Maksupyyntö- ja raportointiohjeet

Ohjeet maksupyynnön laatimiseen ja tietoa raportointivelvoitteesta.

Liikekumppanuustuki on voimassa 24 kuukautta valtionavustuspäätöksen tiedoksiantopäivästä, eli kun valtionavustuspäätös on tullut asiointipalveluunTuen saajan tulee hakea tukea maksuun maksupyynnöllä ennen tuen erääntymistä. Liikekumppanuustuen maksamisen edellytyksenä on sitoumuslomakkeen toimittaminen valtion asiointipalveluun. Liikekumppanuustuki voidaan maksaa yhdessä tai kahdessa erässä. Tuki maksetaan hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Mikäli kohdemaa poistuu OECD DACin listalta tuen voimassaolon aikana, tulee maksupyynnön olla jätettynä, käsiteltynä ja maksun suoritettuna ennen kohdemaan poistumista. Hakijan tulee siis huomioida myös maksupyynnön käsittelyaika.

Liikekumppanuustuelle ei voida myöntää jatkoaikaa. Jos tuen saaja ei ole jättänyt maksupyyntöä määräaikaan mennessä, tuki erääntyy eikä sitä makseta. Tuen saaja voi kuitenkin hakea tukea uudelleen, mikäli tuki jää käyttämättä hankkeen toteutuksen viivästyessä ja tuettavat hyväksyttävät kustannukset eivät synny ennen tuen voimassaolon päättymistä. On kuitenkin huomioitava, että uuteen hakemukseen liittyvät hyväksyttävät kustannukset voivat syntyä vasta uuden hakemuksen rekisteröinnin jälkeen.

Ne hakijat, joiden tuesta on suoritettu maksu, ovat velvollisia raportoimaan hankkeen etenemisestä kahdessa seurantaraportissa vuoden välein tuen erääntymisen jälkeen. Finnpartnership toimittaa tuen saajalle seurantaraportointilomakkeen.

Alta löydät hankkeesi rekisteröintipäivän mukaiset ehdot, listan hyväksyttävistä kustannuksista sekä ohjeet maksupyynnön lähettämiseen.

1.7.2016 alkaen rekisteröidyt hankkeet

1.7.2016 jälkeen hakeneiden hankkeiden ehdot

1.7.2016 jälkeen hakeneiden hankkeiden hyväksyttävät kustannukset

1.1.2019 jälkeen hakeneiden hankkeiden ehdot

1.1.2019 jälkeen hakeneiden hankkeiden hyväksyttävät kustannukset  

 

Maksupyyntöohjeet

Liikekumppanuustuki voidaan maksaa tuen saajalle, kun tuen saaja on palauttanut liikekumppanuustuen ehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen. 1.1.2016 jälkeen hakeneiden yritysten tulee lähettää sitoumuslomake asianmukaisesti täytettynä asiointipalveluun mahdollisimman pian valtionavustuspäätöksen tiedoksi saamisesta, kuitenkin viimeistään ensimmäisen maksupyynnön yhteydessä.

Liikekumppanuustuki on voimassa 24 kuukautta valtionavustuspäätöksen tiedoksiantopäivästä. Tuen saajan tulee hakea tukea maksuun erillisellä maksupyynnöllä ennen tuen erääntymistä. Maksupyyntö ja liitteet lähetetään asiointipalvelun kautta.

Tuki maksetaan hyväksyttyjen, toteutuneiden ja maksettujen kustannusten perusteella jälkikäteen.  

 

Maksupyyntö muodostuu

1. maksupyyntölomakkeesta* (lataa lomake tietokoneellesi ja avaa Adobe Reader-ohjelmalla)

2. toteutuneiden kustannusten selvityksestä (kustannuserittely). Kustannuserittelyssä tulee käyttää oheista Finnpartnershipin pohjaa, ja se toimitetaan

a) Excel-muodossa (kaikki sivut), sekä

b) tilintarkastajan allekirjoittamana .pdf-muodossa (etusivu)

3.  alkuperäisestä tilintarkastajan täyttämästä ja allekirjoittamasta lausunnosta ja tarkistuslistasta. Tarkistuslista on palautettava täytettynä ja tilintarkastajan nimikirjaimilla merkittynä (kaikki sivut) sekä liitettävä tarkastusraporttiin.

4. edistymis-/loppuraportista. Lisätietoa kohdasta ”Edistymisraportti, loppuraportti ja seurantaraportointi”.    

 

Liikekumppanuustuen saaja voi hakea tukea maksuun yhdessä tai kahdessa erässä. Tilintarkastajan tulee tarkastaa 100 % maksupyyntöön sisällytettävistä, toteutuneista kustannuksista (pistokokein tehty tarkastus ei riitä). Jos hankkeeseen kohdistuu ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin liittyviä vaatimuksia tai suosituksia, tulee tuen saajan selvittää maksupyynnössä, miten nämä on huomioitu. Mahdollisista suosituksista ja vaatimuksista tiedotetaan hakijaa valtionavustuspäätöksen yhteydessä.

Löydät maksupyyntöohjeet tulostettavana versiona tästä.  

 

Ehdot ja hyväksyttävät kustannukset 1.1.2019 jälkeen hakeneiden yritysten ehtoihin ja hyväksyttäviin kustannuksiin on tullut muutoksia, jotka poikkeavat aiempiin ehtoihin. Uudemmat ja vanhemmat ehdot sekä niiden mukaiset hyväksyttävät kustannukset löytyvät edeltä.

 

Täydennysilmoitus

Täydennysilmoituksella voit täydentää maksupyyntöä tai ilmoittaa hankesuunnitelmaan ja/tai hankebudjettiin liittyvistä muutoksista.

Täydennysilmoituslomake  

Edistymisraportti, loppuraportti ja seurantaraportointi

Tuensaaja on velvollinen palauttamaan raportin jokaisen maksupyynnön (enintään kaksi) yhteydessä sekä vastaamaan tuen erääntymisen jälkeisenä kahtena vuonna seurantakyselyyn.  

Edistymis-/loppuraportti

Hakijan tulee toimittaa jokaisen maksupyynnön yhteydessä hankkeen toimintaa ja varainkäyttöä kuvaava edistymis-/loppuraportti. Mikäli hanke on päättynyt tai maksuun haetaan vähintään 2/3 myönnetystä tuesta, tulee toimittaa loppuraportti; muussa tapauksessa toimitetaan edistymisraportti. Jos tuki erääntyy ilman, että siitä on tehty maksatuksia, hakijan tulee antaa lyhyt selvitys hankkeen raukeamisesta.  

Raportin tarkoituksena on antaa kattava selvitys hankkeen toteutumisesta.  

Raportissa tulee kuvata soveltuvin osin seuraavia asioita:

 • perustetun tai perustettavan yhteisyrityksen/tytäryhtiön tiedot (nimi, yhtiömuoto, osakkaat, äänivalta, osakeomistus) ja siihen liittyvät sopimukset
 • kuvaus toteutuneesta hankkeesta ja/tai liikekumppanuushankkeen yhteydessä toteutetuista tukitoiminnoista
 •  toteutunut toiminnan volyymi kohdemaassa (mm. liikevaihto, työntekijöiden määrä jne.)
 • hankkeen toteutuksen kokonaisrahoitus ja rahoituslähteet
 • hankkeen toteutuneet ja suunnitelmissa olevat investoinnit
 • hankkeen työllistämisvaikutukset yhteistyökumppaneiden osalta (työntekijöiden kokonaismäärä, naisten osuus työvoimasta, suunnitellut ja/tai toteutuneet työpaikat määrällisesti)
 • tiedot hankkeen teknologia- ja/tai tietotaitosisällöstä ja sen/niiden siirrosta yhteistyökumppaneiden välillä
 • teknologian ja ratkaisujen pilotointi- ja demonstraatiohankkeista kansainvälisten järjestöjen kanssa tiedot hankkeen suunnitelmissa olevasta kumppanuudesta ko. järjestön kanssa
 • tiedot hankkeen sisältämästä koulutuksesta; myös kansalaisjärjestöjen/oppilaitosten yhteishankkeista yritysten kanssa (esim. yritysvastuu- ja ihmisoikeusasiat, ammatillinen, tekninen ja kaupallinen koulutus)
 • hankkeen vaikutukset toimintaympäristön markkinoihin ja rakenteeseen
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi (ml. sukupuolten välinen tasa-arvo ja vaikutukset haavoittuviin ja syrjäytyneisiin ryhmiin)
 • kansalaisjärjestöjen/oppilaitosten yhteishankkeissa yritysten kanssa selvitys liikekumppanuushankkeen kannalta olennaisten yhteistyöverkostojen kehittämisestä, tuotteiden ja palvelujen pilotoimisesta, yhteistyö- ja innovaatioalustojen kehittämisestä, sekä seminaarien ja workshoppien järjestämisestä
 • tuontihankkeissa toteutuneen tuonnin määrä ja arvio tulevasta tuonnista, tuontisopimukset, arvio tuotteiden laadullisesta soveltuvuudesta Suomen/Euroopan markkinoille
 • ketkä ovat hankkeen hyödynsaajia (välittömät ja välilliset)
 • kansalaisjärjestöjen/oppilaitosten yhteishankkeissa yritysten kanssa selvitys koulutusta saaneen yrityskumppanin/kumppaneiden henkilökunnan lukumäärästä ja kaikista koulutusta saaneiden ihmisten lukumäärästä
 • toteutuiko hanke suunnitelmien mukaisesti? Jos ei, millä tavalla toteutunut poikkesi suunnitellusta
 • kuinka hankkeen toteutumista on seurattu ja kuinka jatkossa seuranta järjestetään
 • kokonaisvaltainen arviointi hankkeen vaikutuksista (positiiviset ja/tai negatiiviset)
 • mikäli yritys päätti olla toteuttamatta hanketta, selvitys tähän johtaneista syistä
 • jos tarkoituksena oli perustaa tytäryritys tai yhteisyritys kohdemaahan, mutta hankkeesta vetäydyttiin, mitkä olivat päätöksen syitä
 • valokuvia, mikäli mahdollista.

Seurantaraportointi

Yrityksen on vastattava hankkeen seurantaraportointikyselyihin (yhteensä kaksi) siten, että ensimmäinen seurantakysely toimitetaan yritykselle sähköisesti viimeistään yhden vuoden kuluessa tuen erääntymisestä. Toinen seurantakysely toimitetaan yritykselle sähköisesti viimeistään yhden vuoden kuluessa ensimmäiseen seurantakyselyyn vastaamisesta.

 

Seurantakyselyssä tarkastellaan ainakin seuraavia asioita:

 • hankkeen taloudellinen tilanne
 • hankkeen työllistämisvaikutukset yhteistyökumppaneiden osalta
 • hankkeen vaikutukset toimintaympäristön markkinoihin ja rakenteeseen
 • hankkeen lopulliset ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset (ml. sukupuolten välinen tasa-arvo ja vaikutukset haavoittuviin ja syrjäytyneisiin ryhmiin)
 • hankkeen vaikutukset hankemaan taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen rakenteeseen.

Seurantakysely lähetetään yritykselle sähköpostitse, kun raportointivelvollisuus tulee ajankohtaiseksi. Seurantaraportit tulee palauttaa annetun määräajan puitteissa.

avaa sulje