Enersizen julkaisema tiedote Finnpartnershipin rahoituksesta

Finnpartnership esitti Suomen ulkoasiainministeriölle tuen myöntämistä Enersize-yhtiölle vuonna 2015  pitkäaikaisen liikekumppanuuden rakentamiseen Kiinan teollisuuden energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi yhteistyössä kiinalaisyritysten kanssa.

Hankkeella tähdättiin yhteisyrityksen perustamiseen, asennus- ja huoltosopimuksiin ja/tai paikalliseen valmistukseen. Hakija arvioi saavuttavansa mm. seuraavia kehitysvaikutuksia:

Hanke parantaa Kiinan teollisuuden energiatehokkuutta ja vaikuttaa sitä kautta suoraan ympäristöön.

Tarjotut palvelut leikkaavat huomattavasti energiankulutusta teollisuudessa.

Paineilmajärjestelmiä tehostamalla voidaan saavuttaa jopa 45 milj. tonnin CO2 päästövähenemät Kiinassa.

Hankkeella pyritään vähentämään teollisuuden paineilmajärjestelmien sähköenergiakäyttöä 15–30 %, parantaen teollisuuden energiatehokkuutta selvästi.

Tiedotteessaan 21.12.2017 Enersize ilmoitti saaneensa käyttöönsä Finnpartnershipiltä könttäsumman markkinointiin ilman rajoitteita, vaikka kyseessä oli jälkikäteen maksettava korvaus hankkeelle hyväksytyistä toimenpiteistä. Vuoden 2015 myöntöpäätöksessä rahoitukseen sopimattomia kuluja karsittiin tukipäätöksessä. Maksatusvaiheessa hankkeelle syntyneiden ja maksettujen kustannusten tarkastettiin olevan aiemmin sovitun mukaisia ja noudattavan liikekumppanuustuen vuoden 2015 ehtoja.


Enersizes press release on Finnpartnership funding

Finnpartnership proposed the Finnish Ministry for Foreign Affairs to grant support to Enersize in 2015 for establishing a long term business partnership with Chinese companies in order to improve energy efficiency and reduce CO2 emissions in China. The aim of the project was to establish a joint venture and/or network of installation and maintenance partners and local production. Some cuts, as usual, were made to the original budget presented by the applicant in order for all the costs to fulfill the terms and guidelines of the grant. The applicant expected to achieve the following development effects:

The project improves energy efficiency in China and thus has positive effect on the environment.

New services help in significant way cutting the energy consumption in many different industries.

By increasing the efficiency in compressed air systems even 45 million tons of less CO2 can be produced in China.

By improving the compressed air systems the consumption of electricity in industry can be reduced 15 – 30 %

In a press release published on 21.12.2017, Enersize announced that they received a lump sum for market development from Finnpartnership, which is not correct. Instead, this sum is a reimbursement for the activities that were agreed in 2015. All activities have been completed and paid before the reimbursement. During the reimbursement process, Finnpartnership checked that the accrued costs were as agreed in 2015 and followed the terms and guidelines of funding as per 2015.


Enersizes pressmeddelande om Finnpartnerships stöd

År 2015 föreslog Finnpartnership finska utrikesministeriet att Enersize skulle utbetalas ett företagspartnerskapsstöd för att etablera ett långvarigt företagspartnerskap med kinesiska företag med syftet att förbättra energieffektiviteten och minska koldioksidutsläppet i Kina. Syftet med projektet var att grunda ett samföretag, göra installerings- och undershållsavtal och/eller lokal produktion.

Den sökande förvantade sig att nå bland annat följande utvecklingseffekter:

Projektet förbättrar energieffektiviteten i Kina och på det sättet har en positiv inverkan på miljön.

De nya servicerna minskar energikonsumtionen märkbart inom många olika industribranscher.

Genom att förbättra lufttryckssystem kan man nå en utsläppsminsking på upp till 45 mn. ton i Kina.

Projektet har som syfte att förminska lufttryckssystemens konsumption av elektricitet med 15-30%, som märkbart förbättrar industrins energieffektivitet.

Stödet är en ersättning på inträffade kostnader som ligger i linje med det ursprungliga stödbeslustets syftlinjer avtalats år 2015.

I ett pressmeddelande publicerad 21.12.2017 meddelade Enersize att dom har fått en engångssumma för marknadsutveckling från Finnpartnership, vilket inte stämmer. I stället var summan betald pga. redan genomförda aktiviteter som var godkända 2015. Alla aktiviteter har genomförts och betalats för innan ersättningen av Finnpartnership. Under ersättningsprocessen såg Finnpartnership efter att de inträffade kostnader var i linje med det ursprungliga stödbeslutets villkor och syftlinjer avtalats år 2015.

avaa sulje