Konsortiot

Kilpailuetua ja tehostettuja kehitysvaikutuksia resursseja yhdistämällä

Miksi konsortiot?

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii laaja-alaisesti eri toimijoiden panostuksen. Kehittyvien markkinoiden yhteiskunnalliset haasteet ja ongelmat ovat usein monisyisiä ja niiden tehokas ratkaiseminen vaatii monissa tapauksissa laajempia kokonaisuuksia, kuin yhden toimijan ratkaisun.

Markkinapotentiaali suomalaistoimijoiden yhteistarjoamille ja -ratkaisuille on merkittävä.

Monitoimijamalleja, kuten konsortioita, kannustetaan voimakkaasti myös Suomen keväällä 2021 julkaisemassa Afrikka-strategiassa.

Kuva Finnpartnershipin, Fingon ja Business Finlandin roolista, jossa nämä kolme toimijaa rahoituksen, tuen ja asiantuntemuksen avulla tukevat yrityksiä, kansalaisjärjestöjä, oppi- ja tutkimuslaitoksia muodostamaan konsortioita ja tätä kautta saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

 

 

Lähtökohdat yhteistyölle

Lähtökohdat useamman toimijan väliselle yhteistyölle vaihtelevat tapauskohtaisesti. Tietyissä tapauksissa voidaan hyödyntää jo olemassa olevia vahvoja henkilökohtaisia ja toimijoiden välisiä suhteita, samalla lähtökohtana voi myös olla näiden suhteiden täysi puuttuminen.

Rajalliset henkilökohtaiset ja toimijoidenväliset suhteet lisäävät merkittävästi tarvetta huomioida konsortioiden muodostamisen kannalta tärkeitä strategisia ja johtamiseen liittyviä aiheita.

Konsortioille ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia ja toimintatapaa, mutta useat tutkimukset ovat osoittaneet, että menestyvä konsortio vaatii ainakin yhden selkeän vetäjän. Toisin sanoen yhden toimijan, jolla on resurssit, kyvykkyydet ja halukkuus toimija johtavassa roolissa.

 

Hyvä kokoonpano

Monitoimjayhteistyön perusidea on, että mukana olevat tahot keskittyvät alueisiin ja tehtäviin, jotka he pystyvät hoitamaan mahdollisimman hyvin, samalla luottaen partnereihin muiden alueiden ja tehtävien kohdalla. Tämä mahdollistaa konsortion kaikkien jäsenten pääsyn esim. täydentävään teknologiaan, ratkaisuihin, palveluihin, asiantuntemukseen tai vaikkapa uusille markkinoille. Konsortiot voivat usein myös merkittävästi vähentää yksittäisen toimijan riskejä.

 

Kuvahahmotelma konsortiosta ja partnereiden kyvykkyyksistä

Illustrative draft of a consortium with 4 partners and their competencies. Partner 1 bringing engineering skills, sales capabilities, patents/IPR, R&D, references; Partner 2 risk management skills, CSR/HSEQ capabilities, partners/partnerships (partnership models), customers, market position/brand; Partner 3 bringing solutions/technology, local market insight/regional presence, local business culture, strategy and internationalization capabilities, customers; and Partner 4 bringing contracts, solutions/technology, marketing skills, management and way of working, business development capabilities, key stakeholder relationships.

Toisiaan täydentäviin resursseihin ja kyvykkyyksiin perustuva yhteistyö, jossa jokainen toimija ideaalitapauksessa osallistuu toimintaan ydinosaamisellaan.

 

 

Konsortion muodostaminen

Vaatimukset ja avainasiat, jotka tulee huomioida konsortion alullepanossa ja muodostamisessa, ovat luonnollisesti tapauskohtaisia. Yksittäisen toimijan ja potentiaalisen konsortiojäsenen näkökulmasta monitoimijayhteistyöhön ryhtyminen on strateginen päätös, jonka pitää tuoda lisäarvoa.

Konsortion muodostaminen ei ole helppoa ja haasteet ovat aina tapauskohtaisia. Yleisesti on syytä huomioida konsortion strategia, huolellinen partnereiden arviointi ja valinta, sekä muodostamisprosessin johtaminen, toteutus ja implementointi.

On keskeistä onnistua luomaan (ja ylläpitämään) luottamusta ja sitoutuneisuutta konsortiojäsenten välillä.

Lisäksi on olennaista arvioida, mikäli on syytä sisällyttää konsortioon toimija (esim. yritys ja/tai kansalaisjärjestö), joka on jo aktiivinen kohdemarkkinoilla. Konsortio saattaa myös merkittävästi hyötyä paikallisesta partnerista, eli kohdemaahan rekistöröityneestä paikallisesta toimijasta, jonka kanssa mahdollisesti jo alkuvaiheessa pyritään aloittamaan yhteistyö.

 

 

Yleisiä huomioitavia aiheita konsortioiden muodostamisessa

Tästä linkistä voi tarkastella tiettyjä aiheita, jotka konsortion alullepanevan toimijan saattaa olla syytä huomioida, etenkin tilanteessa, jossa lähtökohtana on rajalliset henkilökohtaiset ja toimijoidenväliset suhteet potentiaalisten konsortiojäsenten välilllä.

 

Esimerkkejä konsortioista

Strategisten monitoimijayhteistyömallien kokoonapanovaihtoehdot ovat melkein loputtomat, esim. partnerien määrä, organisaatiotyypit sekä niiden roolit ja vastuualueet, sekä mahdolliset alihankkijat konsortion toimintaa tukevissa rooleissa, vaihtelevat tapauksesta riippuen.

Tästä linkistä voi tutustua muutamaan esimerkkiin konsortioiden kokoonapanovaihtoehdoista. Osa kuvahahmotelmista perustuvat aiempiin Finnpartnershipin tukemiin hankkeisiin.

Lisäinspiraationa kannaatta lisäksi perehtyä yhteen Finnpartnershipin kautta rahoitettuun hankkeeseen, jossa neljä suomalaistoimijaa yhdistivät resurssejaan ja osaamistaan Nepalissa toteutetussa hankkeessa.

Osana konsortioita erilaiset toimijat voivat hakea joko Finnpartnershipin liikekumppanuustukea tai Business Finlandin rahoitusta.

 

Ota yhteyttä

Finnpartnership toimii tiiviissä yhteistyössä Fingon kanssa ja voimme tukea yrityksiä kartoittamaan mahdollisia kansalaisjärjestöjä, jotka voisivat soveltua osaksi konsortioita.

Ottakaa yhteyttä kaikissa konsortiohin liittyvissä asioissa!

Axel Sointu

Grants Coordinator

axel.sointu(a)finnpartnership.fi

040 596 9877