Maksupyyntö- ja raportointiohjeet

Ohjeet maksupyynnön laatimiseen ja tietoa raportointivelvoitteesta.

Huom! Vuonna 2020 erääntyville liikekumppanuustukihankkeille tarjolla joustoja koronavirustilanteen vuoksi: lue lisää täältä. Lisäksi joustot on laajennettu koskemaan myös niitä hankkeita, joiden tuen käyttöaika päättyy 1.1.-1.7.2021 – lue lisää täältä.

 

Liikekumppanuustuki on voimassa 24 kuukautta valtionavustuspäätöksen tiedoksiantopäivästä, eli kun valtionavustuspäätös on tullut asiointipalveluunTuen saajan tulee hakea tukea maksuun maksupyynnöllä ennen tuen erääntymistä. Liikekumppanuustuen maksamisen edellytyksenä on sitoumuslomakkeen toimittaminen valtion asiointipalvelussa. Sitoumuslomake täytetään suoraan asiointipalvelussa.  Liikekumppanuustuki voidaan maksaa yhdessä tai kahdessa erässä. Tuki maksetaan hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Mikäli kohdemaa poistuu OECD DACin listalta tuen voimassaolon aikana, tulee maksupyynnön olla jätettynä, käsiteltynä ja maksun suoritettuna ennen kohdemaan poistumista. Hakijan tulee siis huomioida myös maksupyynnön käsittelyaika.

Liikekumppanuustuelle ei voida myöntää jatkoaikaa. Jos tuen saaja ei ole jättänyt maksupyyntöä määräaikaan mennessä, tuki erääntyy eikä sitä makseta. Tuen saaja voi kuitenkin hakea tukea uudelleen, mikäli tuki jää käyttämättä hankkeen toteutuksen viivästyessä ja tuettavat hyväksyttävät kustannukset eivät synny ennen tuen voimassaolon päättymistä. On kuitenkin huomioitava, että uuteen hakemukseen liittyvät hyväksyttävät kustannukset voivat syntyä vasta uuden hakemuksen rekisteröinnin jälkeen.

Ne hakijat, joiden tuesta on suoritettu maksu, ovat velvollisia raportoimaan hankkeen etenemisestä kahdessa seurantaraportissa vuoden välein tuen erääntymisen jälkeen. Finnpartnership toimittaa tuen saajalle seurantaraportointilomakkeen.

Alta löydät hankkeesi rekisteröintipäivän mukaiset ehdot, listan hyväksyttävistä kustannuksista sekä ohjeet maksupyynnön lähettämiseen.

Ehdot, hyväksyttävät kustannukset ja maksupyyntöohjeet

1.1.-31.12.2019 rekisteröityjen hankkeiden ehdot

1.1.-31.12.2019 rekisteröityjen hankkeiden hyväksyttävät kustannukset

1.1.-30.6.2020 rekisteröityjen hankkeiden ehdot

1.1.-30.6.2020 rekisteröityjen hankkeiden hyväksyttävät kustannukset

1.7.2020 jälkeen hakeneiden hankkeiden ehdot

1.7.2020 jälkeen hakeneiden hankkeiden hyväksyttävät kustannukset

 

Maksupyyntöohjeet

Liikekumppanuustuki voidaan maksaa tuen saajalle, kun tuen saaja on palauttanut liikekumppanuustuen ehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen asiointipalvelussa.  Yritysten tulee lähettää sitoumuslomake asianmukaisesti täytettynä asiointipalvelussa mahdollisimman pian valtionavustuspäätöksen tiedoksi saamisesta, kuitenkin viimeistään ensimmäisen maksupyynnön yhteydessä. Sitoumuslomake täytetään suoraan asiointipalvelussa, palvelusta löytyvää pohjaa hyödyntäen.

Liikekumppanuustuki on voimassa 24 kuukautta valtionavustuspäätöksen tiedoksiantopäivästä. Tuen saajan tulee hakea tukea maksuun erillisellä maksupyynnöllä ennen tuen erääntymistä. Maksupyyntölomakkeen liitteet, jotka löytyvät Finnpartnershipin nettisivuilta, ladataan maksupyyntölomakkeelle asiointipalvelussa.

Tuki maksetaan hyväksyttyjen, toteutuneiden ja maksettujen kustannusten perusteella jälkikäteen.

 

Maksupyyntö muodostuu

1. maksupyyntölomakkeesta 

  • Lomake löytyy valtion asiontipalvelusta Vireillepannut asiat -välilehdeltä, klikkaamalla kyseessä olevan liikekumppanuushankkeen hakulomakkeen otsikkoa. Tätä kautta pääset Asian tiedot -välilehdelle, jonka alareunassa näkyy painike ”Liikekumppanuus maksupyyntö”.

2. toteutuneiden kustannusten selvityksestä (kustannuserittely). Kustannuserittelyssä tulee käyttää oheista Finnpartnershipin pohjaa, ja se toimitetaan

a) Excel-muodossa (kaikki sivut), sekä

b) tilintarkastajan allekirjoittamana .pdf-muodossa (etusivu)

3.  alkuperäisestä tilintarkastajan täyttämästä ja allekirjoittamasta lausunnosta ja tarkistuslistasta. Tarkistuslista on palautettava täytettynä ja tilintarkastajan nimikirjaimilla merkittynä (kaikki sivut) sekä liitettävä tarkastusraporttiin.

4. edistymis-/loppuraportista. Lisätietoa kohdasta ”Edistymisraportti, loppuraportti ja seurantaraportointi”.

 

Liikekumppanuustuen saaja voi hakea tukea maksuun yhdessä tai kahdessa erässä. Tilintarkastajan tulee tarkastaa 100 % maksupyyntöön sisällytettävistä, toteutuneista kustannuksista (pistokokein tehty tarkastus ei riitä). Jos hankkeeseen kohdistuu ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin liittyviä vaatimuksia tai suosituksia, tulee tuen saajan selvittää maksupyynnössä, miten nämä on huomioitu. Mahdollisista suosituksista ja vaatimuksista tiedotetaan hakijaa valtionavustuspäätöksen yhteydessä.

Löydät maksupyyntöohjeen tulostettavan version tästä.

 

Ehdot ja hyväksyttävät kustannukset 1.1.2020 jälkeen hakeneiden yritysten ehtoihin ja hyväksyttäviin kustannuksiin on tullut muutoksia, jotka poikkeavat aiempiin ehtoihin. Uudemmat ja vanhemmat ehdot sekä niiden mukaiset hyväksyttävät kustannukset löytyvät edeltä.

 

Täydennysilmoitus/muutoshakemus

Täydennysilmoituksella voit täydentää maksupyyntöä tai ilmoittaa hankesuunnitelmaan ja/tai hankebudjettiin liittyvistä muutoksista. Täydennysilmoitus-/ ja muutoshakemuslomake löytyvät asiointipalvelusta, Vireillepannut asiat -välilehdeltä klikkaamalla kyseisen liikekumppanuushankkeen hakulomakkeen otsikkoa. Tätä kautta pääset Asian tiedot -välilehdelle, jonka alareunassa näkyy painike ”Muutos/Täydennys”.

 

Edistymisraportti, loppuraportti ja seurantaraportointi

Edistymis-/loppuraportti

Hakijan tulee toimittaa jokaisen maksupyynnön yhteydessä hankkeen toimintaa ja varainkäyttöä kuvaava edistymisraportti.  Jos tuki erääntyy ilman, että siitä on tehty maksatuksia, hakijan tulee antaa lyhyt selvitys hankkeen raukeamisesta (alla olevan Edistymisraportin ohjeet -raportointipohjan kohta 1.1. c).

Raportin tarkoituksena on antaa kattava selvitys hankkeen toteutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Raportin voi tehdä  joko täyttämällä alla olevan raportointipohjan, tai toimittamalla vapaamuotoisen raportin, joka sisältää raportointipohjassa mainitut asiat. Raportointipohja on jaettu pakolliseen osaan (1), jonka kaikkiin kysymyksiin tulee vastata, sekä vapaaehtoiseen osaan (2), joka täytetään soveltuvin osin. Kysymykset toimivat apukysymyksinä, eikä kaikkiin kysymyksiin tarvitse vastata.

Edistymisraportin ohjeet -raportointipohja

 

Seurantaraportointi

Yrityksen on vastattava hankkeen seurantaraportointikyselyihin (yhteensä kaksi) siten, että ensimmäinen seurantakysely toimitetaan yritykselle sähköisesti viimeistään yhden vuoden kuluessa tuen erääntymisestä. Toinen seurantakysely toimitetaan yritykselle sähköisesti viimeistään yhden vuoden kuluessa ensimmäiseen seurantakyselyyn vastaamisesta.

 

Seurantakyselyssä tarkastellaan ainakin seuraavia asioita:

  • hankkeen taloudellinen tilanne
  • hankkeen työllistämisvaikutukset yhteistyökumppaneiden osalta
  • hankkeen vaikutukset toimintaympäristön markkinoihin ja rakenteeseen
  • hankkeen lopulliset ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset (ml. sukupuolten välinen tasa-arvo ja vaikutukset haavoittuviin ja syrjäytyneisiin ryhmiin)
  • hankkeen vaikutukset hankemaan taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen rakenteeseen.

Seurantakysely lähetetään yritykselle sähköpostitse, kun raportointivelvollisuus tulee ajankohtaiseksi. Seurantaraportit tulee palauttaa annetun määräajan puitteissa.