara förknippat med ett långsiktigt samarbete med en lokal partner, till exempel utbildning av den lokala partnerns personal, avtalsbaserat stöd åt och/eller gemensam utveckling av en produkt/tjänst med partnern.

 

 • pilot- och demonstrationsprojekt i anslutning till kommersiell/produktifierad teknik eller lösning som genomförs som en del av internationella organisationers (EU, FN-organisationer, internationella finansinstitut) verksamhet
  • Stöd kan även fås för en självfinansieringsandel som förutsätts av projekten; då utgör den självfinansieringsandel som förutsätts av organisationen den totala projektkostnaden för företaget.
  • Förutsättning för pilotering som genomförs som en del av en internationell organisations verksamhet är att en avsiktsförklaring har ingåtts med organisationen och undertecknats. Bifoga avsiktsförklaringen till ansökan.

 

 • Stödfunktionsprojekt som medborgarorganisationer och läroinrättningar genomför och som är direkt anknutna till projekt med företagspartnerskapsstöd eller med Business Finlands Developing Markets Platform (DevPlat). I denna typ av projekt eftersträvar medborgarorganisationen/läroinrättningen inte själv en kommersiell affärsverksamhet. Om en medborgarorganisation/läroinrättning eftersträvar etablering av egen affärsverksamhet är det inte ett stödfunktionsprojekt, utan projektet ska ha något annat av de ovan nämnda syftena. Stödfunktionsprojektet ska utveckla den lokala gemenskapen och det ska också vara direkt anknutet till ett projekt för vilket företagspartnerskapsstöd/DevPlats stöd ansökts om, till exempel på följande sätt:
  • en utveckling av kapaciteten hos intressenterna (inklusive frågor om företagsansvar och mänskliga rättigheter samt yrkesmässig, teknisk och kommersiell utbildning), utveckling av samarbetsnätverk, pilotprojekt förprodukter och tjänster
  • utveckling av samarbets- och innovationsplattformar samt
  • ordnande av seminarier och workshops som en del av det allmänna upplysnings- och påverkansarbetet.

 

 • Utveckling av yrkesinriktad utbildning eller inledande av ny utbildning, till exempel etablering av en ny utbildningslinje. I denna typ av projekt ska den utbildning som etableras syfta till att producera yrkeskunskaper i projektlandet för att stödja projekt med företagspartnerskapsstöd. En aktör som vill etablera en utbildningsverksamhet ska uppfylla etableringsmålet enligt villkoren, det vill säga aktören ska antingen etablera ett företag eller licensiera en utbildningsprodukt i projektlandet.

 

Företagspartnerskapsstöd kan ansökas för projekt inom branscher som inte finns på förbudslistan.

Ifall projektet innehåller export av produkter med dubbel användning (produkter som utöver normal civil tillämpning även kan användas för militära ändamål), vänligen se utrikesministeriets Anvisningar för företag om exportkontroll av produkter med dubbel användning.

Projektfaser som stöds

Stöd kan fås för följande projektfaser:

• identifiering av partner (en eller flera affärspartner)
• förprojektutredning
• projektutredning
• upprättande av verksamhetsplan
• bedömning av miljö- och samhällskonsekvenser
• pilotprojekt för teknik och lösningar samt demonstrationsprojekt, också som en del av internationella organisationers (EU, FN-organisationer, internationella finansinstitut) verksamhet*
• utbildning av personalen i ett företag i ett utvecklingsland eller hos annan godkänd aktör i utvecklingslandet
• användning av experter för att utveckla verksamhetsområdet för företaget eller partnern i utvecklingslandet
• yrkesutbildning och stöd för lokal utbildningsverksamhet.

Kostnader som finns på listan över godtagbara kostnader.

Projektbudgeten i ansökan om företagspartnerskapsstödet upprättas genom att dela upp projektkostnaderna i en eller flera av de ovan nämnda projektfaserna.

*Ett företag kan få stöd för högst tre demonstrationsprojekt och piloteringsprojekt. Som ett demonstrationsprojekt räknas i regel en presentation av hur en enhet eller liknande fungerar och ett piloteringsprojekt testar teknisk funktionalitet. Separata demonstrationsprojekt / piloteringsprojekt är möjliga i samma land, om de demonstrerar / piloterar helt klart olika saker.

Projektländer och stödprocent

 

Projektländer för företagspartnerskapsstödet är de utvecklingsländer som listats av OECD:s biståndskommitté DAC. Sökanden ska kontrollera EU:s och/eller FN:s eventuella sanktioner som hänför sig till projektlandet. Information om sanktionerna finns bland annat på utrikesministeriets webbplats och i EU:s dokument Restrictive measures in force.

Det beviljade företagspartnerskapsstödet är till storleken 30, 50, 70 eller 85 % av kostnaderna enligt den godkända projektbudgeten. Stödprocenten beror på utvecklingsnivån i projektlandet och på det ansökande företagets storlek (sme/stor aktör). Sökandens storleksklassificering baseras på Europeiska kommissionens aktuella rekommendation för definition av sme-företag. Obs! Också ägoförhållanden kan påverka företagets storleksklassificering.

 


* Omfattar länderna på listan ”Harmonized List of Fragile Situations 2020”, vars CPIA-medelvärde är ≤ 3,0 eller odefinierat, samt Jordanien.
År 2021 är de mycket sköra staterna: Afghanistan, Burundi, Eritrea, Gambia, Guinea-Bissau, Haiti, Irak, Jemen, Jordanien, Centralafrikanska republiken, Kiribati, Komorerna, Libanon, Libyen, Marshallöarna, Mikronesien, Palestina, Republiken Kongo, Somalia, Sudan, Sydsudan, Syrien, Tchad, Tuvalu, Venezuela och Zimbabwe.
** Omfattar de minst utvecklade länderna, övriga länder med låg inkomstnivå samt utvecklingsländer med en lägre medelinkomstnivå.
*** Omfattar utvecklingsländer och områden med en högre medelinkomstnivå.

OBS! Ett projekt där statens stödandel är över 50 % är en offentlig upphandlande enhet och förbinds av upphandlingslagen. Sökanden ska själv göra sig förtrogen med hur det ovan nämnda påverkar genomförandet av projektet. Om den sökande så vill kan denne själv välja en 50 % stödandel.

Om projektet hänför sig till länder med två olika stödprocent, tillämpas den lägre stödprocenten på projektet. Sökanden kan ansöka om stöd med två separata ansökningar om projektet omfattar länder med olika stödprocent.

Projekt som hänför sig till länder med en högre medelinkomstnivå kan endast få stöd om de har direkta utvecklingseffekter.

Observera att Chile, Urugay samt Antigua och Barbuda har tagits bort från OECD-DAC:s lista över länder som är utvecklingsbiståndsberättigande från och med början av 2017.

Stödets maximala belopp och de minimis-begränsingar

Vad är en de minimis-begränsning och hurdana projekt gäller den?

Utrikesministeriets företagspartnerskapsstöd omfattas i regel av de minimis-regleringen På de minimis-stöd tillämpas Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Under denna akt kan företag och av dessa bildade koncerner allokeras högst 200 000 euro i de minimis-stöd för det innevarande och två föregående skatteår.

Med undantag från huvudregeln kan de minimis-stöd endast beviljas begränsat till följande branscher:

• fiske- och vattenbrukssektorn (de minimis-gräns 30 000 euro)
• primärproduktion inom jordbruket (de minimis-gräns 15 000 euro)
• godstransporter på väg för andras räkning (de minimis-gräns 100 000 euro).

Dessutom kan de minimis-stöd med undantag från huvudregeln inte beviljas över huvud taget till stenkolssektorn, exportstöd eller gynnande av inhemska produkter framom import.

EU:s regler för statsstöd och konkurrens begränsar och reglerar de statsstöd som medlemsstaterna kan bevilja. Stödet omfattas av denna reglering om det enligt artikel 87.1 i EG-fördraget uppfyller alla följande villkor:

1. Offentliga medel kanaliseras till offentliga eller privata företag
2. Företaget får ekonomisk nytta av stödet
3. Stödet är selektivt, det hänför sig endast till vissa företag och
4. Åtgärden kan snedvrida konkurrensen i handeln mellan medlemsstaterna.

Genom de minimis-förordningen ges medlemsstaterna möjlighet att bevilja små biståndsbelopp till företag, särskilt sme-företag, snabbt med lätta administrativa förfaranden och utan att informera kommissionen om stöden. I förordningen föreskrivs det att stödåtgärder, vars belopp är högst 200 000 euro per koncern under vilka tre successsiva skatteår som helst, inte hör till det statsunderstöd som omfattas av regleringen.

 

Det företag som ansöker om stöd ska på sin ansökningsblankett uppge alla de minimis-stöd det har mottagit under innevarande och de två föregående skatteåren från ministerier, myndigheter som lyder under ministerier, NTM-centraler, Business Finland, Finnvera Abp, kommuner eller landskapsförbund eller dylikt. Stödmottagaren ansvarar för att det sammanlagda beloppet av de minimis-stöden som beviljats/betalats av olika instanser inte överskrider de ovan nämnda maximala beloppen.

 

Hur ska sökanden förfara om denne inte anser att projektet omfattas av de minimis-begränsningen?

I regel är företagspartnerskapsstödet stöd som omfattas av de minimis-begränsningen, men stöd kan även beviljas på så sätt att det inte omfattas av de minimis-begränsningarna.

Om utrikesministeriet anser att projektet i fråga inte omfattas av de minimis-begräsningarna, kan man som företagspartnerskapsstöd bevilja högst 400 000 euro per projekt, och det beviljade stödet räknas inte som en del av företagets de minimis-kvot.

Om sökanden anser att stödet inte omfattas av de minimis-begränsningen, ska sökanden lämna in de minimis-förbindelseblanketten som bilaga till ansökan om företagspartnerskapsstödet. Blanketten hittar du under sökanvisningarna.

Ett projekt där företagspartnerskapets målmarknad i sin helhet ligger utanför EES snedvrider i regel inte konkurrensen inom EES. Om företaget anser att de varor eller tjänster som ska produceras endast är avsedda att säljas utanför EES och att stödet inte kan påverka handeln och konkurrensen mellan medlemsstaterna, ska företaget underteckna en förbindelse, där företaget motiverar sin ståndpunkt. Utrikesministeriet fattar det slutliga beslutet om tillämpning av de minimis-akten.
Av projekt med företagspartnerskapsstöd omfattas till exempel projekt som syftar till påbörjande av import till EES-området av de minimis-begränsningen.

 

I oklara fall ger Finnpartnership gärna mer information om de minimis-begränsningen.

Stödansökan och beslutsprocessen

Du kan ansöka om företagspartnerskapsstödet året om. Finnpartnership behandlar ansökningar och ger sina utlåtanden till utrikesministeriet som stöd för beslutsprocessen. Utrikesministeriet inför statsunderstödsbeslut om beviljande av stödet i e-tjänsten. Det tar i genomsnitt 3-5 månader att få statsunderstödsbeslutet.

Reservera tillräckligt med tid för inlämnande av ansökan. Det tar minst 1-2 vardagar att registrera ansökan elektroniskt i e-tjänsten.

 

Efter att sökanden har lämnat in ansökan ska denne aktivt följa med e-tjänsten. Sökanden får inget e-postmeddelande om de meddelanden eller kompletteringsförfrågningar som inkommit via utrikesministeriets e-tjänst.

Detaljerade sökanvisningar och ansökningsblanketter hittar du på vår webbplats.

Bedömningsgrunder för ansökningar

Projekten bedöms utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga kriterier. Finnpartnership strävar efter att försäkra sig om att de projekt som stöds står på en hållbar grund utifrån dessa bedömningskriterier.

 

Projekten bedöms utifrån följande grunder:

Mål som uppfyller villkoren för företagspartnerskapsstödet

Projektet ska ha ett mål som uppfyller villkoren. Se godtagbara målsättningar under punkten Projekttyper som stöds.

 

Affärsekonomisk lönsamhet och genomförbarhet

I sin ansökan ska sökanden påvisa erfarenhet och tillräcklig kommersiell kunskap inom projektets bransch. Dessutom ska sökanden ha tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för att genomföra projektplanen. Den sökande ska påvisa att projektet kan vara affärsekonomiskt lönsamt.

 

Utvecklingspåverkan

Finnpartnerships mål är att öka det kommersiella samarbetet mellan aktörer i Finland och utvecklingsländer så att resultatet av projekten skapar positiv utvecklingspåverkan i målländerna. Det betyder att stödberättigande projekt också bedöms ur ett perspektiv av utvecklingspåverkan. Dessutom bedöms projektens miljöpåverkan utifrån särskilt fastställda bedömningskriterier för miljöfrågor och samhällsansvar.

I projektet bedöms eventuella direkta och indirekta verkningar för bland annat följande faktorer:

• bildande av nationalintäkt (mervärde, det vill säga löner, hyror, räntor och vinster m.m. som blir kvar i mållandets nationalekonomi)
• sysselsättningen i mållandet
• mångsidigare produktion i mållandet
• skatte- och motsvarande statliga intäkter i mållandet
• överföring av teknik och kunskap
• höjning av kunskapsnivån hos den arbetsföra befolkningen i mållandet (utbildning)
• arbetsförhållanden och sociala förmåner i företaget och dess omgivning (iakttagande av ILO:s regler, arbetarsäkerhet, lönenivå, bostads-/hälso- m.fl. förmåner)
• särskilt gynnsamma miljöverkningar (t.ex. förnybar energi eller annat produktionssätt som stöder en hållbar utveckling)
• jämlikhet mellan könen
• förbättring av den allmänna infrastrukturen i mållandet
• valutareserven i mållandet.

I sin ansökan om företagspartnerskapsstöd ska den sökande uppskatta projektets viktigaste utvecklingsverkningar med avseende på mållandet. Finnpartnerships experter bedömer projektens utvecklingsverkningar och ger råd till sökanden beträffande utvecklingsverkningarna.

 

Miljöfrågor och samhällsansvar

I projekt som stöds med företagspartnerskapsstödet bör internationellt godkända standarder för miljö- och samhällsansvar samt den lokala lagstiftningen uppfyllas. Som grund för bedömningen av projektens miljö- och samhällsansvar används Världsbankens och IFC:s (International FInancial Corporation) standarder som rör miljö- och samhällskonsekvenser och administrationen av dessa och som har godkänts av internationella finansiärer (mer information IFC Performance Standards och World Bank Group EHS Guidelines).

Iakttagande och administrationen av miljö- och samhällskonsekvenser och -risker är viktigt redan i ett tidigt skede när projektet förbereds. Företagspartnerskapsstöd kan ansökas för utredning av miljö- och samhällskonsekvenser som en del av projektet. Finnpartnership stöder realiseringen av miljö- och samhällsansvar genom att erbjuda rådgivning i ansökningsverkstäderna.

I samband med bedömning av projekten klassificerar Finnpartnerships miljöexpert projekten utifrån deras förväntade miljö- och samhällskonsekvenser. Projekten klassifieras till antingen miljöklass A, B eller C. Utifrån observationerna ger experten vid behov krav eller rekommendationer, som den sökande ska iaktta när denne genomför projektet. Du kan läsa mer om klassifieringen här.

 

Utbetalning av stödet

Stödet utbetalas retroaktivt mot förverkligade kostnader. Kostnaderna ska motsvara villkoren och den godkända kostnadsbudgeten. Projektets kostnader ska vara reviderade. Skriftligt tillstånd för ändring bör ansökas av kostnadsbudgeten innan ändringarna genomförs.

Man kan ansöka om att få utbetalning i en eller två rater. Den sista begäran om utbetalning ska vara inlämnad i utrikesministeriets e-tjänst senast den dag stödet löper ut (24 mån. från datumet för statsunderstödsbeslutet).

Läs mer om utbetalning.

Till vad förbinder sig den organisation som får företagspartnerskapsstöd?

Stödmottagaren förbinder sig till att följa villkoren för företagspartnerskapsstödet. Med företagspartnerskapsstödet kan man endast täcka kostnader som finns på listan över godtagbara kostnader.

Den som mottar företagspartnerskapsstöd förbinder sig att uppfylla internationella standarder om miljö- och samhällsansvar, arbetarsäkerhet, mänskliga rättigheter och anställdas rättigheter samt att agera enligt den lokala lagstiftningen.

På företagspartnerskapsstödet tillämpas statsunderstödslagen (2001/688).

Den som mottar företagspartnerskapsstöd omfattas av en rapporteringsskyldighet. I samband med varje begäran om utbetalning ska en framstegsrapport lämnas in. Dessutom är stödmottagaren skyldig att svara på två uppföljande enkäter som skickas ut under de två år som följer efter att stödet har förfallit. Läs mer om den rapportering som företagspartnerskapsstödet förutsätter.

På grund av företagspartnerskapsstödets offentliga karaktär är namnen på de organisationer som lämnat in en stödansökan, namnen på dem som fått företagspartnerskapsstöd och deras bransch, statistik över projektet som insamlats med hjälp av ansökningsblanketten, projektlandet och beloppet av det stöd som sökts/beviljats offentlig information.

Var hittar jag mer information?

Finnpartnership ordnar månatliga ansökningsverkstäder, som ger ett omfattande och praktiskt informationspaket om hur företagspartnerskapsstödet kan utnyttjas och hur ansökningsprocessen ser ut. Verkstäderna är gratis och organiseras via Microsoft Teams. I verkstäderna erbjuds också utbildning i miljö- och samhällsfrågor och i bedömningen av utvecklingseffekter.

I sökanvisningarna för företagspartnerskapsstödet beskrivs sökprocessen och ges råd för inlämnande av ansökan. På samma sida hittar du också ansökningsblanketterna.

Läs också svar på vanliga frågor.

Du kan också kontakta Finnpartnerships experter per e-post på fp@finnpartnership.fi eller per telefon på +358 (0)9 348 434.