Kehitysmaatuonti

Suunnitteletko tuontia kehitysmaista?

Kehitysmaissa on osaamista ja tuotteita, joilla on Suomessa kysyntää. Globaalissa maailmassa vientikauppa on yksi kehitysmaiden talouskasvun tunnusmerkeistä.

Viennin kautta kehitysmaiden tuotteet saavat laajennettua markkinoitaan. Vienti mahdollistaa suurempia tuotantomääriä, usein korkeampaa hintaa sekä laajempaa ja kehittyneempää tuotevalikoimaa. Kaikki nämä ovat kehittyvän yhteiskunnan yritystoiminnan tunnusmerkkejä. Tuonti Suomeen voikin olla tehokas tapa aikaansaada positiivisia kehitysvaikutuksia tuotteen lähtömaahan esimerkiksi paikallisten osaamisen kehittymisen ja luotujen työpaikkojen kautta.

Tietoa yrityksille kehitysmaatuonnin tueksi

Finnpartnership jakaa tietoa kehitysmaatuontiin liittyvistä toimijoista, markkinoista ja tietolähteistä sekä tuontia ja vientiä harjoittavista yrityksistä. Alle olemme koonneet kehitysmaatuontia tukevia tahoja ja palveluita, joita kannattaa hyödyntää tuontihanketta suunnitellessa.


Finnpartnershipin Matchmaking-palvelusta kumppaneita myös tuontiin

Finnpartnership välittää yritysten jättämiä liikekumppanuusaloitteita kehitysmaista suomalaisyrityksille. Maksuttoman Matchmaking-palvelun avulla yritykset kehitysmaasta voivat etsiä Suomesta myös jakelijaa tai edustajaa tuotteelleen. Suomalaisia liikekumppaneita etsiviin yrityksiin voi tutustua toimialoittain ja/tai maittain Matchmaking-hakua hyödyntäen.


Tuotekohtaiset tuontiraportit

Tuotekohtaisten tuontiraporttien avulla saat tietoa sekä tuotteesi tuonnin kannalta olennaisista huomioitavista asioista että yleistä tietoa tuotteen Suomen markkinoista.

Coffee in Finland -raportti (1.3MB)

Tea in Finland -raportti (1MB)

Cocoa in Finland -raportti (1.6MB)

Spices and Herbs in Finland -raportti (1.3MB)

Bed & Bath Linen and Decoration Textiles in Finland -raportti (5.7MB)

Home Accessories in Finland -raportti (3.7MB)

Tropical and off-season fruits in Finland -raportti (2MB)

Nuts and nut-related snacks in Finland -raportti (2MB)

Organic and natural cosmetics in Finland -raportti (994KB)

Canned fruits and vegetables in Finland -raportti (2 MB)

Dried fruits and vegetables in Finland -raportti (2 MB)

Finnish Edutech Sector -raportti (929 KB)

ICT and Digitalization in Finland -raportti (1 MB)

Footwear in Finland -raportti (888 KB)

Frozen fish and crustaceans in Finland -raportti (960 KB)

Preserved and processed fish and seafood in Finland -raportti (1022 KB)

 

Examples of Fish Consumption Habits in Finland -raportti (6 MB)

Examples of Leather Shoe Purchasing Habits in Finland -raportti (3 MB)


EC:n Trade Helpdesk (entinen Export Helpdesk)

Euroopan komission kehitysmaille tarkoitetusta Trade Helpdesk –palvelusta saa nopean avun tuontihanketta suunnitellessa. Se tarjoaa tietoa muun muassa tuontitulleista, alkuperäissäännöistä, veroista ja muista vaatimuksista. Sivuilta löytyy myös tuontitilastot tuotteittain.

Trade Helpdesk


Exporting to the Nordic Countries -opas (2011)

Finnpartnership on yhdessä ulkoasiainministeriön, Danidan (The Danish International Development Assistance) ja Trade Promotion Programme of the Swedish Chambers of Commercen kanssa julkaissut kehitysmaiden vientiyrityksille suunnatun Exporting to the Nordic Countries –oppaan. Oppaassa esitellään kehitysmaaviejille hyödyllisiä asioita mm. tullimaksuista, EU:n lainsäädännöstä, tuotestandardeista ja hinnan muodostamisesta, sekä listataan kehitysmaaviejille hyödyllisiä linkkejä. Opas sisältää myös perustietoa Pohjoismaista ja niiden markkinoista.

Exporting to the Nordic Countries -opas (3MB)


Tullihallitus

Tuontiin liittyvien yksityiskohtaisten vaatimusten osalta voi olla yhteydessä myös tullihallitukseen.

Tulli


Ruokavirasto

Ruokavirasto tutkii ja valvoo, että Suomessa elintarvikkeet ovat turvallisia ja laadukkaita. Ruokavirastolta saa tietoa, mitä tulee huomioida tuodessa elintarvikkeita, eläimiä tai kasveja Suomeen.

Ruokavirasto


Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI)

CBI tukee kehitysmaiden vientiyrityksiä pääsyssä EU-markkinoille tarjoamalla yrityksille koulutusta ja tukea vientipotentiaalin kehittämisessä, etsimällä kontakteja EU-alueen yrityksiin sekä tarjoamalla yrityksille tietoa EU-markkinoista.

CBI


Import Promotion Desk (IPD)

IPD tarjoaa neuvontaa, verkostoja ja vientivalmiuksien kehittämispalveluita kehitysmaiden PK-yrityksille, jotka etsivät myyntikanavia ja uusia asiakkaita EU-markkinoilta. IPD on Saksan tukku- ja ulkomaankaupan liiton sekä yksityissektorin kehitysyhteistyöjärjestö sequa gGmbH:n toteuttama ohjelma.

IPD


Ulkoministeriön markkinoillepääsy-yksikkö

Ulkoministeriö pyrkii aktiivisesti helpottamaan tuontia ja ratkaisemaan kehitysmaista peräisin olevien tuotteiden ja palveluiden kohtaamia kaupanesteitä. Ulkoministeriö tarjoaa palvelujaan yrityksille ja järjestöille. Mikäli olet törmännyt tuontikaupan esteisiin tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys ulkoministeriön kauppapoliittisen osaston markkinoillepääsyasioiden yksikköön. Palvelu koskee kaikkia maita.

UM:n markkinoillepääsy-yksikkö


ITC Sustainability Map

Kansainvälisen kaupan keskus (ITC) on julkaissut vastuullisuuskartan, joka on ilmainen verkkoalusta. Sen tavoitteena on kasvattaa kansainvälisten arvoketjujen läpinäkyvyyttä ja yhdistettävyyttä. Vastuullisuuskartta tarjoaa käyttäjille parempia toimintatapoja sekä tietoa vastuullisuusaloitteista ja -standardeista aiempaa laaja-alaisemmin. Karttaa voi hyödyntää paikallisessa, alueellisessa ja kansainvälisessä arvoketjussa saadakseen paremman ymmärryksen vastuullisuusstandardeista, jotka ovat relevantteja vientimarkkinoita ja partnereiden löytämistä ajatellen. Alustan pääasiallisia hyödynsaajia ovat mikro-, pienet ja keskisuuret yritykset sekä kansainväliset ostajat. Lisäksi se on hyödyllinen julkisen sektorin toimijoille, joiden tulee ymmärtää, miten kestävät tuotanto- ja kulutustrendit vaikuttavat heidän päätoimialojensa kilpailuun ja kotimaisiin viejiin. Vastuullisuuskartta muodostuu neljästä eri moduulista, jotka ovat standardit, verkostot, yhteisöt ja trendit.

  • Standardimoduulin avulla käyttäjät voivat analysoida ja vertailla vapaaehtoisiin standardeihin liittyvää tietoa. Toimijat voivat tehdä itsearviointeja standardien vaatimuksiin nähden. Moduuli kattaa yli 230 vapaaehtoista standardia yli 80 eri sektorilta ja 180 eri maasta/alueelta.
  • Verkostomoduuli auttaa parantamaan läpinäkyvyyttä ja rakentamaan yhteistyötä ja sitoutuneisuutta arvoketjun eri toimijoiden välillä. Virtuaalinen yhteisö antaa käyttäjille mahdollisuuden jakaa tietoa heidän omasta liiketoiminnastaan ja vastuullisuudestaan välittäjien, ostajien, standardiorganisaatioiden, sertifiointiorganisaatioiden, rahoittajien ja muiden toimijoiden kanssa.
  • Yhteisömoduuli yhdistää organisaatiot ja asiantuntijat. SustainabilityXchange-alusta tarjoaa tietoa ja materiaalia kapasiteetin vahvistamiseen, ja se on suunnattu kouluttajille, yrityksille, standardiorganisaatioille, kansalaisjärjestöille ja hallituksille.
  • Trendimoduulin avulla käyttäjät pääsevät tutustumaan tuotantoon liittyvään markkinatietoon.

Lue lisää ja tutustu ITC:n vastuullisuuskarttaan täällä.


Liikekumppanuustukea myös tuontihankkeisiin

Suomalaiset yritykset ja järjestöt voivat hakea Finnpartnershipin kautta taloudellista tukea kestävään liikesuhteeseen tähtääviin tuontihankkeisiin kehitysmaiden toimijoiden kanssa. Näin sekä tuetaan kehitystä kohdemaissa, että edistetään suomalaisyritysten toiminnan laajentumista uusilla markkinoilla. Liikekumppanuustukea ei myönnetä vientiin tähtääviin hankkeisiin.

avaa sulje