Maksatus- ja raportointiohjeet

Ohjeet maksatuspyynnön laatimiseen ja tietoa raportointivelvoitteesta.

Liikekumppanuustuki on voimassa 24 kuukautta valtionavustuspäätöksen tiedoksiantopäivästä, eli kun valtionavustuspäätös on tullut asiointipalveluunTuen saajan tulee pyytää maksatusta maksatuspyynnöllä ennen tuen erääntymistä. Liikekumppanuustuen maksamisen edellytyksenä on sitoumuslomakkeen toimittaminen valtion asiointipalveluun. Liikekumppanuustuki voidaan maksaa yhdessä tai kahdessa erässä. Tuki maksetaan hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Mikäli kohdemaa poistuu OECD DACin listalta tuen voimassaolon aikana, tulee maksatuspyynnön olla jätettynä, käsiteltynä ja maksatus suoritettuna ennen kohdemaan poistumista. Hakijan tulee siis huomioida myös maksatuspyynnön käsittelyaika.

Liikekumppanuustuelle ei voida myöntää jatkoaikaa. Jos tuen saaja ei ole jättänyt maksatuspyyntöä määräaikaan mennessä, tuki erääntyy eikä sitä makseta. Tuen saaja voi kuitenkin hakea tukea uudelleen, mikäli tuki jää käyttämättä hankkeen toteutuksen viivästyessä ja tuettavat hyväksyttävät kustannukset eivät synny ennen tuen voimassaolon päättymistä. On kuitenkin huomioitava, että uuteen hakemukseen liittyvät hyväksyttävät kustannukset voivat syntyä vasta uuden hakemuksen rekisteröinnin jälkeen.

Maksatusta saaneet hakijat ovat velvollisia raportoimaan hankkeen etenemisestä kahdessa seurantaraportissa vuoden välein tuen erääntymisen jälkeen. Finnpartnership toimittaa tuen saajalle seurantaraportointilomakkeen.

Alta löydät hankkeesi rekisteröintipäivän mukaiset ehdot, listan hyväksyttävistä kustannuksista sekä ohjeet maksatuspyynnön lähettämiseen.

Vuonna 2015 rekisteröidyt hankkeet

Liikekumppanuustuen ehdot vuonna 2015 rekisteröidyille hankkeille

Vuonna 2015 rekisteröityjen hankkeiden hyväksyttävät kustannukset

Maksatuspyyntöohjeet

 

Liikekumppanuustuki voidaan maksaa tuen saajalle, kun tuen saaja on palauttanut allekirjoitettuna valtionavustuspäätöksen liitteenä olevan sitoumuksen. Sitoumus tulee palauttaa postitse alkuperäisenä Finnpartnershipiin.

Liikekumppanuustuki on voimassa 24 kuukautta valtionavustuspäätöksen tiedoksiantopäivästä. Tuen saajan tulee pyytää maksatusta maksatuspyynnöllä ennen tuen erääntymistä. Maksatuspyynnöt tulee toimittaa 24 kuukauden sisällä valtionavustuspäätöksen tiedoksiantopäivästä.

Tuki maksetaan hyväksyttyjen, toteutuneiden ja maksettujen kustannusten perusteella jälkikäteen.

Maksatuspyyntö muodostuu

1. alkuperäisestä allekirjoitetusta maksatuspyyntölomakkeesta*
2. toteutuneiden kustannusten selvityksestä (tilintarkastajan allekirjoittama kustannuserittely), toimitetaan mieluiten myös sähköisesti Excel-muodossa. Kustannuserittelyssä tulee käyttää oheista Finnpartnershipin pohjaa.
3. alkuperäisestä tilintarkastajan täyttämästä ja allekirjoittamasta  lausunnosta ja tarkistuslistasta. Lausunto ja tarkistuslista on palautettava tilintarkastajan allekirjoittamana.
4. edistymis-/loppuraportista. Lisätietoa kohdasta ”Edistymisraportti, loppuraportti ja seurantaraportointi”.
5. Hakijan kaupparekisteriotteesta tai ulkomaille rekisteröidyn yrityksen tapauksessa muusta vastaavasta asiakirjasta (max. 3 kk vanha), josta ilmenevät hakijayrityksen edustamisoikeudet.

 

*) Allekirjoittajan/allekirjoittajien tulee olla henkilöitä, joilla on kaupparekisteriotteen mukaan toiminimen kirjoitusoikeus.

 

Kaikki lomakkeet tulee palauttaa postitse alkuperäisinä kappaleina Finnpartnershipiin. Edellämainitun ohjeen mukaisesti kohdan 2 kustannuserittely tulisi palauttaa myös sähköisesti Finnpartnershipille osoitteeseen fp@finnpartnership.fi.

 

Maksatuspyyntöohje ja -lomake tulostettavana versiona

 

Liikekumppanuustuen saaja voi hakea tuen maksatusta enintään kahdessa erässä. Tilintarkastajan tulee tarkastaa 100 % maksatuspyyntöön sisällytettävistä, toteutuneista kustannuksista (pistokokein tehty tarkastus ei riitä).

Jos hankkeeseen kohdistuu ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin liittyviä vaatimuksia tai suosituksia, tulee tuen saajan selvittää maksatuspyynnössä, millä tavalla vaatimukset on huomioitu hankkeen toteutuksessa.

1.1.2016 alkaen rekisteröidyt hankkeet

Ennen 1.7.2016 hakeneiden hankkeiden ehdot

Ennen 1.7.2016 hakeneiden hankkeiden hyväksyttävät kustannukset

 

1.7.2016 jälkeen hakeneiden hankkeiden ehdot

1.7.2016 jälkeen hakeneiden hankkeiden hyväksyttävät kustannukset

Maksatuspyyntöohjeet

 

Liikekumppanuustuki voidaan maksaa tuen saajalle, kun tuen saaja on palauttanut liikekumppanuustuen ehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen. 1.1.2016 jälkeen hakeneiden yritysten tulee lähettää sitoumuslomake asianmukaisesti täytettynä asiointipalveluun mahdollisimman pian valtionavustuspäätöksen tiedoksi saamisesta, kuitenkin viimeistään ensimmäisen maksatuspyynnön yhteydessä.

Liikekumppanuustuki on voimassa 24 kuukautta valtionavustuspäätöksen tiedoksiantopäivästä. Tuen saajan tulee pyytää maksatusta erillisellä maksatuspyynnöllä ennen tuen erääntymistä. Maksatuspyyntö ja liitteet lähetetään asiointipalvelun kautta.

Tuki maksetaan hyväksyttyjen, toteutuneiden ja maksettujen kustannusten perusteella jälkikäteen.

 

Maksatuspyyntö muodostuu

1. maksatuspyyntölomakkeesta* (lataa lomake tietokoneellesi ja avaa Adobe Reader-ohjelmalla)
2. toteutuneiden kustannusten selvityksestä (tilintarkastajan allekirjoittama kustannuserittely), toimitetaan mieluiten myös sähköisesti Excel-muodossa. Kustannuserittelyssä tulee käyttää oheista Finnpartnershipin pohjaa.
3.  alkuperäisestä tilintarkastajan täyttämästä ja allekirjoittamasta lausunnosta ja tarkistuslistasta. Tarkistuslista on palautettava täytettynä ja tilintarkastajan nimikirjaimilla merkittynä (kaikki sivut) sekä liitettävä tarkastusraporttiin.
4. edistymis-/loppuraportista. Lisätietoa kohdasta ”Edistymisraportti, loppuraportti ja seurantaraportointi”.
5. Hakijan kaupparekisteriotteesta tai ulkomaille rekisteröidyn yrityksen tapauksessa muusta vastaavasta asiakirjasta (max. 3 kk vanha), josta ilmenevät hakijayrityksen edustamisoikeudet.

 

*) Allekirjoittajan/allekirjoittajien tulee olla henkilöitä, joilla on kaupparekisteriotteen mukaan toiminimen kirjoitusoikeus.

 

Liikekumppanuustuen saaja voi hakea tuen maksatusta yhdessä tai kahdessa erässä. Tilintarkastajan tulee tarkastaa 100 % maksatuspyyntöön sisällytettävistä, toteutuneista kustannuksista (pistokokein tehty tarkastus ei riitä).

Jos hankkeeseen kohdistuu ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin liittyviä vaatimuksia tai suosituksia, tulee tuen saajan selvittää maksatuspyynnössä, miten nämä on huomioitu. Mahdollisista suosituksista ja vaatimuksista tiedotetaan hakijaa valtionavustuspäätöksen yhteydessä.

Löydät maksatuspyyntöohjeet tulostettavana versiona tästä.

 

Ehdot ja hyväksyttävät kustannukset

1.7.2016 jälkeen hakeneiden yritysten ehtoihin ja hyväksyttäviin kustannuksiin on tullut muutoksia, jotka poikkeavat aiempiin ehtoihin. Uudemmat ja vanhemmat ehdot sekä niiden mukaiset hyväksyttävät kustannukset löytyvät edeltä.

Edistymisraportti, loppuraportti ja seurantaraportointi

Tuensaaja on velvollinen palauttamaan raportin jokaisen maksatuspyynnön (enintään kaksi) yhteydessä sekä vastaamaan tuen erääntymisen jälkeisenä kahtena vuonna seurantakyselyyn.

 

Edistymis-/loppuraportti

Hakijan tulee toimittaa jokaisen maksatuspyynnön yhteydessä hankkeen toimintaa ja varainkäyttöä kuvaava edistymis-/loppuraportti. Mikäli hanke on päättynyt tai maksatukseen haetaan vähintään 2/3 myönnetystä tuesta, tulee toimittaa loppuraportti; muussa tapauksessa toimitetaan edistymisraportti. Jos tuki erääntyy ilman, että siitä on tehty maksatuksia, hakijan tulee antaa lyhyt selvitys hankkeen raukeamisesta.

 

Raportin tarkoituksena on antaa kattava selvitys hankkeen toteutumisesta.

 

Raportissa tulee kuvata soveltuvin osin seuraavia asioita:

 • perustetun tai perustettavan yhteisyrityksen/tytäryhtiön tiedot (nimi, yhtiömuoto, osakkaat,
  äänivalta, osakeomistus) ja siihen liittyvät sopimukset
 • kuvaus toteutuneesta hankkeesta ja/tai liikekumppanuushankkeen yhteydessä toteutetuista
  tukitoiminnoista
 •  toteutunut toiminnan volyymi kohdemaassa (mm. liikevaihto, työntekijöiden määrä jne.)
 • hankkeen toteutuksen kokonaisrahoitus ja rahoituslähteet
 • hankkeen toteutuneet ja suunnitelmissa olevat investoinnit
 • hankkeen työllistämisvaikutukset yhteistyökumppaneiden osalta (työntekijöiden kokonaismäärä,
  naisten osuus työvoimasta, suunnitellut ja/tai toteutuneet työpaikat määrällisesti)
 • tiedot hankkeen teknologia- ja/tai tietotaitosisällöstä ja sen/niiden siirrosta
  yhteistyökumppaneiden välillä
 • teknologian ja ratkaisujen pilotointi- ja demonstraatiohankkeista kansainvälisten järjestöjen
  kanssa tiedot hankkeen suunnitelmissa olevasta kumppanuudesta ko. järjestön kanssa
 • tiedot hankkeen sisältämästä koulutuksesta; myös kansalaisjärjestöjen/oppilaitosten
  yhteishankkeista yritysten kanssa (esim. yritysvastuu- ja ihmisoikeusasiat, ammatillinen,
  tekninen ja kaupallinen koulutus)
 • hankkeen vaikutukset toimintaympäristön markkinoihin ja rakenteeseen
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi (ml. sukupuolten välinen tasa-arvo ja vaikutukset
  haavoittuviin ja syrjäytyneisiin ryhmiin)
 • kansalaisjärjestöjen/oppilaitosten yhteishankkeissa yritysten kanssa selvitys
  liikekumppanuushankkeen kannalta olennaisten yhteistyöverkostojen kehittämisestä,
  tuotteiden ja palvelujen pilotoimisesta, yhteistyö- ja innovaatioalustojen kehittämisestä, sekä
  seminaarien ja workshoppien järjestämisestä
 • tuontihankkeissa toteutuneen tuonnin määrä ja arvio tulevasta tuonnista, tuontisopimukset,
  arvio tuotteiden laadullisesta soveltuvuudesta Suomen/Euroopan markkinoille
 • ketkä ovat hankkeen hyödynsaajia (välittömät ja välilliset)
 • kansalaisjärjestöjen/oppilaitosten yhteishankkeissa yritysten kanssa selvitys koulutusta
  saaneen yrityskumppanin/kumppaneiden henkilökunnan lukumäärästä ja kaikista koulutusta
  saaneiden ihmisten lukumäärästä
 • toteutuiko hanke suunnitelmien mukaisesti? Jos ei, millä tavalla toteutunut poikkesi
  suunnitellusta
 • kuinka hankkeen toteutumista on seurattu ja kuinka jatkossa seuranta järjestetään
 • kokonaisvaltainen arviointi hankkeen vaikutuksista (positiiviset ja/tai negatiiviset)
 • mikäli yritys päätti olla toteuttamatta hanketta, selvitys tähän johtaneista syistä
 • jos tarkoituksena oli perustaa tytäryritys tai yhteisyritys kohdemaahan, mutta hankkeesta
  vetäydyttiin, mitkä olivat päätöksen syitä
 • valokuvia, mikäli mahdollista.

 

Seurantaraportointi

Yrityksen on vastattava hankkeen seurantaraportointikyselyihin (yhteensä kaksi) siten, että
ensimmäinen seurantakysely toimitetaan yritykselle sähköisesti viimeistään yhden vuoden kuluessa tuen erääntymisestä. Toinen seurantakysely toimitetaan yritykselle sähköisesti viimeistään yhden vuoden kuluessa ensimmäiseen seurantakyselyyn vastaamisesta.
Seurantakyselyssä tarkastellaan ainakin seuraavia asioita:

 • hankkeen taloudellinen tilanne
 • hankkeen työllistämisvaikutukset yhteistyökumppaneiden osalta
 • hankkeen vaikutukset toimintaympäristön markkinoihin ja rakenteeseen
 • hankkeen lopulliset ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset (ml. sukupuolten välinen tasa-arvo ja
  vaikutukset haavoittuviin ja syrjäytyneisiin ryhmiin)
 • hankkeen vaikutukset hankemaan taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen rakenteeseen.

Seurantakysely lähetetään yritykselle sähköpostitse, kun raportointivelvollisuus tulee ajankohtaiseksi. Seurantaraportit tulee palauttaa annetun määräajan puitteissa.

avaa sulje